INFORMACJA  o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni i zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii

 1. Prawo przebywania w budynkach Uczelni w godzinach od 6.00 do 22.00 posiadają wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia.
 2. Prawo przebywania w budynkach Uczelni po godz. 22.00 posiadają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby posiadające imienne upoważnienie Rektora.
 3. Korzystanie przez pracowników z poszczególnych pomieszczeń uczelni jest dozwolone na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.
 4. W ramach upoważnienia, o którym mowa wyżej, pracownicy maja obowiązek:
  • pobierania kluczy do pomieszczeń administracyjno biurowych, laboratoriów, warsztatów, pracowni i sal wykładowych na okres ich użytkowania z portierni obiektu dydaktycznego i zwracania kluczy po zakończeniu pracy lub zakończeniu zajęć,
  • dokładnego zamykania drzwi i okien oraz wyłączenia wszystkich urządzeń znajdujących się w użytkowanym pomieszczeniu po zakończeniu pracy lub zajęć.
 1. Wstęp i samodzielne przebywanie w laboratorium, pracowni lub warsztacie pracowników zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych dozwolone jest jedynie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
 2. Wszystkie obiekty, pomieszczenia oraz przynależne tereny należące do Uczelni spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 3. Nad bezpiecznym i prawidłowym stanem technicznym budynków – pomieszczeń czuwa wyznaczony administrator obiektu:
  • mgr Mirosława Kilian – Siek – budynek dydaktyczny A p. 29 i budynek  ENERGIS – tel.  41/3424551 e-mail: mkilian@tu.kielce.pl
  • mgr inż. Jan Kwiatkowski – budynek dydaktyczny B p. 20 i budynek Rektoratu i Biblioteki Głównej – tel. 41/3424467; 41/3424174, e-mail: jkwiatkowski@tu.kielce.pl,
  • mgr inż. Joanna Fatyga – budynek dydaktyczny C p. 24 i  budynek Centrum Laserowych Technologii Metali  – tel. 41/3424240, e-mail: afatyga@tu.kielce.pl,
  • mgr Dariusz Suchenia – budynek dydaktyczny D p. 021 i budynek Auli Głównej – tel. 41/3424262; 41/3424781; e-mail: dsuchenia@tu.kielce.pl,

Pracę administratorów nadzoruje:

Dział Administracyjno – Gospodarczy Politechniki Świętokrzyskiej Budynek dydaktyczny C, pok. 29 tel. 41/ 3424271; 41 3424155 e-mail: stala@tu.kielce.pl

 1. Pomieszczenia, którymi dysponuje Politechnika Świętokrzyska spełniają warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej, zgodnie z obowiązującymi normami, są także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Zakazane jest:
  • przynoszenie, spożywanie na terenie Uczelni oraz w czasie zajęć organizowanych poza jej terenem napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,
  • przynoszenie i przechowywanie na terenie Uczelni i w miejscu organizowanych zajęć materiałów i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego i innych osób,
  • wchodzenie i przebywanie w miejscach niedozwolonych, opuszczanie zajęć bez zgody i wiedzy prowadzącego zajęcia,
  • palenie wyrobów tytoniowych na terenie Uczelni.

Informacja o sposobie postępowania w razie wypadku na Uczelni

 1. W razie wypadku na terenie Uczelni, każdy świadek – uczestnik zdarzenia zobowiązany jest:
  • sprawdzić podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego – czy jest przytomny, czy oddycha oraz zlokalizować odniesione urazy,
  • wezwać karetkę pogotowia ratunkowego i stosownie do zaistniałych okoliczności zdarzenia inne wyspecjalizowane ekipy ratownicze (tel. 112),
  • prowadzić czynności ratownicze do czasu przybycia ekip ratowniczych.
 1. Poszkodowana osoba, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala oraz świadek – uczestnik zdarzenia mają obowiązek powiadomić o zdarzeniu portiera w najbliższej portierni, specjalistę ds. BHP na terenie Uczelni tel. 41/3424510, lub dzwoniąc na numery alarmowe, lub przesyłając informacje na alarmowy adres poczty elektronicznej.

Telefony alarmowe i adres poczty poniżej.


Informacja o sposobie postępowania w razie pożaru na Uczelni

 1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem „Pali się! Pożar!” osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu. Uruchamiamy również inne dostępne środki alarmowe np. ręczny ostrzegacz pożaru.
 2. Alarmując straż pożarną – telefon alarmowy 998 bądź 112 – należy podać:
  • gdzie i co się pali (adres, nazwa obiektu),
  • czy istnieje zagrożenie dla ludzi,
  • nazwisko i numer telefonu, z którego się wzywa straż pożarną.

Odkładamy słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia !

Po zaalarmowaniu, następnie podporządkowujemy się poleceniom osoby, która kieruje akcją ratowniczą do czasu przybycia straży pożarnej.

Osoby nie biorące udziału w akcji opuszczają teren budynku zgodnie z planem ewakuacji.


Informacja o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia oraz dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia

 1. Przyjmujący zgłoszenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić zgłoszone zagrożenie.
 2. Po potwierdzeniu zgłoszonego zagrożenia przyjmujący, jeżeli wymaga tego sytuacja, powiadamia odpowiednie służby ratunkowe telefonując na numer 112, następnie informuje o zagrożeniu przełożonego i odnotowuje zgłoszenie w notatce służbowej.
 3. Pracownik służby BHP prowadzi centralny rejestr wszystkich zgłoszonych zagrożeń dla zdrowia i życia z informacją o sposobie jego usunięcia albo podjętych działaniach zapobiegających temu zagrożeniu.
 4. Po potwierdzeniu zgłoszonego zagrożenia, które wystąpiło podczas korzystania z pomieszczeń Uczelni lub wyposażenia technicznego pracownik służby BHP zawiadamia o tym Rektora.
 5. Rektor wprowadza zakaz korzystania z tych pomieszczeń i wyposażenia technicznego do czasu usunięcia stwierdzonego zagrożenia.

Numery telefonów alarmowych działające na terenie Uczelni:

 1. 519 606 893
 2. 519 606 861
 3. 519 606 863

Adres poczty elektronicznej: bhp@tu.kielce.pl