Studenci Politechniki Świętokrzyskiej kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą korzystać z różnych form wsparcia finansowego. Jest ono udzielane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu Świadczeń dla Studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

W ramach środków przekazanych przez państwo uczelnia przyznaje stypendia rektora, stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Stypendia przyznawane są na semestr. Stypendia wypłacane są co miesiąc. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku, przy czym może otrzymywać wszystkie wymienione stypendia jednocześnie, jeśli spełni przesłanki do ich otrzymywania. Student ma również możliwość otrzymania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.


Stypendium socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

 • Stypendium socjalne może być przyznane wyłącznie na udokumentowany wniosek studenta.
 • Wniosek o stypendium socjalne składa się do właściwego organu stypendialnego za pośrednictwem dziekanatu do dnia 31 października w semestrze zimowym. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej, wygenerowanej z systemu USOS, wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Student może złożyć wniosek w terminie innym niż wskazany powyżej. Stypendium socjalne przysługuje mu od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.
 • Niewypełnienie wniosku o stypendium socjalne w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Termin, o którym mowa przy przyjmowaniu wniosku, odnosi się do złożenia wniosku w wersji papierowej wraz z wydrukowaną dokumentacją elektroniczną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 • Zwiększenie stypendium socjalnego może przysługiwać w szczególności z tytułu udokumentowanego przypadku:
  – zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, przy czym rozumie się przez to sytuację, gdy najkrótsza odległość przejazdu drogami publicznymi wynosi co najmniej 40 km;
  – zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki;
  – długotrwałej choroby studenta, małżonka lub dziecka studenta wiążącej się z leczeniem, którego koszty przewyższają możliwości finansowe studenta i znacząco pogarszają jego sytuację materialną.

Zapomoga

 • Zapomoga jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 • Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: śmierć najbliższego członka rodziny, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, klęskę żywiołową (np. powódź, pożar), kradzież i inne okoliczności, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zdarzenie podane przez studenta za przyczynę ubiegania się o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku ubiegania się o przyznanie zapomogi w związku z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny jest on zobowiązany dostarczyć opinię właściwego lekarza specjalisty lub inny równoważny dokument.
 • Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
 • Wysokość zapomogi jest uzależniona od sytuacji w jakiej znalazł się student.
 • Wniosek o przyznanie zapomogi, którego wzór określa załącznik nr 12 Regulaminu Świadczeń dla Studentów, wraz z oświadczeniem, którego wzór określa załącznik nr 13 Regulaminu Świadczeń dla Studentów, należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, przy czym osoba składająca wniosek o zapomogę musi posiadać prawa studenta w momencie wystąpienia zdarzenia oraz w momencie składania tego wniosku.
 • Wniosek o przyznanie zapomogi składa się do właściwego organu stypendialnego za pośrednictwem dziekanatu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Stypendium rektora

 • Stypendium rektora może otrzymać student, wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, który wykazuje się także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  – laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  – medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie – pod warunkiem złożenia wniosku zgodnego z wzorem określonym załącznikiem nr 10a Regulaminu.
 • Stypendium rektora może być przyznane wyłącznie na udokumentowany wniosek studenta.
 • Wniosek o stypendium rektora składa się do właściwego organu stypendialnego za pośrednictwem dziekanatu, wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dnia 20 października w semestrze zimowym.

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów oraz wykazał się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi
 • lub artystycznymi związanymi ze studiami
 • lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi

Przyznawanie tego świadczenia regulują odrębne przepisy.


Kredyt studencki

Kredyt studencki to dodatkowa pomoc w sfinansowaniu kosztów nauki lub bieżących potrzeb podczas studiowania. Wniosek o kredyt może złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, z tym że, przed podpisaniem umowy kredytowej musi złożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie, że jest studentem. Warunkiem zawarcia umowy kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego.
W roku akademickim 2021/22 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu to kwota 3 000,00 zł (kwota netto). Kredyt w całości może być poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą.