Misja

Politechnika Świętokrzyska, kierując się wartościami akademickimi i społecznymi, dąży do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów dla rozwoju wiedzy i postępu cywilizacyjnego, poprzez stosowanie najwyższych standardów jakości w kształceniu studentów oraz badaniach naukowych z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wizja

Politechnika Świętokrzyska jest innowacyjną uczelnią, podejmującą wyzwania badawcze, edukacyjne i rozwojowe zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, konkurencyjną w wymiarze krajowym oraz będącą wartościowym partnerem w relacjach międzynarodowych.

Wartości

Politechnika Świętokrzyska kieruje się w swojej działalności zestawem kluczowych wartości, które umożliwiają efektywną pracę i współdziałanie w realizacji celów i urzeczywistnianiu wizji. Wartości, którymi społeczność akademicka uczelni kieruje się w swojej działalności to:

 • wolność akademicka,
 • neutralność światopoglądowa,
 • otwartość,
 • inkluzywność,
 • partycypacyjność,
 • transparentność,
 • szacunek,
 • sprawiedliwość,
 • integralność badań i kształcenia,
 • jakość,
 • innowacyjność,
 • przedsiębiorczość,
 • odpowiedzialność,
 • świadomość ekologiczna.

Strategia

Uchwała Nr 188/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2023-2027

Załącznik – Strategia na lata 2023-2027