Studia stacjonarne I stopnia

 • Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów,  USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji danych oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. Wprowadzone oceny są weryfikowane z Krajowym Rejestrem Matur. Kolejność zgłoszeń nie wpływa na pozycję na liście rankingowej.
 • Wybór kierunku i formy studiów
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać trzy kierunki na studiach stacjonarnych. Będą one rozpatrywane w podanej przez niego kolejności. Po zakwalifikowaniu na jednym kierunku kolejne zgłoszenia kandydata nie są już rozpatrywane.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydaci w ramach jednego zgłoszenia dokonują opłatę rekrutacyjną na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej mogą zgłosić się dowodem wpłaty do właściwej Komisji Rekrutacyjnej. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności.
 • Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.
 • Egzamin z rysunku odręcznego
  Kandydaci na kierunek architektura przystępują do egzaminu sprawdzającego predyspozycje do podjęcia studiów. Polega on na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Do kolejnej tury rekrutacji na ten kierunek przechodzą wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu.
  Więcej informacji na temat przebiegu egzaminu znajdziesz tutaj.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
  Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Listy osób zakwalifikowanych na studia będą udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej, indywidualnym koncie kandydata oraz tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Kryteria punktowe przyjęć na poszczególne kierunki są ustalane corocznie po zakończeniu rejestracji internetowej.
 • Złożenie dokumentów
  Osoby zakwalifikowane na studia składają dokumenty, do wyczerpania limitu przyjęć, w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj. Wszyscy kandydaci wpisani na  listę zakwalifikowanych, którzy w wyznaczonym terminie złożą wymagane dokumenty, zostaną przyjęci na studia.
 • Wykonanie i dostarczenie wyników badań lekarskich
  Na wskazanych kierunkach kandydaci zakwalifikowani na studia otrzymają imienne skierowanie na bezpłatne badania lekarskie. Zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku należy dostarczyć do właściwych Komisji Rekrutacyjnych lub dziekanatów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.

Studia stacjonarne II stopnia

 • Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów,  USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji danych oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.
 • Wybór kierunku i formy studiów
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jeden z kierunków, na który aktualnie prowadzony jest nabór.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydaci dokonują opłatę rekrutacyjną na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej mogą zgłosić się dowodem wpłaty do właściwej Komisji Rekrutacyjnej. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności
 • Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.
 • Złożenie dokumentów
  Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dokumenty na studia terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz dokumentów jest dostępny tutaj.
 • Rozmowa kwalifikacyjna
  Na niektórych kierunkach studiów może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udzielają Komisje Rekrutacyjne
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
  Listy osób zakwalifikowanych na studia będą udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej, indywidualnym koncie kandydata oraz tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.