• Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów,  USOS-IRK). Kandydaci zakładają osobiste konta rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez USOS-IRK). Po weryfikacji danych oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.
 • Wybór dyscypliny naukowej
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jedną z dyscyplin naukowych, na którą aktualnie prowadzony jest nabór.
 •  Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.
 •  Złożenie dokumentów
  Kandydaci składają wymagane dokumenty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Wykaz dokumentów jest dostępny tutaj.
 •  Rozmowa kwalifikacyjna
  Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych jest podany w harmonogramie rekrutacji.
 •  Ogłoszenie list rankingowych
  Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów z postępowania rekrutacyjnego. Lista rankingowa zawiera oznaczenie, czy kandydat został zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej. Będą one udostępnione na indywidualnym koncie kandydata oraz tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 •  Potwierdzenie podjęcia nauki
  Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji:
  – oryginału dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego,
  – oryginału suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego lub indeksu w przypadku nieposiadania suplementu,
  – oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty.
 •  Ogłoszenie list przyjętych na studia
  Ostateczne listy osób przyjętych na studia ogłaszane są bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.