VI Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „ŚWIĘTY KRZYŻ 2020”
– INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA MONIUSZKI.

26 – 28 czerwca 2020 roku


CELE PRZEGLĄDU

 •  promowanie twórczości Stanisława Moniuszki,
 • dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
 • pielęgnowanie muzyki chóralnej,
 • podnoszenie poziomu wykonawczego akademickich zespołów chóralnych poprzez uczestnictwo w warsztatach,
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej

ORGANIZATOR

 • Fundacja im. Stanisława Staszica

GOSPODARZ

 • Politechnika Świętokrzyska.

 Dyrekcja Przeglądu:

 • prof. Wiesław Trąmpczyński [Rektor PŚk],
 • prof. Barbara Goszczyński [Prorektor PŚk],
 • Rafał Matys [Kwestor PŚk],
 • prof. Andrzej Neimitz [Dyrektor Zarządu Fundacji im. Stanisława Staszica],
 • prof. Marek Iwański [Wicedyrektor Zarządu Fundacji im. Stanisława Staszica],
 • prof. Andrzej Kapłon – [Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Staszica]..

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Kielce
 • Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
 • Samorządowe Buskie Centrum Kultury

RADA ARTYSTYCZNA  I  PATRONAT 

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

Pracami Rady Artystycznej kieruje prof. UMFC dr hab. Sławek A. Wróblewski – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.


KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Małgorzata Banasińska-Barszcz – Komisarz ds. artystycznych
 • mgr inż. Agnieszka Duda – Komisarz ds. organizacyjnych

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2020” odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2020 r.
  w Kielcach, Busku Zdroju i na Świętym Krzyżu.
 2. Uczestnikami Przeglądu mogą być akademickie zespoły chóralne działające przy wyższych uczelniach.
 3. Organizatorzy przewidują udział 5 chórów akademickich. O udziale w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń i opinia Rady Artystycznej.
 4. Zespół chętny do udziału w Przeglądzie przesyła na adres Organizatorów czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
 5. Zeskanowana KARTA ZGŁOSZENIA powinna być przesłana na adres mailowy aduda@tu.kielce.pl, a jej oryginał wraz
  z Oświadczeniem – pocztą na adres: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
  z dopiskiem na kopercie: Agnieszka Duda – Przegląd Chórów.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2020 r. (dla wysyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć chóry akademickie reprezentujące wyższe uczelnie.
  2. Każdy chór przygotowuje trwający 15 minut program z muzyką chóralną, który będzie prezentowany podczas Koncertu Inauguracyjnego (w ramach przesłuchań konkursowych).
  3. Każdy Chór zobowiązany jest przygotować komplet wykonywanych utworów w ilości 2 egz. w wersji papierowej dla Jury oraz wersję elektroniczną przesłać wraz z kartą zgłoszeniową.
  4. Ponadto, każdy chór przygotowuje trwający ok. 20 minut program z dowolną muzyką, który będzie prezentowany w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Busku Zdroju (program może zawierać utwory przygotowane do przeglądu, wskazana muzyka świecka).
  5. Dodatkowo, każdy chór przygotowuje 2 dowolne utwory sakralne (mogą być to utwory przygotowane na Koncert Inauguracyjny, ale nie przekraczające łącznie czasu 7 min.) oraz 3 utwory wskazane przez Organizatorów do wspólnego wykonania. Program ten będzie wykonany podczas Koncertu Galowego przy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.
  6. Obowiązkowe utwory do przygotowania przez wszystkie chóry:
  1. Stanisław Moniuszko – „Ojcze z niebios”,
  2. Stanisław Moniuszko – „Przylecieli sokołowie”,
  3. Stanisław Moniuszko – „Postój piękna gołąbeczko”.
  1. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do Przeglądu podejmuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane najpóźniej do 15 kwietnia 2020r.

  Zespoły, które otrzymają powiadomienie o uczestnictwie w Przeglądzie wpłacają 130 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. Kwotę należy przesłać na konto Fundacji im. Stanisława Staszica

  BANK PEKAO S.A., I Oddział w Kielcach 49 1240 1372 1111 0000 1249 3292
  z dopiskiem ,,Przegląd Chórów Akademickich 2019’’. Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na e-mail podany w Regulaminie w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o kwalifikacji do Przeglądu.
  W przypadku  rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.


JURY

 1. Występ chórów podczas Koncertu Inauguracyjnego będzie oceniać Jury złożone z wybitnych muzyków powołane przez Organizatorów i Radę Artystyczną:
 • prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
 • dr hab. Elżbieta Krzemińska, prof. UMCS – Kierownik Zakładu Dyrygentury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej i chóru Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
 • prof. Janusz Król – dyrygent, Kierownik Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 1. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
 2. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

KARTA ZGŁOSZENIA_2020