Zadania Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych:

 • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych (studentów, doktorantów PŚk);
 • podejmowanie działań mających na celu stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 • pełnienie dyżuru dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych – celem pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu promocje Politechniki Świętokrzyskiej jako Uczelni przyjaznej studentom niepełnosprawnym;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację fizyczną i psychologiczną studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, we współpracy z różnymi instytucjami;
 • przewodniczenie Komisji ds. opiniowania wsparcia dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PŚk, w tym :
  • przygotowywanie planu podziału dotacji oraz ewentualnych jego korekt;
  • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • ustalanie zasad wydatkowania środków z dotacji (np. forma i wysokość poszczególnych rodzajów wsparcia w danym semestrze/roku);
  • opiniowanie wniosków o przyznawanie wsparcia;
 • inne zadania zlecane przez JM Rektora związane z bieżącą działalnością uczelni w zakresie wspierania studentów.

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
mgr inż. Paweł ŚMIGLARSKI
bud. B, pok. 1.01
tel. 41 34 24 340
 p.smiglarski@tu.kielce.pl


SKŁAD KOMISJI
ds. opiniowania wsparcia dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej w roku akademickim 2019/2020

Zastępca Przewodniczącego, Wydziału Budownictwa i Architektury, Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Wioletta GRZMIL
bud. A, pok. 3.15
tel. 41 34 24 498
wgrzmil@tu.kielce.pl

Zastępca Przewodniczącego, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Aleksandra SIKORA
bud. D, pok. 5.14
tel. 41 34 24 690
 a.sikora@tu.kielce.pl

Zastępca Przewodniczącego, Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Anna PARKA
bud. A, pok. 4.32
tel. 41 34 24 473
 parkaa@tu.kielce.pl

Zastępca Przewodniczącego, Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Emilia SZUMSKA
bud. B, pok. 4.12
tel. 41 34 24 718
eszumska@tu.kielce.pl

Zastępca Przewodniczącego, Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych
dr Edyta GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK
bud. C, pok. 2.30
tel. 41 34 24 360
 edytag@tu.kielce.pl

Członek Komisji, Przedstawiciel URSS
mgr Natalia KLECHA
bud. C, pok. 1.25
tel. 41 34 24 124, 660–664–329
 urss@tu.kielce.pl

Członek Komisji, Pracownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich
mgr inż. Anna TRZASKA
bud. A, pok. 19
tel. 41 34 24 144
 atrzaska@tu.kielce.pl

Członek Komisji, Pracownik Centrum Sportu
mgr Wiesława SOBOŃ
bud. 4 Hala, pok. 1.06 HC
tel. 41 34 24 276 lub 293
 wsobon@tu.kielce.pl


Zainteresowanych studentów zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.
Zarządzenie Nr 72/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Przed złożeniem dokumentów wnioskodawcy zobowiązani są o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych

załączniki: