Kampania promocyjna Politechniki Świętokrzyskiej
skierowana do nauczycieli i uczniów szkół średnich

Zapraszamy do udziału klasy maturalne oraz maturzystów indywidualnie na bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury

matematyka

Tematyka zajęć

 • Zasady zarządzania Deminga-Woronieckiego, reguła mnożenia w kombinatoryce, historyczne spojrzenie na rozwój matematyki, odkrycie niewymierności (pierwszy kryzys w matematyce), wzajemne oddziaływanie geometrii i algebry, układ współrzędnych (geometryzacja obiektów algebraicznych, wektory (algebraizacja obiektów geometrycznych).
 • Zagnieżdżanie wyrażeń, wartość bezwzględna i odległość, twierdzenie Pitagorasa, odległość
  w układzie współrzędnych, zwijanie trójmianu kwadratowego, okrąg w układzie współrzędnych, trochę geometrii bez układu współrzędnych, twierdzenie Talesa i podobieństwo trójkątów, funkcje trygonometryczne kąta ostrego, wnioski dla trójkątów prostokątnych, sztuczki z polami.
 • Sinus i cosinus kąta rozwartego, twierdzenie cosinusów, wzór na sinus i cosinus sumy, kąty w okręgu, twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym, ostrosłup o równych krawędziach, twierdzenie sinusów, kąty w przestrzeni, zmiana układu współrzędnych, przesuwanie wykresu funkcji, postać kanoniczna trójmianu kwadratowego, funkcja homograficzna.
 • O wielomianach algebraicznie, postać iloczynowa trójmianu, dzielenie wielomianów, twierdzenie Bezouta, najmocniejsze twierdzenie geometrii, wielomiany geometrycznie, drugi kryzys w matematyce, elementy logiki i teorii zbiorów, implikacja, rozwiązywanie układów równań, metoda starożytnych, zastosowanie teorii zbiorów w rachunku prawdopodobieństwa, zadania z brył: kąt dwuścienny, skala podobieństwa.
 • Monotoniczność funkcji, potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym, zbiór wartości funkcji, funkcja wykładnicza, funkcja różnowartościowa i odwrotna, funkcja logarytmiczna, własności logarytmów, wzory Viete’a dla trójmianu, ciąg arytmetyczny i geometryczny, funkcje trygonometryczne argumentu rzeczywistego, geometria analityczna: kryterium równoległości i prostopadłości wektorów, równanie ogólne prostej, pole trójkąta, trudniejsze nierówności z wartością bezwzględną.

fizyka

Tematyka wykładów

 • Oddziaływanie fundamentalne (grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne i słabe)
 • Dynamika punktu materialnego, związki przyczynowo skutkowe
 • Praktyczne ujęcie zasad zachowania
 • Oscylator harmoniczny
 • Pole elektrostatyczne
 • Fale elektromagnetyczne w powiązaniu z optyką geometryczną
 • Elementy fizyki jądrowej

Ćwiczenia laboratoryjne

 • mechanika
 • elektryczność
 • optyka

Udział w akcji jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy między Szkołą a Politechniką Świętokrzyską oraz zapoznaniem młodzieży z ofertą edukacyjną Uczelni.
W ramach Polibusa, możliwy jest udział klas w kilku różnych działaniach, na które składają się:

1. uczestniczenie w specjalnie dedykowanych dla poszczególnych profili klas

 • webinarach
 • wykładach
 • prelekcjach
 • pokazach
 • zajęciach

zarówno na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, jak i gościnnie w Szkole,

2. udział uczniów w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską

 • Dni Wydziałów
 • Dzień Otwarty PŚk
 • Salon Maturzystów
 • Festiwalach Nauki i Techniki PŚk

3. wizyty klas w Politechnice Świętokrzyskiej, na poszczególnych wydziałach Uczelni.

To doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej.

Odwiedzająca nas młodzież, ma okazje zobaczyć m.in.:

 • Zwycięskie łaziki marsjańskie
 • Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych
 • Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki
 • Komputerowe Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych
 • Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych
 • Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
 • Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania
 • Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych,
 • Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Obrazu
 • Laboratorium Samochodów i Ciągników
 • Laboratorium Pomiarów Jakości Energii Elektrycznej
 • Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych
 • Pracownia Multikomputerowa Robotów Mobilnych
 • Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy
 • Laboratorium Reo-przepływów
 • Pracownia Wzornictwa Przemysłowego
 • Laboratorium Systemów Pneumatronicznych
 • Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania
 • Laboratorium Materiałów Drogowych
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
 • Laboratorium Systemów Inteligentnych

Młodzież ma również wysłuchać specjalnie przygotowanych wykładów, prelekcji zarówno w wersji on-line, czyli webinariów, jak i podczas wizyty stacjonarnej na konkretnym wydziale PŚk

10. edycja akcji dla zarejestrowanych klas, rozpocznie się od października 2023 i potrwa do czerwca 2024 r.

 • Odwiedziny odbywać się będą w godzinach 9:00 – 13:30.
 • Zgłoszenie klasy, odbywa się wyłącznie za pomocą, jednego z poniższych  formularzy elektronicznych.
 • O terminie wizyty zostaną Państwo poinformowani e-mailowo
 • Termin realizacji wizyty uzależniony jest od kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo w realizacji wizyty mają klasy III, IV, V
 • Udział w akcji jest bezpłatny
 • Klasy ze Szkół spoza Kielc (na terenie województwa świętokrzyskiego) mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Uczenię

Zgłoszenie klasy

Zapraszamy do udziału III i IV klasy liceów ogólnokształcących oraz IV i V klasy techników.

Prosimy o wypełnienie formularza dla każdej zgłaszanej klasy osobno.

mgr inż. Katarzyna Kraska

Koordynator akcji

41 34 24 736

budynek „B”, piętro III, pok. 3.06,

kkraska@tu.kielce.pl

Od 6. edycji akcja została dofinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.