Rekrutacja na studia stacjonarne została zakończona.
W wyjątkowych przypadkach przyjęcie na studia jest możliwe na wniosek kandydata
po uzyskaniu pisemnej zgody JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Harmonogram rekrutacji, studia stacjonarneTerminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

data dzień tygodnia godziny pracy komisji
12.09 czwartek 10:00 – 14:00
16-20.09 poniedziałek – piątek 10:00 – 14:00
21.09 sobota 10:00 – 12:00
23-27.09 poniedziałek – piątek 10:00 – 14:00

Opłaty rekrutacyjne

I stopień

 • architektura  150 PLN
 • pozostałe kierunki 85 PLN

II stopień

 • wszystkie kierunki 85 PLN
 • opłata za legitymację 22 PLN (nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk)

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia proszeni są o dostarczenie dokumentów w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok. Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Uwaga! Informujemy, że kandydaci, którzy nie będą mogli osobiście dostarczyć wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, muszą złożyć osobiście pelnomocnictwo na ręce sekretarza Komisji Rekrutacyjnej, właściwej dla wybranego kierunku studiów


Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową, wypełnioną według ustalonego wzoru, dostępną do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywane przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów
 • ankietę osobową, wypełnioną według ustalonego wzoru, dostępną do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywane przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów

Na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego

Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje lub który ukończył w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.