Podsumowanie 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Podsumowanie 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

W dniach 18-22 września 2023 r. w Cedzynie k. Kielc Politechnika Świętokrzyska wraz z Partnerami/Współorganizatorami organizują 42. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy rzeczników patentowych, pracowników Uczelni zajmujących się tematyką wynalazczości i transferu technologii oraz pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu własności intelektualnej, a także innych zawodowych pełnomocników w sprawach własności intelektualnej i przedstawicieli przedsiębiorców.

Ma ono szczególną doniosłość i charakter z uwagi na odniesienie się do wyzwań stojących przed systemem własności intelektualnej, a zwłaszcza własności przemysłowej i zarządzania tą sferą, w kontekście reformy prawa w tym obszarze. Proponowane zmiany mają zasadniczy wpływ na współpracę naukowo-badawczą z przemysłem, a tym samym na rozwój naszej gospodarki po okresie pandemii, a także uwarunkowań związanych z globalizacją gospodarki i konkurencji na rynku, a także sytuacji politycznej w świecie. Mają one również istotne znaczenie na ocenę parametryczną twórczości wynalazczej w uczelniach oraz proces ewaluacji. Program tegorocznego Seminarium obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe dotyczące efektywnego korzystania z ochrony wynalazków w procedurze przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Europejskim Urzędem Patentowym, a także ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w procedurach przed UPRP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Ponadto kontynuowana będzie tematyka związana z linią orzeczniczą sądów własności intelektualnej, które w Polsce zostały ustanowione z dniem 1 lipca 2020 r., co ma fundamentalne znaczenie dla praktyki ekspertów Urzędu Patentowego RP, a także rozpatrywania sporów w zakresie własności intelektualnej.

Doniosłość zmian w prawie i wyzwań związanych z rozwiązaniami nowej generacji wymagają ciągłego dostępu do specjalistycznej wiedzy ze strony rzeczników patentowych, twórców i kadry akademickiej realizującej tematyczne zajęcia dydaktyczne dla studentów, jak też angażujących się w działalność naukowo-badawczą w ramach współpracy z przemysłem, co bez wątpienia przełoży się na pozycję gospodarczą Polski w świecie. W trakcie Seminarium przedstawione zostaną także zagadnienia: ochrony sztucznej inteligencji, Chat GPT, wejścia w życie patentu jednolitego oraz reformy unijnego prawa wzorów przemysłowych, naruszeń prawa własności intelektualnej, ochrony rozwiązań farmaceutycznych, w tym na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego.

Seminarium połączone będzie z uroczystym podsumowaniem Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, z udziałem Współorganizatorów i Patronów oraz Fundatorów nagród w Konkursie.

Koszty

Koszt udziału w Seminarium obejmujący wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (w pokoju jednoosobowym za dopłatą) kształtuje się (z uwagę na inflację – istotny wzrost cen) na poziomie 2600,00 zł od osoby dla pracowników uczelni i instytutów naukowo-badawczych (dla których uczestnictwo w Seminarium pokryte będzie w 100% ze środków publicznych – bezwzględnie wymagane jest złożenie oświadczenia wg załącznika), a dla pozostałych uczestników 2600,00 zł + 23% VAT.

Opłatę należy wnieść do dnia 6 września br. na konto Współorganizatora Seminarium – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP: 6570461801, nr rachunku: 24 8493 0004 0000 0029 1378 0002 z zaznaczeniem: Seminarium w Cedzynie.

Koszty przejazdu rozlicza się w jednostce delegującej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału należy przesłać do dnia 1 września br. na adres e-mail: rzecznik-cedzyna@siph.com.pl (telefon kontaktowy do Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 41 344 43 92 w. 33 lub w. 36 oraz do Katedry Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną Politechniki Świętokrzyskiej 41 342 43 58 – aktualny do dnia 28 lipca br. i od dnia 28 sierpnia br.).

Informacje promujące Seminarium ukażą się także na łamach „Forum Akademickiego” oraz
w innych mediach, które obejmują patronatem medialnym to wspólne działanie.

W Seminarium możliwy jest udział maksymalnie 100 uczestników.

program Seminarium 2023


Współorganizatorzy i Partnerzy

Patronaty medialne