Termin realizacji zadania 07.2018 rok akad. 2017/2018 przez 2 edycje


Celem zadania jest realizacja odpłatnych staży zawodowych (w wymiarze 120 godz. dla każdego studenta) dla studentów I stop. studiów stacjonarnych na 4,6,7 semestrze dla następujących kierunków:

 • Budownictwo – 120 osób
 • Architektura – 40 osób
 • Geodezja I Kartografia – 60 osób
 • Automatyka I Robotyka – 40 osób
 • Mechatronika i Budowa Maszyn – 40 osób
 • Transport – 24 osoby
 • Elektrotechnika – 30 osób
 • Informatyka – 110 osób
 • Zarządzanie Inżynieria Produkcji – 30 osób
 • Logistyka – 60 osób
 • Ekonomia – 60 osób
 • Inżynieria Danych – 20 osób

REKRUTACJA NA STAŻ

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻ:

Wydział Budownictwa i Architektury
Architektura
Budownictwo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Elektrotechnika
Informatyka

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Geodezja i Kartografia

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Transport

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Ekonomia
Inżynieria danych
Logistyka
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Osoby zakwalifikowane na staż są zobligowane w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2019 r.
złożyć u Koordynatora stażu z Wydziału wymagane dokumenty:

  1. oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika (załącznik nr 1a do Regulaminu projektu) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA
  2. formularz danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu projektu) FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
  3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu projektu) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  4. umowa na staż (załącznik nr 5 do Regulaminu projektu) UMOWA NA STAŻ – (wydruk w trzech egzemplarzach):
   ZAŁĄCZNIK NR 5 A – (wydruk w dwóch egzemplarzach)
   ZAŁĄCZNIK NR 5 B – (wydruk w jednym egzemplarzu)
   ZAŁĄCZNIK NR 5 C – (wydruk w jednym egzemplarzu)

W terminie od 30.05.2019 r. zatwierdzone dokumenty  (Umowę na staż – załącznik nr 5 oraz Programu stażu – załącznik nr 5a), należy odebrać od Koordynatora Wydziału i przedstawić Pracodawcy.

Po odbyciu stażu stażysta przedstawia u Koordynatora Wydziału w celu zatwierdzenia dokumentów, uzupełniony:

  1. Dziennik stażu – ZAŁĄCZNIK NR 5 D
  2. Sprawozdanie z odbycia stażu potwierdzone przez Pracodawcę – ZAŁĄCZNIK NR 5 E

A następnie stażysta składa ww. dokumenty do Biura projektu wraz z:

  1. Wnioskiem o zwrot kosztów odbycia stażu poza miejscem zamieszkania
   lub
   Wniosek o zwrot kosztów odbycia stażu w miejscu zamieszkania
  2. Oświadczeniem, dotyczące sytuacji uczestnika projektu, po zakończeniu stażu OŚWIADCZENIE

Przyjmowanie dokumentów po zakończeniu stażu w terminach:

                   od 24.06. do 19.07.2019 r.

                   od 19.08. do 30.09.2019 r.

                    poniedziałek – piątek w godz. 11 00 – 14 00

Staże studenckie rozpoczęły się od 01.06.2019 r. , trwają max. 6 tygodni (120 godz.) według programów stażu zakwalifikowanych studentów uzgodnionych z pracodawcami.


Koordynatorzy stażu z poszczególnych Wydziałów:

 • Koordynator zadania z WIŚGiE – mgr inż. Szymon Sobura – tel. +48 41 34 24 668
 • Koordynator zadania z WIŚGiE – mgr inż. Kamil Borek – tel. +48 41 34 24 688
 • Koordynator zadania z WBiA – dr inż. Julia Marczewska – tel. +48 41 34 24 521
 • Koordynator zadania z WMiBM – dr inż. Tomasz Miłek – tel. +48 41 34 24 373
 • Koordynator zadania z WZiMK – dr Ilona Molenda-Grysa – tel. +48 41 34 24 354
 • Koordynator zadania z WZiMK – dr Maciej Sękalski – tel. +48 41 34 24 381
 • Koordynatorzy zadania z WEAiI dla kier. Informatyka – dr inż. Barbara Łukawska – tel. +48 41 34 24 153
 • Koordynatorzy zadania z WEAiI dla kier. Elektrotechnika – dr inż. Sebastian Różowicz – tel. +48 41 34 24 247

 


DOKUMENTY DO POBRANIA