INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Szkole Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych 2016/679 (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska,
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem telefonu 41 34 24 367 lub adresem email iod@tu.kielce.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w sprawach dotyczących:
– przeprowadzenia i dokumentowania procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
– dokumentowania przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej;
– recenzowania osiągnięć naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora;
– udzielania miejsc w domu studenckim;
– udostępniania zasobów bibliotecznych;
– nawiązywania kontaktów z doktorantami w sprawach związanych z tokiem kształcenia;
– wykonywania przez uczelnię obowiązków sprawozdawczych;
– wykonywania obowiązku rachunkowo-podatkowego oraz rozliczeń finansowych;

b) art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w sprawach dotyczących:
– danych osobowych niezrekrutowanych kandydatów do szkoły doktorskiej;

c) art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w sprawach dotyczących:
– współpracy z nauczycielami akademickimi i innymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych;
– współpracy z recenzentami w postępowaniach o nadanie stopnia doktora na podstawie umów cywilnoprawnych;
– realizacji doktoranckich programów mobilności oraz staży i praktyk doktoranckich.

 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach
  o zasobach archiwalnych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.