Chroń swoją własność intelektualną!


Jeśli istnieje przesłanka, że efektem Twojej pracy twórczej będzie wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, zgłoś się do Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej.

Jakiekolwiek ujawnienie rozwiązania (np. publikacja, wykład) przed dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP uniemożliwi uzyskanie ochrony prawnej.


Zgłoszenia wynalazku do ochrony za granicą dokonuje się po zgłoszeniu go do Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenie za granicą musi być dokonane przed upływem 12 miesięcy od daty zgłoszenia krajowego!

Środki finansowe na zgłoszenie wynalazku za granicą można próbować zdobyć w ramach:

  1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, prowadzonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Terminy naboru wniosków dostępne są na stronie: http://www.poig.opi.org.pl/konkursy.html
  2. Programu „PATENT PLUS” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegóły dotyczące programu oraz terminy naboru zgłoszeń do konkursu dostępne są na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/