Akademia absolwenta – wykład z Pracodawcą

zadanie I

Celem Zadania jest zapoznanie Uczestników Projektu z oczekiwaniami pracodawców w zakresie umiejętności specjalistycznych i branżowych co przyczyni się do podejmowania świadomych decyzji uczniów w wyborze dalszego kształcenia, a w przyszłości zwiększy ich szansy zatrudnienia. Spotkania ze specjalistami, którzy są m.in. absolwentami uczelni wyższych z regionu pomogą w określeniu predyspozycji zawodowych uczniów oraz wybór właściwej drogi edukacyjnej. Działanie ma się przyczynić do ukierunkowania uczniów stojących przed wyborem odpowiedniego programu studiów i planowania ścieżki kariery w celu dalszego kształcenia na uczelniach wyższych, zgodnie z zapotrzebowaniem na absolwentów kierunków związanych z ideą STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).

Działanie w Zadaniu polega na przeprowadzeniu wykładu tematycznego z prelegentem ze środowiska przedsiębiorstw zatrudniających m.in. absolwentów PŚk i UJK, mającego na celu zachęcenie uczniów do możliwości rozwijania kariery zawodowej w regionie po ukończeniu uczelni wyższych.

Wizyty studyjne i branżowe dla uczniów u Pracodawców związanych z popularyzacją innowacyjnych technologii

zadanie II

Celem Zadania jest zapoznanie Uczestników Projektu z oczekiwaniami pracodawców w zakresie umiejętności specjalistycznych i branżowych co przyczyni się do podejmowania świadomych decyzji uczniów w wyborze dalszego kształcenia, a w przyszłości zwiększy ich szansy zatrudnienia. Spotkania ze specjalistami, którzy są m.in. absolwentami uczelni wyższych z regionu pomogą w określeniu predyspozycji zawodowych uczniów oraz wybór właściwej drogi edukacyjnej. Działanie ma się przyczynić do ukierunkowania uczniów stojących przed wyborem odpowiedniego programu studiów i planowania ścieżki kariery w celu dalszego kształcenia na uczelniach wyższych, zgodnie z zapotrzebowaniem na absolwentów kierunków związanych z ideą STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).

Działanie w Zadaniu polega na przeprowadzeniu wykładu tematycznego z prelegentem ze środowiska przedsiębiorstw zatrudniających m.in. absolwentów PŚk i UJK, mającego na celu zachęcenie uczniów do możliwości rozwijania kariery zawodowej w regionie po ukończeniu uczelni wyższych.

Niestandardowe doradztwo zawodowe - plenerowe warsztaty interpersonalne

zadanie III

Celem Zadania jest wypracowanie indywidualnego planu działania z ukierunkowaniem na kształcenie w zakresie nauk ścisłych matematyczno-przyrodniczych i technicznych, co przyczyni się do odpowiedniego wyboru dalszej drogi edukacyjnej na kieleckich uczelniach wyższych, uwzględniającej znajomość własnych zasobów oraz systemu edukacji. Przygotowanie Uczestników Projektu do właściwego wyboru kierunku studiów wynika z potrzeby ciągłego pozyskiwania przez pracodawców przyszłych specjalistów w zakresie branż związanych z ideą STEM.

Działanie polega na organizacji wyjazdowych, plenerowych warsztatów interpersonalnych z doradcą zawodowym i nauczycielem akademickim, które będą się odbywały w grupach według zainteresowań Uczestników Projektu. Doradcy zawodowi i nauczyciele akademiccy będą w ciągu 2 dni, prowadzić 16 godzin warsztatów dla 1 grupy Uczestników Projektu.

Identyfikacja i interpretacja indywidualnych predyspozycji zawodowych

zadanie IV

Celem Zadania jest identyfikacja i interpretacja indywidualnych predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez zajęcia grupowe w szkołach oraz indywidualne dyskusje z doradcami zawodowymi wg potrzeb uczniów. W ramach zajęć Uczestnicy Projektu poznają predyspozycje komunikacyjne, analityczne, syntetyczne, społeczne, pożądane w poszczególnych grupach zawodów zwłaszcza w zawodach inżynieryjnych, technicznych, naukach ścisłych i naukach przyrodniczych. W ramach warsztatów każdy Uczestnik Projektu wykona test zawodu Achticha określający profil jego cech zawodowych. Uczestnicy Projektu poznają swoje zalety oraz ograniczenia, nad którymi należy pracować przy wyborze własnej ścieżki kariery. Testy będą wykonywane w systemie doradcazawodu.pl (on-line) z dodatkową opinią „kompetencje”. Uczestnicy Projektu będą mieli bezpośredni dostęp do wyników testu, co ułatwi im odpowiedź na pytanie “Co dalej po maturze?”.

Popularyzacja nauki i techniki – festiwal

zadanie V

Zadanie ma na celu propagowanie równego dostępu do dobrej jakości nauki, w czasie wszelkich inicjatyw społecznych skupiających szerokie grono uczniów z placówek oświaty z Kielc i regionu, wspomaganie aktywności Uczestników Projektu w nabywaniu kompetencji interpersonalnych niezbędnych w dalszej nauce. Organizacja festiwalu nauki i techniki, w kampusie Partnera Wiodącego i Partnera nr 12, ma na celu popularyzację nauki, najnowszych osiągnięć techniki i oferty edukacyjnej PŚk. i UJK.

W trakcie festiwalu zostaną zaprezentowane popularnonaukowe wykłady z mistrzem – o zastosowaniach STEM – nauka, teoria, praktyka, prowadzonych przez naukowców i popularyzatorów nauki. Zostanie zorganizowany szereg pokazów i eksperymentów naukowych, w których będą czynnie uczestniczyć Uczestnicy Projektu.

Popularyzacja nauki i techniki – piknik

zadanie VI

Zadanie polega na propagowaniu równego dostępu do dobrej jakości nauki, w czasie zorganizowania inicjatywy społecznej dla Uczestników Projektu z placówek oświaty, które nie będą uczestniczyć w festiwalu nauki i techniki w kampusie Partnera Wiodącego i Partnera nr 12 w Kielcach. Wydarzenie przyczyni się do wspomagania aktywności Uczestników Projektu, nabywania kompetencji interpersonalnych oraz – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych studentów – przedstawienia przez Partnera Wiodącego i Partnera nr 12 walorów danych kierunków studiów.

W czasie pikniku zostanie zaprezentowany wykład popularnonaukowy oraz przedstawione zostaną walory Partnera Wiodącego i Partnera nr 12 jako uczelni wyższych – m.in. zaprezentowanie wydziałów, dziedzin nauki, ofert kształcenia, prezentacja prac i projektów, prezentacja sprzętu stworzonego przez Koła Naukowe Studentów Partnera Wiodącego i Partnera nr 12.

Kreatywny uczeń - konkurs o Platynowy Indeks na Politechnice

zadanie VII

Celem Zadania jest organizacja Konkursu o Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej, mającego na celu popularyzację nauki i wiedzy wśród młodzieży, zintensyfikowanie współpracy środowiska akademickiego Uczelni oraz przemysłu ze szkołami ponadpodstawowymi oraz zachęcenie Uczestników Projektu do podjęcia studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.

Konkurs rozgrywany jest w 8 kategoriach: informatyka, elektrotechnika i elektromobilność, mechanika i budowa maszyn, automatyka, budownictwo i architektura, inżyniera środowiska i odnawialne źródła energii, transport i logistyka, ekonomia i zarządzanie. Ma charakter drużynowy – uczestnicy występują w ramach zespołów szkolnych, w skład których może wchodzić od 2 do 5 Uczestników Projektu przygotowujących dany projekt pod opieką merytoryczną opiekuna ze szkoły ponadpodstawowej, której są uczniami.

Zadaniem konkursowym jest kompletne opracowanie (np. zaprojektowanie, stworzenie dokumentacji, prezentacji) wybranego spośród zaproponowanych w danej edycji tematów (praca konkursowa), udostępnionych przez organizatora Partnera Wiodącego.

Wzmocnienie pozycji społecznej młodzieży - kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych

zadanie VIII

Celem Zadania jest organizacja kursu autoprezentacji – wystąpień publicznych oraz metod walki ze stresem, polegającego na nabyciu umiejętność autoprezentacji i wykorzystania ich na co dzień m.in. w poznawaniu nowych ludzi, budowaniu wzajemnych relacji, nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni.

Planowane działanie obejmuje 16-sto godzinny kurs dla 1 grupy w trakcie roku szkolnego.

Wzmacnianie kompetencji społecznych - warsztaty grupowe z efektywnego uczenia się

zadanie IX

Celem Zadania jest przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych warsztatów grupowych wzmacniających kompetencje społeczne, poprzez podniesienie kompetencji z zakresu efektywnego uczenia się. Do wyboru będą 2 tematy z zakresu „Alternatywne metody wspomagania procesu uczenia się” i „Trening umysłu – pamięciowe techniki w uczeniu się”.

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

zadanie X

Celem Zadania jest przygotowanie i zorganizowanie kół zainteresowań tematycznych w formie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, które swoją tematyką wpisują się w ideę STEM. Wsparcie ma obejmować zajęcia dydaktyczne z przedmiotów najczęściej wybieranych przez uczniów szkół ponadpodstawowych, jako przedmioty maturalne tj. matematykę, fizykę, informatykę, chemię, geografię, biologię. Zajęcia mają na celu usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy Uczestników Projektu oraz podniesienie ich kompetencji w wybranym zakresie.

Każda grupa Uczestników Projektu uczestnicząca w zajęciach z danego przedmiotu w tym Zadaniu, zrealizuje ten sam program edukacyjny na podstawie przygotowanego skryptu, programu zajęć, kart przedmiotu w ramach 60 godzin zajęć, w tym: 20 godzin prowadzonych przez nauczycieli akademickich, a 40 godzin prowadzonych przez trenerów – specjalistów z danego przedmiotu (1godzina lekcyjna trwa 45 min.).

Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej

zadanie XI

Zadanie przewiduje podniesienie kompetencji Uczestników Projektu w posługiwaniu się językiem angielskim w zakresie specjalistycznym – technicznym, w ramach zajęć z komunikacji międzynarodowej. Zadanie ma na celu przygotować Uczestnika Projektu do studiów w zakresie STEM na jednej z kieleckich Uczelni, gdzie wymagana jest znajomość specjalistycznego języka angielskiego.

Każda grupa uczestnicząca w zadaniu, zrealizuje ten sam program edukacyjny na podstawie opracowanego konspektu zajęć/scenariusza w ramach 60 godzin zajęć, prowadzonych przez 20 godzin przez nauczycieli akademickich, a 40 godzin przez trenera – lektora języka angielskiego zatrudnionego przez podmiot zewnętrzny (1godzina lekcyjna wynosi 45 min.).

Międzyszkolna liga przedmiotowa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

zadanie XII

Zadanie polega na zorganizowaniu konkursu z sześciu przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka), według trzyetapowego harmonogramu.

Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej

zadanie XIII

Celem Zadania jest przybliżenie Uczestnikom Projektu praktycznych zastosowań, rozwiązywania różnorodnych zagadnień inżynieryjnych. Zostaną zaproponowane zakresy tematyczne z pięciu wydziałów/dyscyplin naukowych Partnera Wiodącego: budownictwo i architektura, inżynieria środowiska i energetyka, mechanika i automatyka, zarządzanie i ekonomia, informatyka. Uczestnicy Projektu będą wybierali rodzaj działań, w których będą uczestniczyć.

Organizacja praktycznych warsztatów edukacyjnych w formie laboratoriów, naprzemiennie z wykładami popularnonaukowymi, będzie wpisywać się w idee STEM w szeroko rozumianej inżynierii, technice.

Wsparcie będzie prowadzone przez kadrę dydaktyczną Partnera Wiodącego przy wsparciu pracowników technicznych danego laboratorium lub wydziału.

Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

zadanie XIV

Celem Zadania jest przybliżenie Uczestnikom Projektu wiedzy i praktycznych zastosowań oraz wskazanie możliwości rozstrzygnięcia zagadnień i problemów z zakresu biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii i ochrony środowiska, matematyki i statystyki, medycyny i nauki o człowieku w odniesieniu do najnowszych osiągnięć naukowych.

Kształcenie w terenie – wyjazdowe szkolenia edukacyjne dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych

zadanie XV

Celem Zadania jest edukacja Uczestników Projektu poprzez organizację wyjazdowych zajęć edukacyjnych uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych objętych wsparciem, w celu przybliżenia stosowania STEM w badaniach naukowych, poznaniu historii inżynierii oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zadanie przewiduje: zajęcia warsztatowe w formie kształcenia w terenie, pokazy, szkolenia edukacyjne w zakresie m.in. popularyzacji regionu, przybliżenie zastosowań technicznych w życiu i nauce, w badaniach naukowych, poznaniu historii nauk matematyczno przyrodniczych.

Wyjazdowe plenery dla uczniów ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo

zadanie XVI

Zadanie polega na podniesieniu umiejętności praktycznych w zakresie ukierunkowana uczniów szkół ponadpodstawowych regionu na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo Przemysłowe na jednej z dwóch kieleckich uczelni, w czasie wyjazdowych plenerów z warsztatami z rysunku, które będą polegały również na popularyzacji regionu, poprzez rozwijanie wśród uczniów tożsamości regionalnej, wiedzy dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego czy przemysłowego.