Wartość projektu – 61 282 046,11 zł
Dofinansowanie – 55 153 841,50 zł
Wkład własny razem – 6 128 204,61 zł
Koszty PŚk ogółem – 34 335 373,57 zł w tym wkład własny ogółem – 3 433 537,36 zł

Termin realizacji projektu od 01.09.2023 r. do 30.06.2027 r.

W ramach projektu zaplanowano 4 edycje w kolejnych latach szkolnych, dla Uczniów z klas III i IV z liceów ogólnokształcących, klas IV i V z techników oraz Uczniów szkół branżowych II-go stopnia:

 • 1 edycja – rok szkolny 2023/2024,
 • 2 edycja – rok szkolny 2024/2025,
 • 3 edycja – rok szkolny 2025/2026,
 • 4 edycja – rok szkolny 2026/2027,

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – współorganizatorem zadań oraz 11 Powiatami województwa  świętokrzyskiego – Powiaty: buski, jędrzejowski, miasto Kielce, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowskim (powiat konecki, decyzją Władz Powiatu nie dołączył do realizacji projektu).

Zadania realizowane w projekcie:

 • ZADANIE I Akademia absolwenta – wykład z Pracodawcą.
 • ZADANIE II Wizyty studyjne i branżowe dla uczniów u Pracodawców związanych z popularyzacją innowacyjnych  technologii.
 • ZADANIE III Niestandardowe doradztwo zawodowe – plenerowe warsztaty interpersonalne.
 • ZADANIE IV Identyfikacja i interpretacja indywidualnych predyspozycji zawodowych.
 • ZADANIE V Popularyzacja nauki i techniki – festiwal.
 • ZADANIE VI Popularyzacja nauki i techniki – piknik.
 • ZADANIE VII Kreatywny uczeń – konkurs o Platynowy Indeks na Politechnice.
 • ZADANIE VIII Wzmocnienie pozycji społecznej młodzieży – kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych.
 • ZADANIE IX Wzmacnianie kompetencji społecznych – warsztaty grupowe z efektywnego uczenia się.
 • ZADANIE X Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 • ZADANIE XI Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej.
 • ZADANIE XII Międzyszkolna liga przedmiotowa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
 • ZADANIE XIII Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej.
 • ZADANIE XIV Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
 • ZADANIE XV Kształcenie w terenie – wyjazdowe szkolenia edukacyjne dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych.
 • ZADANIE XVI Wyjazdowe plenery dla uczniów ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo.

Projekt skierowany jest do ponad 10 tysięcy uczniów. Jego celem jest zniwelowanie  deficytów utrudniających rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

W ramach projektu, zaplanowano działania z zakresu:

 • doradztwa zawodowego, prowadzonego przez specjalistów oraz nauczycieli akademickich, wizyty branżowe u Pracodawców,
 • planowania ścieżki kariery zawodowej oraz dalszego kształcenia mające na celu zmotywowanie i ukierunkowanie uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych Regionu.
 • zajęć prowadzonych na terenie uczelni, pozwalających rozwinąć umiejętności podstawowe i przekrojowe jako praktyczne warsztaty edukacyjne w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na umiejętności niezbędne przy wykonywaniu danych zawodów oraz możliwości rozwoju zawodowego w danej branży.
 • dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wybrane przedmioty związane z STEM tj. dziedziny nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tj. matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia), które przyczynią się do rozbudzania zainteresowań wśród uczniów naukami ścisłymi, co w konsekwencji wpłynie na wzrost liczby studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
 • podniesienia kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej,
 • popularyzacji nauki i techniki przez organizację w campusie PŚk i UJK festiwalu nauki oraz Pikniku nauki w miastach powiatowych,
 • organizacji konkursu o platynowy indeks PŚk lub międzyszkolnej liga przedmiotowej w UJK,
 • organizacja wyjazdowych szkoleń edukacyjnych oraz plenerów z rysunku ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo

Projekt „Dziś uczeń – jutro student”, wpisuje się w Strategię Rozwoju i Misję Uczelni, poprzez realizację działań pozwalających podnieść efektywność i skuteczność systemu kształcenia na wszystkich etapach życia. Zakładanym efektem działań będzie pozostanie znacznej liczby uczniów liceów, technikum i szkół branżowych 2-stopnia na kieleckich uczelniach, co wpłynie na dopasowanie umiejętności i kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Partnerzy projektu

Politechnika Świętokrzyska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Powiat Buski

Powiat Jędrzejowski

Miasto Kielce

Powiat Kazimierski

Powiat Opatowski

Powiat Ostrowiecki

Powiat Pińczowski

Powiat Sandomierski

Powiat Skarżyski

Powiat Starachowicki

Powiat Staszowski