Harmonogram rekrutacji

Opłaty rekrutacyjne

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej nie wykonują opłaty rekrutacyjnej

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4.


Kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową, wypełnioną według ustalonego wzoru, dostępną do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywane przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego
 • kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu
 • w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju
 • Kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu lub indeksu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
 • opis dotychczasowej działalności naukowej podpisany przez kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi
 • oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem
 • opinię nauczyciela akademickiego o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (nieobligatoryjnie)
 • deklarację kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowana rozprawa doktorska w sprawie przyjęcia doktoranta
  – ocena końcowa na dyplomie
  – autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopiśmie znajdującym się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  – autorstwo/współautorstwo publikacji w materiach konferencji indeksowanej w WoS
  – czynny udział w konferencji krajowej (własna prezentacja)
  – czynny udział w konferencji międzynarodowej (własna prezentacja w języku obcym)
  – członkostwo w zespole realizującym projekt badawczy finansowany przez NCN, NCBiR lub ze środków UE
  – pobyty/staże zagraniczne
  – szczególne osiągnięcia uzyskane podczas studiów (np. praca dyplomowa nagrodzona bądź wyróżniona w konkursie; potwierdzona konkretnymi wynikami działalność w kole naukowym)
  – ocena predyspozycji, wynikająca z rozmowy kwalifikacyjnej
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie szczególnych osiągnięć uzyskanych podczas studiów (np. praca dyplomowa nagrodzona bądź wyróżniona w konkursie; potwierdzona konkretnymi wynikami działalność w kole naukowym)

Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć

 • dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będzie prowadzone kształcenie
 • dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia
 • dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej