Harmonogram rekrutacji

Opłaty rekrutacyjne

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej nie wykonują opłaty rekrutacyjnej

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają wymagane dokumenty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w białych, papierowych teczkach formatu A4.


Kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisaną przez kandydata
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – wydrukowane z Systemu i podpisane przez kandydata;
 • kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego (oryginał do wglądu)
 • kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu (oryginał do wglądu);
 • w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju
 • kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu lub indeksu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
 • opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (nieobligatoryjnie)
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt. 8. (szczególne osiągnięcia uzyskane podczas studiów, np. praca dyplomowa nagrodzona bądź wyróżniona w konkursie; potwierdzona konkretnymi wynikami działalność w kole naukowym) (nieobligatoryjnie)
 • opinię nauczyciela akademickiego o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (nieobligatoryjnie)
 • fotografię w formie cyfrowej, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywaną do Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć

 • dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będzie prowadzone kształcenie
 • dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia
 • dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej