Potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne.


Potwierdzania efektów uczenia się można dokonać osobie posiadającej:

  • świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich –
    w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Potwierdzania efektów uczenia dokonuje się w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się przewidzianym w programie studiów dla określonego kierunku, poziomu
i profilu w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych zajęć.
Studentowi przyjętemu na studia  w drodze potwierdzania efektów uczenia się Dziekan może zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do programu studiów na tym kierunku.

Kandydat zainteresowany procesem potwierdzania efektów uczenia się powinien skontaktować się ze specjalistą do spraw potwierdzania efektów uczenia się (Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich bud. A, pok. 21a, tel. 41 34 24 137), który udzieli informacji dotyczących programu studiów, zakresu zbierania dokumentów oraz kontaktów z wydziałami, które przeprowadzają takie procedury.

Przed złożeniem wniosku, kandydat jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację specjalisty do spraw potwierdzania efektów uczenia się.

Potwierdzanie efektów uczenia się odbywa się na pisemny wniosek kandydata złożony doradcy do spraw  potwierdzania efektów uczenia się na danym Wydziale w terminie do dnia:

  • 31 października – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia w semestrze letnim,
  • 31 marca – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym.

Do wniosku kandydat dołącza:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji uzyskanych w kształceniu formalnym,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata zdobyte na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, wolontariatu, praktyk, staży oraz innego rodzaju aktywności wskazujące na uzyskanie deklarowanych efektów uczenia się.

Potwierdzenia efektów uczenia się dokonuje komisja weryfikująca efekty uczenia się powoływana na wydziale, na którym prowadzone są procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Komisja dokonuje weryfikacji deklarowanych przez kandydata efektów uczenia się w oparciu o jego wniosek, opinię doradcy do spraw efektów uczenia się oraz zebraną dokumentację postępowania.

Przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne. Kandydat zawiera z Politechniką Świętokrzyską umowę o warunkach odpłatności za potwierdzenie efektów uczenia się.

Przyjęcie na studia w drodze potwierdzania efektów uczenia się następuje w wyniku postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów.

Właściwa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, którzy pozytywnie zakończyli proces potwierdzania efektów uczenia się. Warunkiem przyjęcia na studia kandydata na określony kierunek studiów jest potwierdzenie efektów uczenia się pozwalające na zaliczenie przedmiotu lub przedmiotów, za które można uzyskać łącznie co najmniej 15 punktów ECTS.


Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się określa:

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie  uczenia się poza systemem studiów.

Wykaz kierunków studiów, na których można ubiegać się o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Zarządzenie Nr 28/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/20 w sprawie wykazu kierunków studiów, na których prowadzona jest procedura potwierdzania efektów uczenia się.