Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

  • orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
  • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów;
  • orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy niezależnie od wysokości dochodu.
  • Stypendium, o którym mowa powyżej, przyznaje się na wniosek studenta.
  • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się do organu stypendialnego za pośrednictwem dziekanatu.
  • Wniosek składa się w wersji papierowej, wygenerowanej z systemu USOS w ramach którego wypełniany jest wniosek, wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności i oświadczeniem, którego wzór określa załącznik nr 13 Regulaminu Świadczeń dla Studentów. Przed złożeniem dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim student jest zobowiązany do przedstawienia ważnego orzeczenia, w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w celu umożliwienia wypełnienia wniosku w systemie USOS.

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.


Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych może być realizowane w różnej formie i zakresie w zależności od zaistniałych potrzeb. Przykładowy katalog zadań, które można sfinansować ze środków Funduszu, publikowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.