Rektor wybrany

Rektor wybrany

Prof. Zbigniew Koruba ponownie rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Był jedynym kandydatem na tę funkcję. W tajnym głosowaniu zdobył poparcie 58 spośród 67 elektorów obecnych na posiedzeniu.

Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Świętokrzyskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe. Uczelni, na której kształci się według najwyższych standardów, oferując najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy i w której dobrze czują się pracownicy i studenci — mówił rektor Zbigniew Koruba.

Od nowego roku w ofercie uczelni znajdą się trzy nowe kierunki: zarządzanie dla inżynierów, transport i logistyka i cyberbezpieczeństwo. Prof. Koruba liczy, że dzięki nowym propozycjom uda się przyciągnąć większą grupę studentów. Zmniejszająca się liczba kandydatów to największe wyzwanie, przed którym stoi uczelnia — przyznaje rektor Koruba. W ostatnich latach ten spadek osiągnął już 7 procent.

Poza nową ofertą edukacyjną prof. Koruba planuje też wspierać inicjatywy studenckie. W planach jest budowa nowej altany grillowej, w której studenci będą mogli organizować imprezy. Na jej budowę zarezerwowano już fundusze.

Rektor Koruba nie ukrywa, że liczy na większe zaangażowanie młodych naukowców. Wraz z wysoką poprzeczką wprowadzony został specjalny system nagród dla młodych ludzi. (10 tysięcy za doktorat w wieku 29 lat, czy 30 tysięcy za tytuł profesora w wieku 40 lat).

Nowością będzie też stypendium dla studentów. Od 1 października roku ci, którzy podejmą studia na kierunku preferowanych przez uczelnie, dostaną 1,5 tys. zł finansowego wsparcia. To efekt porozumienia uczelni z marszałkiem województwa.


Sylwetka kandydata na rektora Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba urodził się 15 października 1957 roku w Trzebnicy. W latach 1972–1976 ukończył  Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.

W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem studia w Kijowskim Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego na Wydziale Mechanicznym. W tejże uczelni ukończył także studia doktoranckie, napisał rozprawę doktorską zatytułowaną „Planowanie w zadaniach identyfikacji charakterystyk aerodynamicznych” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 1990 roku w dyscyplinie automatyka i robotyka. W 2001 roku obronił rozprawę habilitacyjną pt. „Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego” przed Radą Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa w Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2010 roku z rąk Prezydenta RP.

Od 1984 roku pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako nauczyciel akademicki. Funkcję  kierownika Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia (od 2021 r. – Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia) pełni od 2006 roku. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, natomiast prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem był w kadencji 2016-2020. W obecnej kadencji, tj. 2020-2024, pełni funkcję  rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują mechanikę, automatykę i robotykę, dynamikę układów materialnych, sterowanie obiektami latającymi, optymalizację układów mechanicznych, symulacje komputerowe oraz naprowadzanie broni precyzyjnego rażenia. Wypromował 8. doktorów nauk technicznych (w tym 6. po uzyskaniu tytułu). W swoim dorobku naukowym posiada ponad 250 publikacji naukowych (30 z listy JCR), w tym jest autorem lub współautorem 6 monografii (jedna wydana za granicą w Wydawnictwie Springer) oraz  kilku podręczników i skryptów akademickich. Był recenzentem: 10. wniosków na tytuł profesora, 19. wniosków na stopień doktora habilitowanego, 28. rozpraw doktorskich, kilku wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa, kilku monografii i podręczników, oraz ponad 100. artykułów naukowych z listy JCR i kilkunastu wniosków o granty. Ponadto był recenzentem trzech wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa (prof. Z. Engel, prof. Olszak, prof. J. Kowal) oraz promotorem przy nadaniu tytułu doktora honoris causa (prof. A. Neimitz).

Członek Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (2017-2020), kierownik projektu Regionalne Inicjatywy Doskonałości (2019 – 2023), a także kierownik kilku projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów.  Członek Komitetu Ekspertów MESKO od 01.01.2017 r., przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddziału Kieleckiego (2007–2015), do 2014 roku członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, ekspert ds. mechatroniki w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN w latach 2003–2012, członek Rady Programowej Centrum Laserowych Technologii Metali w PŚk. Bierze czynny udział w licznych komitetach naukowych konferencji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych. Od 2004. do 2016. roku przewodniczył Międzynarodowej Konferencji „Scientific Aspects of Unmanned Mobile Object” organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską wspólnie z PTMTS, cyklicznie co dwa lata.

Dwukrotnie nagrodzony przez Ministra Edukacji i Nauki w 2021 i 2022 roku. Ponadto został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2003 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w 2005 r. oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę  w 2020 roku.

Ma żonę Annę i troje dzieci – Marysię, Marcina i Tamarę.