International Conference „Selected Issues In Building Structures Design” BSD2022

International Conference „Selected Issues In Building Structures Design” BSD2022

W dniach 14-15 lipca 2022 r. w Cedzynie k. Kielc odbyła się Międzynarodowa Konferencja „SELECTED ISSUES IN BUILDING STRUCTURES DESIGN” BSD2022.
Pomysłodawcą organizacji Konferencji była Urszula Radoń, kierownik Katedry Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli: Monika Siedlecka (przewodnicząca), Katarzyna Nowak (sekretarz), Katarzyna Kubicka (sekretarz), Agnieszka Dudzik, Rafał Piotrowski, Beata Potrzeszcz-Sut, Urszula Radoń oraz Michał Szczecina.

Komitet Naukowy konferencji liczył 25 osób afiliowanych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, w składzie: Grzegorz Świt (przewodniczący), Witold Basiński, Bartłomiej Błachowski, Grzegorz Dzierżanowski, Wojciech Gilewski, Marian Giżejowski, Barbara Goszczyńska, Piotr Iwicki, Paweł Kossakowski, János LÓGÓ, Mariusz Maślak, Alexander Michel, Paulina Obara, Cristina Oliveira, Iason Papaioannou, Katarzyna Rzeszut, Tomasz Sokół, Daniel Straub, Jacek Szafran, Elżbieta Szmigiera, Andrzej Szychowski, Piotr Tauzowski, Wiesław Trąmpczyński, Elżbieta Urbańska-Galewska i Andrzej Winnicki.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli J.M. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba oraz dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt.

Patronat nad konferencją objęły także stowarzyszenia: European Council of Civil Engineers, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Patronat medialny nad konferencją i współpracę w zakresie wydruku wybranych pełnych tekstów referatów podjęły: Archives of Civil Engineering, Ekonomia i Środowisko, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Structure and Environment, Bulider Science, Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, Budownictwo i Prawo, Builder, Nowoczesne Hale oraz portal dlaProdukcji.pl.

Zamierzeniem organizatorów konferencji było stworzenie forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych. Tematyka konferencji była skierowana do pracowników naukowych uczelni wyższych oraz do międzynarodowego środowiska inżynierów budownictwa, którzy podejmują się rozwiązywania różnorodnych problemów zarówno technicznych, jak i naukowych związanych z szeroko rozumianym projektowaniem konstrukcji.

Konferencja była prowadzona w trybie hybrydowym umożliwiającym zarówno stacjonarne, jak i zdalne uczestnictwo w obradach plenarnych. W trybie stacjonarnym w konferencji uczestniczyło 50 osób, natomiast w trybie zdalnym – 34. Uczestnicy reprezentowali wyższe uczelnie, stowarzyszenia branżowe, firmy wykonawcze i produkcyjne oraz biura projektów związane z konstrukcjami budowlanymi. Polskie ośrodki naukowe reprezentowane były przez Politechniki: Gdańską, Krakowską, Łódzką, Opolską, Poznańską, Śląską, Świętokrzyską i Warszawską oraz Akademię Nauk Stosowanych w Pile, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Zagraniczne ośrodki naukowe reprezentowane były przez: Budapest University of Technology and Economics (Węgry), Instituto Politécnico de Setúbal (Portugalia), University of California Los Angeles (USA), University of Innsbruck (Austria) i Technical University of Munich (Niemcy).

Odbyły się trzy prelekcje generalne. W sesji dotyczącej niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji wystąpili profesorowie z Uniwersytetu Technicznego w Monachium prof. Daniel Straub i prof. Iason Papaioannou. Prof. Straub przedstawił referat dotyczący zachowania równowagi pomiędzy prostotą a wydajnością obliczeń bezpieczeństwa konstrukcji. Natomiast prof. Papaioannou zaprezentował najnowsze trendy w analizie niezawodności konstrukcji. W sesji związanej z konstrukcjami stalowymi wystąpiła prof. Katarzyna Rzeszut z Politechniki Poznańskiej z referatem dotyczącym stalowych konstrukcji cienkościennych wzmacnianych taśmami CFRP.

W sesji konstrukcji stalowych odbyło się także wystąpienie sponsorskie Adama Machowiaka właściciela Strenco, jedynego w Polsce dystrybutora oprogramowania ConSteel.
Ponadto odbyło się 6 sesji plenarnych dotyczących kolejno: konserwacji i termomodernizacji obiektów, niezawodności i optymalizacji konstrukcji, struktur tensegrity i kopuł, konstrukcji betonowych i drewnianych, konstrukcji stalowych oraz konstrukcji murowych. Wygłoszono łącznie 28 spośród zakwalifikowanych 30 referatów, z czego 7 prelekcji odbyło się w formie zdalnej.

Konferencja została sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019–2022, nr projektu 25/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 zł oraz dzięki sponsorom: Strenco Adam Machowiak oraz Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Na zakończenie uczestnicy podkreślali ważną rolę tego spotkania, jak również konieczność kontynuacji cyklu konferencji dotyczących projektowania konstrukcji budowlanych.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Monika Siedlecka