Terminy

Harmonogram dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

11.09.2018 wtorek: godz. 10 – 14
20-29.09.2018 poniedziałek – piątek: godz. 10 – 14
sobota: godz. 10 – 12

Harmonogram rekrutacji

semestr zimowy

studia stacjonarne pierwszego stopnia

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa architektura
1.08.2018 – 11.09.2018
Rejestracja internetowa Pozostałe kierunki
1.08.2018 – 15.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 11.09.2018
Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura 12.09.2018

I sesja rysunkowa
od godz. 10.30 do 03.30
II sesja rysunkowa
od godz. 15.00 do 18.00

Wyniki egzaminu na kierunku architektura 13.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 18.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
(do wyczerpania limitu przyjęć)
20.09.2018 – 22.09.2018

studia stacjonarne drugiego stopnia

REKRUTACJA DODATKOWA
Rejestracja internetowa

(zgłaszanie kandydatów)

1.08.2018 – 29.09.2018
Udostępnienie stanowisk komputerowych 29.09.2018
Składanie dokumentów przez kandydatów 24.09.2018 – 29.09.2018
Ogłoszenie list rankingowych 29.09.2018

Opłaty

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pełnomocnictwo (wraz z kserokopią dowodu osobistego kandydata) na ręce sekretarza odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową (wypełnioną według ustalonego wzoru – dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – po wykonaniu opłaty rejestracyjnej i wgraniu fotografii cyfrowej)
 • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe (informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • kserokopię dowodu osobistego, poświadczaną za zgodność z oryginałem przez WKR przy składaniu dokumentów
 • podanie o przyjęcia na studia (dostępna do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód opłaty za legitymację (17PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk