Kierunek transport z certyfikatem

Kierunek transport z certyfikatem

Od roku akademickiego 2016/2017 plan studiów II stopnia na kierunku transport (specjalności: transport samochodowy, logistyka i spedycja) został zmodyfikowany tak, aby osoby które ukończą studia oraz dodatkowo 50 godzinny kurs spełnią wymogi pozwalające na zwolnienie ich z egzaminu państwowego, warunkującego uzyskanie certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym (Zarządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r.). Podstawą do zwolnienia z egzaminu jest przedstawienie suplementu dyplomu ukończenia studiów II stopnia.