Harmonogram rekrutacji

Opłaty rekrutacyjne

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej nie wykonują opłaty rekrutacyjnej

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej w białych, papierowych teczkach formatu A4.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej – budynek Biblioteki Głównej, pok. 46, godz. 9-15


Kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, dostępne do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • ankietę osobową, wypełnioną według ustalonego wzoru, dostępną do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywane przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego
 • kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu
 • w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju
 • Kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu lub indeksu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
 • opis dotychczasowej działalności naukowej podpisany przez kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi
 • oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem
 • opinię nauczyciela akademickiego o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (nieobligatoryjnie)
 • deklarację kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowana rozprawa doktorska w sprawie przyjęcia doktoranta
  dokumenty potwierdzające uzyskanie szczególnych osiągnięć uzyskanych podczas studiów (np. praca dyplomowa nagrodzona bądź wyróżniona w konkursie; potwierdzona konkretnymi wynikami działalność w kole naukowym)

Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć

 • dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będzie prowadzone kształcenie
 • dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia
 • dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej