Harmonogram dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

15.03.2019, 22.03.2019 piątek, godz. 10-12

Harmonogram rekrutacji

studia stacjonarne drugiego stopnia
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

30.01.2019 – 22.03.2019
Udostępnienie stanowisk komputerowych 15.03.2019, 22.03.2019
Składanie dokumentów przez kandydatów 15.03.2019, 22.03.2019
Ogłoszenie list rankingowych 22.03.2019

Opłaty rekrutacyjne

I stopień

 • architektura  150 PLN
 • pozostałe kierunki 85 PLN

II stopień

 • wszystkie kierunki 85 PLN
 • opłata za legitymację 17 PLN (nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk)

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
 • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru dostępnego do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywane przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk
 • komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów