Nowe stypendia dla studentów

Nowe stypendia dla studentów

Stypendia dla Studentów z Województwa Świętokrzyskiego I roku Politechniki Świętokrzyskiej.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę nastawioną na odwrócenie niekorzystnych procesów demograficznych, m.in. zatrzymanie odpływu – zwłaszcza młodych ludzi – z regionu oraz przyciąganie nowych mieszkańców. Działania te mają na celu tworzenie jak najlepszego środowiska do osiedlania się i podjęcia aktywności zawodowej w regionie, zwiększenie atrakcyjności zamieszkania i  polepszenia jakości życia w szczególności dla ludzi młodych, jednocześnie mając na uwadze regionalne uwarunkowania. Jest to ogromne wyzwanie stojące przed województwem  świętokrzyskim w perspektywie nadchodzącej dekady, określone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2030 roku.

Przyszłością są młodzi ludzie. Kształcenie ich w zawodach, na jakie jest ogromne zapotrzebowanie rynku pracy, a które są niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju województw, stanowi jeden z najważniejszych czynników warunkujących poziom regionalnego kapitału ludzkiego w regionie. Bardzo ważne jest również zapewnienie wsparcia materialnego dla studentów poprzez realizację stypendiów, zwiększających ich szanse na kształcenie w zawodach, poszukiwanych na rynku pracy.

Mając powyższe na względzie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął ważną inicjatywę sfinansowania stypendium dla uczniów szkół średnich, planujących rozpoczęcie studiów wyższych na kierunkach technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Stanowi on realną pomoc i jednoczesną zachętę dla młodych ludzi, aby rozpoczęli naukę na kierunkach technicznych, które obecnie są bardzo poszukiwane na rynku. Realizacja tego przedsięwzięcia w perspektywie kilku lat przyczyni się do zasilenia świętokrzyskiego rynku pracy przez znaczną liczbę dobrze wykształconych fachowców – specjalistów w dziedzinach, na które jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy, a przez to przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Celem przedsięwzięcia jest:

 • promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych i zachęcanie ich do podejmowania nauki na Politechnice Świętokrzyskiej;
 • zapobieganie migracji uczniów uzdolnionych i wspieranie ich kształcenia w celu zasilania świętokrzyskiego rynku pracy;
 • motywowanie uczniów do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce oraz podnoszenia aspiracji edukacyjnych i poczucia własnej wartości;
 • rozwój świętokrzyskiego rynku pracy poprzez dostarczanie wykwalifikowanych pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorców.

Warunki przyznania stypendium:

 • Stypendium przyznawane jest studentom na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia realizowanych na Politechnice Świętokrzyskiej dla 100 osób.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.
 • Stypendium przyznaje się w wysokości 1 500,00 złotych miesięcznie.

Kryteria otrzymania stypendium:

Stypendium może zostać przyznane studentowi pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia realizowanych na Politechnice Świętokrzyskiej, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest maturzystą i absolwentem liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2023/2024;
 2. w dniu przystąpienia do egzaminu maturalnego posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego
 3. posiada status studenta Politechniki Świętokrzyskiej na wymienionych kierunkach
  – Budownictwo,
  – Elektrotechnika,
  – Informatyka przemysłowa,
  – Inżynieria danych,
  – Inżynieria środowiska,
  – Mechanika i budowa maszyn.
 4. zobowiąże się do zatrudnienia na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy na okres odpowiadający okresowi pobierania stypendium.

Liczba stypendiów na kierunkach:

 1. Budownictwo – 15 osób,
 2. Elektrotechnika – 15 osób,
 3. Informatyka przemysłowa – 15 osób,
 4. Inżynieria danych – 20 osób,
 5. Inżynieria środowiska- 15 osób,
 6. Mechanika i budowa maszyn – 20 osób.

W przypadku niewyczerpania liczby przyznanych stypendiów na jednym z kierunków wskazanych, będzie możliwe przyznanie stypendium studentowi z innego kierunku na, którym limit nie został wyczerpany.

Zasady przyznania stypendium:

 1. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków stypendialnych.
 3. Do wniosku wnioskodawca załącza:
  – zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia,
  – zaświadczenie o zameldowaniu.
 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może ubiegać się tylko o jedno stypendium.
 5. Stypendium może być przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Kryteria przyznania stypendium:

 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Województwa
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo mają wnioski studentów którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji.
 3. W przypadku wniosków z takim samym wynikiem rekrutacji, będzie brana pod uwagę data wpływu wniosku.

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:

 1. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy.
 3. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla m blanco wraz z deklaracja wekslową.
 4. Student jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zapisów umowy.
 5. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.