Harmonogram rekrutacji

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Opłaty rekrutacyjne

studia niestacjonarne I i II stopnia

 • wszystkie kierunki 85 PLN
 • opłata za legitymację 22 PLN *

* nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk

Wymagane dokumenty

Dokumenty składane w formie elektronicznej

Kandydaci przesyłają w postaci elektronicznej (skany) za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujące dokumenty:

 • kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości (kandydaci na studia pierwszego stopnia) lub kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów (kandydaci na studia drugiego stopnia),
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem.
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku

Dokumenty składane w formie papierowej

Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową, wypełnioną według ustalonego wzoru, dostępną do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów; zgodnie z Ustawy 4.0 art.77 pkt 3, na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów
 • ankietę osobową, wypełnioną według ustalonego wzoru, dostępną do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywane przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów

Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje lub który ukończył w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.

Na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego

Kierunki studiów, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy:

Studia niestacjonarne I stopień II stopień
budownictwo
elektrotechnika
informatyka
inżynieria środowiska
geodezja i kartografia
odnawialne źródła energii