Dział Badań jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. Zakres działania Działu określa Załącznik do Zarządzania Nr 15/2013 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z 1 marca 2013 w sprawie zasad i trybu realizacji prac badawczych. (Aktualnie trwają prace nad aktualizacją Zarządzenia w tej sprawie.)

Zakres działania Działu Badań:

Działalność badawcza finansowana jest z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach subwencji. Obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. Finansowanie badań naukowych obejmuje:

 1. a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej;
  b) utrzymanie infrastruktury badawczej;
  c) koszty związane z zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (z wyłączeniem pracowników naukowo-dydaktycznych);
  d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niestanowiącej dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej, zaliczanej do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  e) współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji badań naukowych;
  f) upowszechnianie badań naukowych.
 2. Koszty restrukturyzacji jednostek naukowych (zmiana struktury organizacyjnej).
 3. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej (SPUB).
 4. Działalność polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Ponadto, zgodnie z zasadami finansowania nauki, Wydziały mogą ubiegać się również w MNiSW o:

 1. Finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym: finansowanie kosztów inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup aparatury powyżej 500 tysięcy PLN);

 2. Finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej.

 3. Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (projekty realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym, działania wspomagające uczestnictwo Jednostki w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach;

 4. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę, w tym: promowanie rozwiązań innowacyjnych w ramach targów, wystaw, w kraju i za granicą, upowszechnianie informacji naukowo-technicznych w ramach konferencji krajowych i międzynarodowych);

 5. Finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra.


Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Konkursy ogłaszane są cztery razy do roku, w terminach do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia.

W ofercie NCN znajduje się obecnie piętnaście typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup odbiorców. Poszczególne typy konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej.

NCN ogłasza również inne konkursy tematyczne, np. w ramach współpracy międzynarodowej. Konkursy na projekty badawcze NCN ogłaszane są zgodnie z harmonogramem.

Wnioski na finansowanie projektów – wypełniać należy w Generatorze Wniosków dostępnym w systemie OFS.

Finansowanie przyznawane z Narodowego Centrum Nauki obejmuje tylko badania podstawowe czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn otrzymał Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2017 w kategorii szkolnictwo wyższe i nauka.

Podczas tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju, zorganizowanego w Jasionce k. Rzeszowa, wyróżnienie odebrał Prof. Włodzimierz Makieła. Nagroda została przyznana za realizację projektów „Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie” (dr hab. inż. M. Piasecka) oraz „Badania i ocena wiarygodności metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano” (prof. St. Adamczak).

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to wyróżnienie doceniające te podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i nie wahając się podejmować nowych wyzwań.

W tym roku Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznawano w czterech kategoriach: innowacyjna firma, szkolnictwo wyższe i nauka, samorząd przyjazny inwestorowi oraz innowacje mieszkaniowe. Oprócz tego przyznano również dwie Nagrody Główne oraz nagrodę w kategorii Człowiek Roku i Instytucja Roku.


 

pracownicy

 


WZORY DRUKÓW W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ


WNIOSKI DO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

wnioski na projekty badawcze dostępne są na stronie Generator Wniosków OSF


UMOWY/RACHUNKI DLA WYKONAWCÓW PRAC BADAWCZYCH

 • umowa o dzieło
  (załacznik nr 1 do Zarz. 8/17 Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo – badawczych)
 • umowa zlecenie naukowo badawcza
  (załacznik nr 2 do Zarz. 8/17 Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo – badawczych)
 • umowa zlecenia (inna)
  (załacznik nr 3 do Zarz. 8/17 Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo – badawczych)
 • oświadczenie-zleceniobiorcy-dla-ZUS

PROTOKOŁY PRZEJĘCIA APARATURY


PROGRAM SYNABA


PRZEPISY PRAWNE

Rodzaje konkursów Narodowego Centrum Nauki

Zasady i tryb przyznawania kategorii jednostkom naukowym


PRZYDATNE LINKI