Progi punktowe

kierunek 2019 2020 2021 2022 2023
architektura 70 60 70 70 65
automatyka i elektrotechnika przemysłowa 60 60 65 65 65
automatyka i robotyka 60 60 65 65 70
budownictwo 70 65 70 70 65
ekonomia 100 80 70 75 80
elektromobilność - 60 65 65 65
elektrotechnika 60 60 65 65 65
energetyka 60 60 65 65 65
geodezja i kartografia 60 60 70 70 80
informatyka 80 100 90 110 100
informatyka przemysłowa - 60 65 65 70
inżynieria bezpieczeństwa 60 60 65 65 70
inżynieria biomedyczna - - - 80 85
inżynieria danych 90 80 75 75 85
inżynieria środków transportu 60 60 65 65 70
inżynieria środowiska 60 60 70 65 65
logistyka 90 70 70 70 75
mechanika i budowa maszyn 60 60 65 65 70
odnawialne źródła energii 60 60 65 65 75
teleinformatyka - 100 70 70 70
wzornictwo przemysłowe 60 60 65 65 70
zarządzanie biznesowe - - - 75 85
zarządzanie i inżynieria produkcji 65 65 65 75 75

Liczenie punktów

Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

 • M suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym
 • W W suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego z zestawu obejmującego: fizykę z astronomią lub fizykę, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie oraz – w przypadku kierunku architektura – historię sztuki
 • JP suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym
 • JO suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym

Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów:

 • P = R dla R < 30% oraz P = (6 · R + 100)/7 dla R z przedziału od 30% do 100%,

np. jeżeli kandydat uzyskał ze wskazanego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym 50%,

 • to P = (6 · 50 + 100)/7 = 57,14. Suma obu poziomów wynosi więc: 50 + 57,14 punktów.

kierunek

 • ekonomia
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria danych
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • odnawialne źródła energii
 • zarządzanie biznesowe
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + W + 0,1·JP + 0,1·JO

kierunek

 • inżynieria biomedyczna

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: biologii, chemii, fizyki, informatyki
n = 0 dla pozostałych przedmiotów

kierunek

 • automatyka i robotyka
 • informatyka przemysłowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środków transportu
 • mechanika i budowa maszyn
 • wzornictwo przemysłowe

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,4·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

kierunek

 • architektura

+ egzamin z rysunku

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki, historii sztuki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

kierunek

 • automatyka i elektrotechnika przemysłowa
 • budownictwo
 • elektromobilność
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • teleinformatyka

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

Kompetencje cyfrowe

Kandydat na studia w Politechnice Świętokrzyskiej powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera oraz wykorzystywania aplikacji (oprogramowania) na poziomie podstawowym, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania, zeskanowanie dokumentu itp.,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego),
 • poczty elektronicznej zapewniającej bieżący kontakt.

Politechnika Świętokrzyska na każdym etapie rekrutacji zapewnia wsparcie kandydatom na studia. Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego korzystać ze sprzętu Uczelni w poszczególnych Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Na każdym kierunku studiów Politechniki Świętokrzyskiej wymagane są kompetencje cyfrowe do obsługi poczty elektronicznej, edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych na poziomie podstawowym, a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo narzędzi pracy zespołowej oraz programów umożliwiających kształcenie  i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. platformy komunikacyjne eduMEET i Webex Meetings). W celu realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie internetowe.

Studenci pierwszego roku po uroczystej inauguracji przechodzą szkolenie  dotyczące korzystania z Uniwersyteckiego System Obsługi Studiów USOS. Na stronach Uczelni student.tu.kielce.pl, r4s.tu.kielce.pl umieszczone są szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji kont studenckich w Uczelnianej Sieci Komputerowej, konta pocztowego na serwerze studenckim.