• Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów,  USOS-IRK). Kandydaci zakładają osobiste konta rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez USOS-IRK). Po weryfikacji danych oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.
 • Wybór dyscypliny naukowej
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jedną z dyscyplin naukowych, na którą aktualnie prowadzony jest nabór.
 •  Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.
 •  Złożenie dokumentów
  Kandydaci składają wymagane dokumenty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Wykaz dokumentów jest dostępny tutaj.
 •  Rozmowa kwalifikacyjna
  Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych jest podany w harmonogramie rekrutacji.
 •  Ogłoszenie list rankingowych
  Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów z postępowania rekrutacyjnego. Lista rankingowa zawiera oznaczenie, czy kandydat został zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej. Będą one udostępnione na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej, indywidualnym koncie kandydata oraz tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 •  Potwierdzenie podjęcia nauki
  Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji:
  – oryginału dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego,
  – oryginału suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego lub indeksu w przypadku nieposiadania suplementu,
  – oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty.
 •  Ogłoszenie list przyjętych na studia
  Ostateczne listy osób przyjętych na studia ogłaszane są bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.