Znamy kandydatów na Rektora PŚk

Znamy kandydatów na Rektora PŚk

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zgłaszania kandydatów na Rektora Politechniki Świętokrzyskiej na kadencję 2020-2024 kandydatami zostali:

 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Technologii Wody i Ścieków
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
 • dr hab. inż. Paweł Łaski, prof. PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Automatyki i Robotyki

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. Dariusz Janecki

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Przebieg kariery naukowej:

 • mgr inż. mechanik – 1982 r. – Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego, Wydział Mechaniczny
 • dr nauk technicznych – 1990 r. – dyscyplina automatyka i robotyka; specjalności: identyfikacja i sterowanie – Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego, Wydział Mechaniczny
 • doktor habilitowany nauk technicznych – 2001 r. – dyscyplina mechanika; specjalności: dynamika układów materialnych, sterowanie obiektów latających, optymalizacja układów mechanicznych, symulacje komputerowe – Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa
 • profesor nauk technicznych, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2010r.
 • dziekan Wydziału Mechatronki i Budowy Maszyn, 2012–2016
 • prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 2016 – nadal
 • praca na stanowisku profesora w Centrum Badań Kosmicznych PAN, 2007–2009

Obszary badań naukowych:

Inżynieria mechaniczna (automatyka i robotyka, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn).

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

 • Analiza dynamiki i sterowania układów mechanicznych (samonaprowadzanych pocisków rakietowych, kierowanych bomb lotniczych, bezzałogowych obiektów latających itp.)..
 • Systemy naprowadzania broni precyzyjnego rażenia.
 • Symulacje komputerowe ruchu obiektów latających.
 • Badania żyroskopów jako układów napędowych w optycznych koordynatorach celu wybranych rodzajów broni precyzyjnego rażenia.
 • Badania teoretyczno-eksperymentalne dynamiki i nawigacji dronoidów.

Osiągnięcia:

Wypromował 6. doktorów nauk technicznych i jest promotorem 2. otwartych przewodów doktorskich.

Był recenzentem 5 wniosków o tytuł profesora, trzech wniosków na tytuł doktora honoris causa, czterech wniosków na stanowisko profesora, 18 postępowań habilitacyjnych, 20 rozpraw doktorskich, kilku monografii i podręczników, ponad 40 wniosków i sprawozdań projektów badawczych (grantów) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Kierownik projektu Regionalne Inicjatywy Doskonałości i czterech projektów badawczych (grantów), oraz wykonawca w czterech projektach badawczych (grantach)..

Członek Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, członek Komitetu Ekspertów ds. innowacji i wdrożeń „MESKO”, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Kielcach, członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, ekspert ds. mechatroniki w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN w latach 2003–2012, od 2018 r. Od 2017 członek Rady Naukowo-Programowej Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność w skład którego wchodzą: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Świętokrzyska, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Morska w Szczecinie, przewodniczący KN Kongresu Lotniczego i Kosmonautycznego „KLiK 2019”. Członek Senatu PŚk 2012 – nadal, a także członek Rady Wydziału MiBM 2002 –nadal.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 250 publikacji naukowych (w tym ponad 25 z tzw. listy filadelfijskiej), jest autorem lub współautorem 5 monografii (jedna wydana za granicą w 2012 roku przez Wydawnictwo „Springer” pt. „Classical Mechanics. Applied Mechanics and Mechatronics”), 2 podręczników i 4 skryptów. Jego indeks Hirsha wynosi 10.

dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk (ur. 23 kwietnia 1960r.) jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, kierunku chemia. W latach 1984-1998 pracowała w Instytucie Chemii WSP w Kielcach. Od lutego 1998 r. pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej. Stopnień doktora nauk doktora nauk chemicznych uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1993r., na podstawie pracy doktorskiej pt. „Badania nad węglem aktywnym i katalizatorem do syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego”. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, w 2008 r. otrzymała na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej na podstawie monografii „Regeneracja zużytych węgli aktywnych”. Zakres działalności naukowej obejmuje zagadnienia dotyczące: wykorzystania sorpcji i katalizy w inżynierii i ochronie środowiska; aspektów chemicznych w technologii wody i ścieków; przemian chemicznych zanieczyszczeń w środowisku, metod ograniczania migracji zanieczyszczeń oraz wykorzystania analizy instrumentalnej w badaniach środowiska.

Pani dr hab. Lidia Dąbek, prof.PŚk jest autorką lub współautorką ponad 200 publikacji, w tym 53 w czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports), 2 patentów oraz monografii i rozdziałów w monografiach. Brała udział w licznych renomowanych konferencjach naukowych, również jako członek Komitetów Naukowych tych konferencji. O wysokiej jakości dorobku naukowego świadczy indeks Hirscha równy 8 oraz liczba cytowań wynosząca 144. Jest również recenzentem publikacji dla renomowanych czasopism naukowych oraz recenzentem wniosków dla NCBiR.

Pani dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk ma znaczący wkład w kształcenie kadr. Była opiekunem naukowym ponad 100 prac dyplomowych, promotorem rozprawy doktorskiej zakończonej w 2014 r., jest promotorem realizowanej rozprawy doktorskiej, była recenzentem w 4 przewodach doktorskich i 5 habilitacyjnych oraz członkiem 2 komisji habilitacyjnych, recenzentem wydawniczym 2 monografii habilitacyjnych.

Pani dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk z powodzeniem łączy pracę naukową z działalnością organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni. W kadencjach 2005-2008 i 208-2012 była prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PŚk. W kadencjach 2012-2016 i 2016-2019 pełniła funkcję dziekana nowo utworzonego Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. W czasie pierwszej kadencji Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska. W ramach oceny ewaluacyjnej Jednostek Naukowych WIŚGiE dwukrotnie uzyskał kategorię „B”. Jako prodziekan, a następnie dziekan była odpowiedzialna za uruchomienie 3 kierunków kształcenia: architektury i urbanistyki (2009), geodezji i kartografii (2011) oraz kierunku odnawialne źródła energii (2016). Za opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku inżynieria środowiska WIŚGiE uzyskał nagrodę MNiSW w wysokości 1 mln zł przeznaczoną na wsparcie dydaktyki. W kadencji 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020 była członkiem Senatu Politechniki Świętokrzyskiej.

Pani dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk kierowała dwoma projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowanymi na podnoszenie jakości kształcenia, w tym wdrażanie nowych metod dydaktycznych: 2008-2012 -„Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 4 999 104,00 zł; oraz w latach 2013-2015 projekt „Doposażenie laboratoriów wspomagających proces dydaktyczny kierunku inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia w Politechnice Świętokrzyskiej”, ramach działania 2.1„Rozwój Innowacji, Wspieranie Działalności Dydaktycznej i Badawczej Szkół Wyższych oraz Placówek Sektora „Badania i Rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 374223,91 zł. W 2018r. była współautorem wniosku do programu MNiSW „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, w części dotyczącej dyscypliny inżynieria środowiska. Obecnie jest odpowiedzialna za wykorzystanie przyznanych środków (ponad 5 mln zł) na potrzeby zwiększenia aktywności publikacyjnej kadry, zwiększenie mobilności pracowników, doposażenia istniejących oraz uruchomienia nowych laboratoriów badawczych jak również laboratorium dydaktycznego wyposażonego w symulatory procesów technologicznych.

W latach 2009-2014 pełniła funkcję Kierownika Katedry Inżynierii i Ochrony Środowiska, a obecnie jest kierownikiem Katedry Technologii Wody i Ścieków. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest v-ce prezesem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kielce..

Od 01.10.20219 r. pełni funkcję Dyrektora Naukowego Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Została wybrana na członka Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2024.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymała wielokrotnie nagrodę Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę.

dr hab. inż. Paweł Łaski, prof. PŚk

Dr hab. inż. Paweł Andrzej Łaski prof. PŚk od 1999 roku zatrudniony w Politechnice Świętokrzyskiej, obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Automatyki i Robotyki. Od 2019 roku prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z obszaru automatyki i robotyki: 165 publikacji naukowych, w tym: 23 zarejestrowanych w Web of Science to efekt pracy naukowej. Wnioskowanie o granty naukowe i badawcze skutkowało pozyskaniem finansowania dla 4 projektów. Kierownik i wykonawca prac statutowych. Odbył staż zagraniczny oraz staże przemysłowe. Na potrzeby firm wykonuje opinie i prace zlecone. Cyklicznie wykonuje recenzje dla czasopism międzynarodowych, krajowych oraz publikacji konferencyjnych. Uczestniczy czynnie w kolegiach i gremiach uczelnianych, jest członkiem Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz członkiem Senatu Politechniki Świętokrzyskiej, także członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W latach 2012-2014 sprawował opiekę nad Kołem Naukowym „Komputerowe Wspomaganie Projektowania”, a od roku 2014 jest opiekunem Koła Naukowego „Impuls”, działającego przy Katedrze Automatyki i Robotyki. Największymi osiągnięciami koła są: I miejsca na prestiżowych zawodach łazików marsjańskich European Rover Challenge w roku 2019 oraz University Rower Challenge 2019 USA pustynia Utah. Promotor licznych dyplomantów, którzy uzyskali stopień naukowy lub tytuł zawodowy, w tym ponad 40 mgr, 80 inż.

Praca dydaktyczna na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej, dotyczyła prowadzenia wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów z przedmiotów: Podstawy automatyki; Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne; Pneumatyczne układy i urządzenia automatyki; Mechatronika; Automatyzacja i robotyzacja produkcji; Podstawy automatyzacji procesów; Urządzenia płynowe w maszynach technologicznych; Podstawy robotyki; Roboty przemysłowe; Maszyny i urządzenia w automatyzacji produkcji; Programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej; CAD/CAM; Modelowanie 3D; Elementy wykonawcze automatyki; Zaawansowane systemy CAD.

Główne obszary działalności to projektowanie i konstrukcja oraz sterowanie robotów równoległych, a także napędów i układów sterowania pneumatycznego. Jest współautorem 9 wynalazków i 1 zgłoszenia patentowego. Za dokonania naukowe i rozwojowe uzyskał 30 medali, dyplomów i wyróżnień na wystawach zagranicznych i krajowych.

W ujęciu liczbowym: ilość publikacji 165, Indeks Hirscha 9, cytowań 243, łączna kwota inicjowanych projektów 45,2 mln.

Zainteresowania pozanaukowe to odnawialne źródła energii i historia lokalnej motoryzacji. W wolnym czasie pasjonuje się fotografią, kaligrafią i uprawianiem sportu, w tym bieganiem, pływaniem, rolkami, łyżwami.