Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Dyżur Komisji Rekrutacyjnych

20 września – 1 października (poniedziałek – sobota) 10 – 14

Wyniki rekrutacji

Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie opublikowana w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Opłaty

I stopień

 • architektura  150 PLN
 • pozostałe kierunki 85 PLN

II stopień

 • wszystkie kierunki 85 PLN
 • opłata za legitymację 22 PLN (nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk)

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty

w formie elektronicznej

 • kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku

Kandydaci przesyłają skany dokumentów za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

w formie papierowej

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem.
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią

Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok.

Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają w formie papierowej następujące dokumenty

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów; na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w dziekanacie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego uzyskania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem.
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
 • komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią

Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok.

Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.

Na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego

Kierunki studiów, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy:

Studia stacjonarne I stopień II stopień
budownictwo
automatyka i elektrotechnika przemysłowa
elektrotechnika
informatyka
teleinformatyka
elektromobilność
inżynieria środowiska
geodezja i kartografia
odnawialne źródła energii