Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. zw. dr hab. inż. Władysławowi Włosińskiemu, czł. rzecz. PAN, dr h. c.

Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. zw. dr hab. inż. Władysławowi Włosińskiemu, czł. rzecz. PAN, dr h. c.

Profesor zwyczajny Władysław Włosiński – wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dziedzinie inżynierii materiałowej, specjalizujący się w obszarze technologii spajania nowoczesnych, zaawansowanych materiałów; doktor honoris causa Politechniki Śląskiej (2005), Politechniki Wrocławskiej (2006), doktor honorowy Politechniki Warszawskiej (2010), urodził się dnia 14 listopada 1931 roku.
Profesor Władysław Włosiński działalność zawodową rozpoczął w 1957 roku w Zakładach Lamp Oscyloskopowych. Od 1970 roku pracował w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, gdzie zorganizował zespół specjalistów zajmujących się badaniami i wdrożeniami do przemysłu technologii spajania materiałów ceramicznych z metalami. Ta problematyka stała się pasją naukową Profesora. W roku 1982 rozpoczął działalność naukowo-dydaktyczną w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Profesor Władysław Włosiński stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1970 nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Rada ta w 1977 roku nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego. W roku 1983 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1989 – tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Władysław Włosiński – światowej klasy specjalista w dziedzinie technologii materiałowych, znawca najnowocześniejszych materiałów, twórca zaawansowanych metod łączenia różnych niemetali z metalami. Dzięki opracowanym przez Profesora technologiom możliwe jest np. łączenie metali z ceramiką, co znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Opracowane i opatentowane przez Profesora technologie łączenia metali z niemetalami mają zastosowanie przy produkcji prętów do laserów, obudowy diod mocy i tyrystorów, form do prasowania szkła itd. (17 patentów, w tym 9 zastosowanych w praktyce). 

Wyniki badań Profesor Władysław Włosiński opublikował w 5 monografiach oraz w ponad 150 artykułach naukowych (m. in. Journal of Materials Science, Science of Sintering, Transactions of JWRI, Advanced Composites Letters, Archiwum Nauki o Materiałach i Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences).

W dorobku publikacyjnym Profesor Władysław Włosiński posiada znane na świecie prace m.in. „Połączenia ceramiczno-metalowe” (1984); „Spajanie metali z niemetalami” (1994); „The Joining of Advanced Materials” (1999); „Diffusion Welding of Aluminium Oxide Ceramic (Al2O3) with Titanium Using Interlayers of Titanium Hydride (TiH2)” – Welding and Cutting No. 11/1993; „The Joining of Advanced Materials – New Challenge for Green Manufacturing’ -World Engineers Convention, Shang-hai 2004; “Environment Frendly Technology of Joining Used in Remanufacturing”, China Surface Engineering, Vol. 22/4, 2009; “Thermo-Mechanical Phenomena in the Process of Friction Welding of Corundum Ceramis and Aluminium”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, VOl. 54/1; “Thermo-Mechanical and Diffinsion Modelilling in the Process of Ceramic – Metal Friction Welding”, ELSEVIER Journal.

Profesor Władysław Włosinski jest twórcą szkoły naukowej spajania materiałów zaawansowanych. Kierował ponad 40 pracami dyplomowymi w specjalności inżynieria spajania materiałów zaawansowanych. Był promotorem w 30 zakończonych przewodach doktorskich. Opiekował się 10 pracownikami naukowymi przygotowującymi rozprawę habilitacyjną.

Profesor Władysław Włosiński opracował ponad 40 recenzji rozpraw doktorskich, 20 opinii o rozprawach habilitacyjnych, 10 opinii w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Profesor Władysław Włosiński pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji m.in. był członkiem Prezydium PAN (2004 – 2011), Przewodniczącym Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (2003-2006; 2007 – 2010), Działalność naukowa przyniosła Profesorowi Władysławowi Włosińskiemu uznanie w postaci członkostwa z wyboru w wielu organizacjach naukowych m.in.: Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowym Instytucie Nauki o Spiekaniu, Chińskiej Akademii Nauk Technicznych.

Profesor Władysław Włosiński jest członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz rad naukowych m.in.: Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz Centrum Laserowych Technologii Metali w Kielcach.

Profesor Władysław Włosiński uczestniczy w pracach redakcyjnych czasopism naukowych, m.in. w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń PAN, Przegląd Spawalnictwa, International Journal of Plant Engineering and Managment, China Surface Engineering Journal.

Profesor Władysław Włosiński współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie m.in. z University of Osaca (Japonia), Beigijng Polytechnical University (Chiny) oraz University for Surface Engineering (Chiny).
Profesor Władysław Włosiński jest osobą niezwykle zasłużoną dla kieleckiego ośrodka naukowego. Jest współtwórcą Centrum Badawczego Technologii Laserów w Kielcach (powstałego w 1985 r.) – wspólnej jednostki Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Świętokrzyskiej – od 1996 roku działającej pod nazwą Centrum Laserowych Technologii Metali. Jest członkiem Rady Programowej tego Centrum od początku jego istnienia. Swoją działalnością organizacyjną i naukową wywarł pozytywne piętno w kieleckim środowisku naukowym współtworząc atmosferę akademickości i inspirując badania naukowe ukierunkowane na nowe technologie laserowej obróbki metali i tworzyw ze szczególnym uwzględnieniem laserowego kształtowania metali.

Nadanie Profesorowi Władysławowi Włosińskiemu, tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji jako uczonego, a także uhonorowania wieloletniej, owocnej współpracy z Uczelnią.