Dział Projektów Badawczo – Rozwojowych jest jednostką podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. Zakres funkcjonowania Działu określa Zarządzanie Nr 48/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z 19 czerwca 2017 r.

Zadania Działu Projektów Badawczo – Rozwojowych:

1)  informacja i promocja dot. możliwości finansowania działalności badawczo – rozwojowej, w tym ze środków UE i EOG oraz oddziaływanie na aktywność naukowo – badawczą na wydziałach w tym zakresie,

2)  instruktaż i pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w tym projektów z programu „Horyzont 2020”,

3)  obsługa formalno-prawna i finansowa realizacji projektów, ewaluacja wykonania, kontrola prawidłowości wykorzystania środków oraz uczestnictwo w procedowaniu zamówień publicznych,

4)  ewidencja, przygotowanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność, archiwizacja dokumentacji,

5)  opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur oraz aktów prawnych dotyczących działalności B+R,

6)  administrowanie Bazą Danych Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo Badawczej (baza BETA),

7)  wykonywanie zadań związanych z zachowaniem warunków umowy i utrzymaniem trwałości projektów.

 

Skrót do stron internetowych dot. projektów badawczych i aktualnych konkursów:

 1. Projekty z Programu H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc

 2. Projekty z Funduszy Grupy Wyszehradzkiej
  http://visegradfund.org/home/

 3. Projekty z RPO WŚ 2014-2020
  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

 4. Projektu z PO IR 2014-2020
  http://www.poir.gov.pl

 5. Projekty z NCBiR
  http://www.ncbr.gov.pl