fot. Wyborcza.pl Kielce

1965

 • Utworzenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach na bazie Ośrodka Studiów dla Pracujących w Kielcach i włączenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r.
 • Baza lokalowa uczelni w Kielcach – budynek przy ul. Kościuszki 26 – zlokalizowano tu między innymi laboratoria przedmiotów podstawowych: chemii, fizyki, metaloznawstwa, elektrotechniki

Uczelnia kształci na wydziałach:

 • Mechanicznym w Kielcach z oddziałem w Radomiu i Skarżysku-Kamiennej
 • Elektrycznym w Kielcach z oddziałem w Radomiu
 • Ogólnotechnicznym w Kielcach z oddziałem w Radomiu i Skarżysku-Kamiennej
 • Garbarstwa z siedzibą w Radomiu

 • Przekazanie na potrzeby uczelni nowo wybudowanego budynku szkoły podstawowej przy ul. Szymanowskiego 5 – jeden pawilon przeznaczono na laboratoria Wydziału Elektrycznego, drugi na zajęcia dydaktyczne Wydziału Elektrycznego, w okresie późniejszym trzeci pawilon przeznaczono na zajęcia dydaktyczne Wydziału Budownictwa Lądowego. Mieściła się tam również do połowy roku 1967 Biblioteka Główna uczelni

1967

 • Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r.

Uczelnia kształci na 7 wydziałach:

 • Budownictwa Lądowego w Kielcach
 • Elektrycznym w Kielcach
 • Mechanicznym w Kielcach, Radomiu i Skarżysku-Kamiennej
 • Ogólnotechnicznym w Radomiu
 • Technologii Obuwia i Garbarstwa w Radomiu
 • Ekonomicznym – od 1969 r. w Radomiu
 • Transportu – od 1969 r. w Radomiu

1967-1968

 • Oddanie do użytku dwóch nowych 9-kondygnacyjnych Domów Studenta Nr 1 FILON oraz Nr 2 LAURA przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17. Mieściły się w nich również: siedziba Wydziału Mechanicznego, administracji uczelni, Biblioteki Głównej uczelni oraz studencki klub „Pod Krechą”

1970

 • Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Mechanicznego (budynek C); przeniesienie Biblioteki Głównej uczelni do budynku wydziału
 • Przekazanie Uczelni obiektów w Dąbrowie k. Kielc z przeznaczeniem na uruchomienie nowych specjalności Wydziału Mechanicznego: maszyny i urządzenia rolnicze oraz samochody i ciągniki
 • Oddanie do użytku budynku stołówki studenckiej – aktualnie siedziba studenckiego klubu „Pod Krechą”

1972

 • Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny (pierwszego na uczelni i w regionie) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • Zespoły z Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej opracowały koncepcję przestrzennego zagospo-darowania przydzielonych uczelniom terenów położonych między al. Tysiąclecia Państwa Polskiego a ul. Świętokrzyską – plan przyszłego miasteczka akademickiego

1973

 • Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Elektrycznego (budynek D)
 • Oddanie do użytku Domu Studenta Nr 3 BARTEK

1974

 • Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r.

1975

 • Przekazanie Uczelni przez Państwowy Ośrodek Maszynowy w Dąbrowie hal, które przeznaczono do realizacji zadań dydaktycznych związanych z nowymi specjalnościami Wydziału Mechanicznego, tzw. hala duża i hala mała – obiekt E „Dąbrowa”

1976

 • Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej. W Kielcach funkcjonowały Instytuty: Eksploatacji Maszyn, Mechaniki Stosowanej, Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Techniki Wytwarzania, tworzące razem Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki (na prawach wydziału), Instytut Budownictwa Lądowego (na prawach wydziału). Z kolei w Radomiu istniały Instytuty: Ekonomiki i Organizacji Transportu, Tworzyw Sztucznych i Skóry oraz Podstaw Budowy Maszyn – wszystkie na prawach wydziału
 • Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Budownictwa Lądowego (budynek A)
 • Oddanie do użytku Domu Studenta Nr 4 ASYSTENT; w kolejnych latach powstały Domy Studenta MIMOZA i PROTON, które zostały przekazane do użytku Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach

1978

 • Wydzielenie z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu i powołanie w Politechnice Świętokrzyskiej trzech wydziałów:

 

 • Wydział Budownictwa Lądowego – kierunek kształcenia budownictwo
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki – kierunek kształcenia elektrotechnika
 • Wydział Mechaniczny – kierunek kształcenia mechanika

1985

 • Oddanie drugiego nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Mechanicznego i jednostek międzywydziałowych (budynek B)

1988

 • Uruchomienie na Wydziale Budownictwa Lądowego kierunku inżynieria środowiska

1989

 • Uzyskanie przez Wydział Budownictwa Lądowego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

1992

 • Zbudowanie sieci komputerowej zapewniającej wszystkim jednostkom Uczelni dostęp do Internetu

1996

 • Utworzenie Centrum Laserowych Technologii Metali – wspólnej jednostki Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Świętokrzyskiej

1998

 • Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w drugiej dyscyplinie mechanika
 • Uzyskanie przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

1999

 • Uzyskanie przez Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (nowa nazwa Wydziału Mechanicznego) uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

2000

 • Oddanie do użytku budynku i hali laboratoryjnej Centrum Laserowych Technologii Metali
 • Zbudowanie Miejskiej Sieci Komputerowej KIELMAN
 • Uruchomienie na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn studiów doktoranckich w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • Uzyskanie przez Wydział Budownictwa Lądowego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w drugiej dyscyplinie – inżynieria środowiska

2001

 • Utworzenie Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego (na bazie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji utworzonego wcześniej na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn

2002

 • Utworzenie, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Kielce oraz Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT)

2003

 • Uzyskanie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (od roku 2002 nowa nazwa Wydziału Budownictwa Lądowego) uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo

2004

 • Oddanie do użytku nowo wybudowanej Biblioteki Głównej
 • Uruchomienie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo

2005

 • Przekazanie użytkowanych przez Akademię Świętokrzyską dwóch Domów Studenta MIMOZA i PROTON; zwiększenie bazy lokalowej Uczelni do sześciu domów studenckich

2007

 • Uporządkowanie sytuacji własnościowej terenów i obiektów uczelni

2008

 • Uzyskanie przez Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w trzeciej dyscyplinie automatyka i robotyka

2010

 • Przekazanie Politechnice Świętokrzyskiej przez Echo Investment SA hali dydaktyczno-sportowej
 • Uzyskanie przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
 • Oddanie nowo wybudowanego budynku Głównej Auli Wykładowej

2011

 • Uzyskanie przez Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

2012

 • Utworzenie na bazie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nowego Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz przekształcenie istniejącego w Wydział Budownictwa i Architektury
 • Oddanie do użytku na potrzeby Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki budynku „Energis”

2016

 • Uzyskanie przez Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  w dyscyplinie inżynieria środowiska
 • Uzyskanie projektu CENWIS – budowa Centrum Naukowo Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

2017

 • Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18 w piłce ręcznej na Hali Sportowej Politechniki
 • Utworzenie Dziecięcej Politechniki
 • Umowa współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar i Politechniką

2018

 • 20 – lecie Akademickiego Chóru Politechniki Świętokrzyskiej
 • Podpisanie umowy Konsorcjum GUM – PŚk i uzyskanie Projektu na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM
 • Umowa na dofinansowanie budowy Stadionu wielofunkcyjnego, rozpoczęcie budowy

2019

 • Nowy STATUT i regulamin organizacyjny
 • I miejsce drużyny „łazika marsjańskiego” IMPULS w University Rover Challenge (USA) i I miejsce w European Rover Challenge

2020 

 • Otwarcie CENWIS

Obecnie na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej o powierzchni 22 ha znajduje się 5 budynków dydaktyczno-badawczych z 4 halami laboratoryjnymi, gmach rektoratu i Biblioteki Głównej, Główna Aula Wykładowa, Centrum Sportu, budynek z siedzibą studenckiego klubu „Pod Krechą”, Centrum Laserowych Technologii Metali oraz 6 domów studenckich.
W Dąbrowie k/Kielc na terenie o powierzchni 2,75 ha znajdują się hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn – zaplecze dla kierunku transport.