VI Międzynarodowy Przegląd Chórów Akademickich „ŚWIĘTY KRZYŻ 2021”

25-27 czerwca 2021 r. lub 2-4 lipca 2021 r. (*)


CELE PRZEGLĄDU

 •  dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
 • pielęgnowanie muzyki chóralnej,
 • podnoszenie poziomu wykonawczego akademickich zespołów chóralnych poprzez uczestnictwo w warsztatach,
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej

ORGANIZATOR i GOSPODARZ

 • Politechnika Świętokrzyska.

 Dyrekcja Przeglądu:

 • prof. Wiesław Trąmpczyński [Rektor PŚk],
 • prof. Barbara Goszczyńska [Prorektor PŚk],
 • Rafał Matys [Kwestor PŚk],

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
 • Samorządowe Buskie Centrum Kultury
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Kielce

RADA ARTYSTYCZNA  I  PATRONAT 

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Pracami Rady Artystycznej kieruje prof. Sławek A. Wróblewski – Dziekan Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.


KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Małgorzata Banasińska-Barszcz – Komisarz ds. artystycznych
 • mgr inż. Agnieszka Duda – Komisarz ds. organizacyjno-logistycznych

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. VI Międzynarodowy Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2021” odbędzie się w dniach „Święty Krzyż 2021” odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2021 r. lub 2-4 lipca 2021 r. w Kielcach, Busku Zdroju i na Świętym Krzyżu. (Konkretny termin Przeglądu zostanie potwierdzony z chwilą ustalenia terminu organizacji XXVII Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju w ramach którego wystąpią również uczestnicy VI PRZEGLĄD CHÓRÓW AKADEMICKICH „ŚWIĘTY KRZYŻ 2021”)
 2. Uczestnikami Przeglądu mogą być akademickie zespoły chóralne działające przy wyższych uczelniach.
 3. Organizatorzy przewidują udział max. 5 chórów akademickich. O udziale w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń i opinia Rady Artystycznej.
 4. Zespół chętny do udziału w Przeglądzie przesyła na adres Organizatorów czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
 5. Zeskanowana KARTA ZGŁOSZENIA powinna być przesłana na adres mailowy aduda@tu.kielce.pl, a jej oryginał wraz z Oświadczeniem
  – pocztą na adres: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
  z dopiskiem na kopercie: Agnieszka Duda – Przegląd Chórów.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2021 r. (dla wysyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć chóry akademickie reprezentujące wyższe uczelnie.
  2. Każdy chór przygotowuje trwający 15 minut program z muzyką chóralną, który będzie prezentowany podczas Koncertu Inauguracyjnego (w ramach przesłuchań konkursowych).
  3. Każdy Chór zobowiązany jest przygotować komplet wykonywanych utworów w ilości 2 egz. w wersji papierowej dla Jury oraz wersję elektroniczną przesłać wraz z kartą zgłoszeniową.
  4. Ponadto, każdy chór przygotowuje trwający ok. 20 minut program z dowolną muzyką, który będzie prezentowany w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Busku Zdroju (program może zawierać utwory przygotowane do przeglądu, wskazana muzyka świecka).
  5. Dodatkowo, każdy chór przygotowuje 2 dowolne utwory sakralne (mogą być to utwory przygotowane na Koncert Inauguracyjny, ale nie przekraczające łącznie czasu 7 min.) oraz 2 utwory wskazane przez Organizatorów do wspólnego wykonania. Program ten będzie wykonany podczas Koncertu Galowego przy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.
  6. Obowiązkowe utwory do przygotowania przez wszystkie chóry:
   1. NORBERT BLACHA – „MODLITWA O POKÓJ”,
   2. JULIUSZ ŁUCIUK – „O ZIEMIO POLSKA”.
 1.      7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do Przeglądu podejmuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane najpóźniej do 12 kwietnia 2021r.
  1. Zespoły, które otrzymają powiadomienie o uczestnictwie w Przeglądzie wpłacają 130 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. Kwotę należy przesłać na konto:
   BANK PEKAO SA  40 1240 2092 9022 1102 0304 0002

z dopiskiem ,,Przegląd Chórów Akademickich 2020’’. Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na e-mail podany w Regulaminie w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o kwalifikacji do Przeglądu.
W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.


JURY

 1. Występ chórów podczas Koncertu Inauguracyjnego będzie oceniać Jury złożone z wybitnych muzyków powołane przez Organizatorów i Radę Artystyczną:
 • prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
 • dr hab. Elżbieta Krzemińska, prof. UMCS – Kierownik Zakładu Dyrygentury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej i chóru Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
 • dr hab. Ewa Robak, prof. UJK – Dziekan Wydziału Sztuki, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyrygent chóru Antidotum.

2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej i dźwiękowej biorących udział w Przeglądzie zespołów w celu ich publicznej popularyzacji.
 3. Organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie w Domach Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (pokoje 2 lub 3 osobowe ze wspólną łazienką) oraz wyżywienie (obiad i kolację w pierwszym dniu Przeglądu, śniadanie, obiad i kolację w drugim dniu Przeglądu oraz śniadanie, obiad, kolację/suchy prowiant na drogę w trzecim dniu Przeglądu).
 4. Koszty przejazdu na Przegląd do miejsca zakwaterowania (Kampus Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach) pokrywają zespoły.
 5. Dojazdy na koncerty na terenie powiatu kieleckiego w tym dojazd do Buska Zdroju oraz na Koncert Galowy na Świętym Krzyżu zapewniają Organizatorzy.
 6. Rezygnacja z udziału w przeglądzie oraz inne zmiany związane z występem powinny być zgłoszone do Biura Organizacyjnego najpóźniej trzy tygodnie przed datą odbycia się Przeglądu.
 7. Przegląd zakończy Koncert Galowy w  wykonaniu wszystkich chórów – uczestników Przeglądu, w trakcie którego zostaną wręczone nagrody; Koncert Galowy poprzedzony będzie uroczystą mszą świętą (prosimy o przygotowanie jednego utworu liturgicznego, do wykonania podczas mszy św.).
 8. Nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA  jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Komisarz ds. organizacyjno-logistycznych: mgr inż. Agnieszka Duda tel. 41/34 24 537, kom. 601 065 878, e-mail: aduda@tu.kielce.pl


REGULAMIN PRZEGLĄDU_2021

KARTA ZGŁOSZENIA_2021

 

(*) Konkretny termin Przeglądu zostanie potwierdzony z chwilą ustalenia terminu organizacji XXVII Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju w ramach którego wystąpią również uczestnicy VI PRZEGLĄD CHÓRÓW AKADEMICKICH „ŚWIĘTY KRZYŻ 2021”