Terminy

Harmonogram dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

24-29.09.2018 poniedziałek – piątek: godz. 10 – 14
sobota: godz. 10 – 12
6.10.2018, 13.10.2018 sobota: godz. 10 – 12

Harmonogram rekrutacji

semestr zimowy

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

REKRUTACJA  DODATKOWA
dotyczy kierunków, na które nie został wyczerpany limit przyjęć
Rejestracja internetowa 1.08.2018 – 10.10.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 11.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 12.10.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
24.09.2018 – 29.09.2018
6.10.2018, 13.10.2018

studia niestacjonarne drugiego stopnia

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

1.08.2018 – 13.10.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów 24.09.2018 – 29.09.2018
6.10.2018, 13.10.2018
Ogłoszenie list rankingowych 29.09.2018
13.10.2018

Opłaty

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty
  • świadectwo dojrzałości

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
  • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
  • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

  • dokumenty wymienione wyżej z wyjątkiem kserokopii świadectwa dojrzałości
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów