Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej wskazuje kierunki rozwoju Uczelni na lata 2015-2025 w najważniejszych obszarach jej działalności. Zostały one wyznaczone w aspekcie wyzwań otoczenia zewnętrznego, z jakimi powinna zmierzyć się Uczelnia oraz w aspekcie możliwości i uwarunkowań wewnętrznych.

Podstawą formułowania Strategii były akty prawne, wyznaczające ramy funkcjonowania uczelni wyższej oraz zgromadzone dokumenty, materiały zewnętrzne i wewnętrzne, dotyczące uwarunkowań i kierunków rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej.

Zmieniająca się rzeczywistość funkcjonowania uczelni wyższych, uwarunkowania rynkowe, społeczne oraz prawne, skłoniły Władze Politechniki Świętokrzyskiej do doskonalenia systemu zarządzania, przyjęcia strategii umożliwiającej realizację podstawowych celów rozwojowych oraz skutecznego dostosowywania się do zmian w otoczeniu.

Diagnoza stanu Politechniki Świętokrzyskiej i jej otoczenia, wieloletnie doświadczenia akademickie oraz dbałość o przestrzeganie nadrzędnych wartości nasuwają kilka wiodących kierunków myślenia strategicznego o przyszłości Uczelni.


Najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2015-2025 dotyczą:

 • Utrzymania liczby studentów na poziomie odpowiadającym potencjałowi dydaktycznemu Politechniki Świętokrzyskiej i potrzebom rynku pracy
 • Intensyfikacji działań rozwojowych w obszarze nauki i badań, wynikających z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
 • Wzmacniania pozycji konkurencyjnej w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego w obszarach: kształcenia, nauki, badań
 • Podjęcia zadań zmierzających do intensyfikacji współpracy Politechniki Świętokrzyskiej z uczelniami i jednostkami naukowymi o podobnym profilu działalności, mających na celu współdziałanie zgodnie z interesami Politechniki Świętokrzyskiej.

Realizacja powyższych założeń została ujęta w najważniejszych zapisach ukierunkowujących rozwój Uczelni.


Misją Politechniki Świętokrzyskiej jest:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i rozwoju studentów zgodnie z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy europejskiej przestrzeni gospodarczej.
 • Prowadzenie badań naukowych, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowiących niezbędny element kształcenia oraz mających na celu rozwój kadry naukowej i tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, środowiskiem gospodarczym i samorządowym w celu rozwiązywania współczesnych wyzwań i problemów oraz stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego.

Kierując się zasadami wolności kształcenia, wolności badań naukowych oraz zasadą poszanowania praw własności intelektualnej Politechnika Świętokrzyska we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego kształci studentów na wysokim europejskim poziomie, wyposażając ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki oraz umożliwiające absolwentom aktywność i karierę zawodową.

Realizując ofertę dydaktyczną, która nie tylko odpowiada na potrzeby współczesnej gospodarki i rynku pracy, ale umożliwia również pracownikom, doktorantom i studentom twórczy, wszechstronny, harmonijny rozwój i edukację, Uczelnia wykorzystuje najlepsze wzorce, nowoczesną aparaturę, narzędzia i metody. Prowadzi działania silnie wspierające środowisko gospodarcze i techniczne, wspomagające i stymulujące rozwój techniki,  innowacji, transfer technologii oraz doskonalenie kadr.

Będąc ważnym ośrodkiem edukacji i nauki Politechnika Świętokrzyska aktywnie uczestniczy w kreowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz w kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego, jako znaczącego dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży, mającego duże znaczenie dla rozwoju regionu świętokrzyskiego.


Realizując Misję Politechniki Świętokrzyskiej, składamy podziękowanie naszym poprzednikom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój Uczelni.

Wizja:

 • Politechnika Świętokrzyska nowoczesną Uczelnią skutecznie wpisującą się w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.

Politechnika Świętokrzyska postrzegana jako Uczelnia:

 • Techniczna kształcąca kadry wysoko oceniane przez pracodawców.
 • Oferująca nowoczesną edukację, łącząca innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy, aktualne treści programowe, tradycje akademickie oraz oczekiwania społeczności studenckiej w odniesieniu do wszystkich form kształcenia.
 • Otwarta na współpracę krajową i międzynarodową oraz wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą.
 • Posiadająca infrastrukturę dostosowaną do potrzeb badawczych i dydaktycznych, pozwalającą na zachowanie silnej pozycji konkurencyjnej.
 • Sprawna w procesie dostosowywania się do otoczenia.
 • Posiadająca proefektywnościową kulturę organizacyjną, tworząca wspólnotę nauczycieli akademickich, studentów i pozostałych pracowników.
 • Prowadząca politykę finansową opartą na kryteriach proefektywnościowych, zapewniającą bezpieczeństwo finansowe oraz możliwości długoterminowego rozwoju jej zasobów materialnych i niematerialnych.

Celem nadrzędnym jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Analiza sytuacji Uczelni oraz zdefiniowane założenia Strategii, wizja i misja Politechniki Świętokrzyskiej umożliwiały wyznaczenie obszarów strategicznych, będących odzwierciedleniem działalności Uczelni. W ramach tych obszarów realizowane są następujące cele strategiczne:

Obszary strategiczne Cele strategiczne
Kształcenie i rozwój studentów 1 Doskonalenie oferty i jakości  kształcenia oraz możliwości rozwoju studentów w kontekście potrzeb rynku pracy
Badania naukowe i współpraca z gospodarką 2 Rozwój badań naukowych zgodnie z potrzebami praktyki gospodarczej oraz stworzenie systemu komercjalizacji ich wyników
Kadra naukowo-dydaktyczna 3 Doskonalenie struktury zatrudnienia i tworzenie warunków dla rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej
Finanse 4 Zarządzanie finansami Uczelni zgodnie z systemem finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, zapewniające długoterminową efektywność i płynność finansową
Infrastruktura 5 Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sprzyjającej wzrostowi jakości badań naukowych, realizacji działalności dydaktycznej i wzrostowi poziomu warunków kulturalnych, sportowych, socjalnych środowiska akademickiego
Zarządzanie 6 Doskonalenie systemu zarządzania strategicznego i operacyjnego, zapewniającego skuteczną i sprawną działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz ogólnorozwojową Uczelni

Tak sformułowanym celom strategicznym zostały przypisane cele szczegółowe,  a w ich ramach działania umożliwiające realizację założonego rozwoju Uczelni w okresie objętym Strategię Rozwoju.

Sformułowana Strategia Rozwoju jest podstawą do tworzenia wielu rozwiązań systemowych warunkujących realizację przyjętych: misji i wizji, celów strategicznych, celów szczegółowych i działań, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, gwarantujących oczekiwany rozwój. Jest wykorzystana do opracowania strategii poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Na każdym etapie realizacji Strategii istnieje możliwość modyfikowania jej zapisów, wymuszona zmianą wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. Ciągła aktualizacja danych pozwoli na bieżąco dokonywać analizy sytuacji Uczelni i stanowić będzie podstawowy warunek skutecznego zarządzania ryzykiem w Politechnice.

Strategia Rozwoju zatwierdzona Uchwałą 162/2015 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 28 stycznia 2015 roku