kierunek

 • ekonomia
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria danych
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria biomedyczna*
 • logistyka
 • odnawialne źródła energii
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + W + 0,1·JP + 0,1·JO

kierunek

 • automatyka i robotyka
 • informatyka przemysłowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środków transportu
 • mechanika i budowa maszyn
 • wzornictwo przemysłowe

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,4·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

kierunek

 • architektura

+ egzamin z rysunku

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki, historii sztuki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

kierunek

 • automatyka i elektrotechnika przemysłowa
 • budownictwo
 • elektromobilność
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • teleinformatyka

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

 • M suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym
 • W suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego
 • JP suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym
 • JO suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym

Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów:

 • P = R dla R < 30% oraz P = (6 · R + 100)/7 dla R z przedziału od 30% do 100%,

np. jeżeli kandydat uzyskał ze wskazanego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym 50%,

 • to P = (6 · 50 + 100)/7 = 57,14. Suma obu poziomów wynosi więc: 50 + 57,14 punktów.