Studia stacjonarne I stopnia

 • Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów,  USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. Wprowadzone oceny są weryfikowane z Krajowym Rejestrem Matur. Kolejność wykonania zgłoszenia nie wpływa na pozycję na liście rankingowej.
 • Wybór kierunku i formy studiów
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydat może wybrać kilka kierunków studiów, z każdym wiąże się konieczność wykonania dodatkowej opłaty rekrutacyjnej, Dla wszystkich kierunków wynosi ona 85PLN, z wyłączeniem rekrutacji podstawowej na kierunku architektura, dla którego jest  równa 150PLN. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności wykonują opłatę w wysokości odpowiednio 20 lub 35 euro.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydaci wykonują opłatę rekrutacyjną na wskazany, indywidualny numer rachunku bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej powinni się skontaktować z sekretarzem komisji rekrutacyjnej właściwej dla wybranego kierunku studiów i na jej adres e-mail przesłać elektroniczne potwierdzenie wykonanej wpłaty. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności.
 • Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie musi być zaakceptowane przez administratora systemu. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.
 • Egzamin z rysunku odręcznego
  Kandydaci na kierunek architektura, w tym również cudzoziemcy, przystępują do egzaminu sprawdzającego predyspozycje do podjęcia studiów.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
  Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Listy osób zakwalifikowanych na studia będą wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni oraz udostępnione na indywidualnym koncie kandydata w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Kryteria punktowe przyjęć na poszczególne kierunki są ustalane corocznie po zakończeniu rejestracji internetowej.
 • Złożenie dokumentów w formie  elektronicznej
  Osoby zakwalifikowane na studia, przesyłają za pośrednictwem USOS-IRK, w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji, elektroniczne kopie (skany):
  – świadectwa dojrzałości
  – wydrukowanej z systemu USOS-IRK i podpisanej ankiety osobowej
  – oświadczenia o braku zaległości finansowych i oświadczenia o ukończonym kierunku studiów
  – kandydat może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
  Wszyscy kandydaci wpisani na  listę zakwalifikowanych, którzy w wyznaczonym terminie prześlą w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty, zostaną przyjęci na studia
 • Złożenie dokumentów w formie papierowej
  Osoby przyjęte na studia składają dokumenty w formie papierowej w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj. Kandydat może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona formalności związanych z wpisem na studia.
 • Wykonanie i dostarczenie wyników badań lekarskich
  Na wskazanych kierunkach kandydaci zakwalifikowani na studia otrzymają imienne skierowanie na bezpłatne badania lekarskie. Zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku należy dostarczyć do właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych lub dziekanatów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.

Studia stacjonarne II stopnia

 • Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów,  USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.
 • Wybór kierunku i formy studiów
  Opcja dostępna po zalogowaniu do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jeden z kierunków, na który aktualnie prowadzony jest nabór.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
 • Kandydaci w ramach jednego zgłoszenia dokonują opłaty rekrutacyjnej na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej powinni się skontaktować z sekretarzem komisji rekrutacyjnej właściwej dla wybranego kierunku studiów i na jej adres e-mail przesłać elektroniczne potwierdzenie wykonanej wpłaty. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności
 • Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.
 • Złożenie dokumentów
  Kandydaci na studia składają dokumenty w formie papierowej w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj. Kandydat może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona formalności związanych z wpisem na studia.
 • Rozmowa kwalifikacyjna
  Na niektórych kierunkach studiów może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udzielają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
  Listy osób przyjętych na studia będą udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej oraz indywidualnym koncie kandydata w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji