Skład Pierwszej Rady Uczelni:

  1. dr Andrzej Mochoń (Przewodniczący Rady) – Prezes Zarządu Targów Kielce (od 2006 roku), Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BBC
  2. dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury,
  3. dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
  4. Konstanty Kamionka – Założyciel i prezes, a obecnie większościowy udziałowiec KH-KIPPER
  5. dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn,
  6. Leszek Walczyk – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Klastra Przedsiębiorców Branży Metalowej i Odlewniczej „METAL – CAST” oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach.
  7. Mateusz Rogacki – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Do ustawowych zadań Rady Uczelni należy:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni;
  • opiniowanie projektu statutu;
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  • monitorowanie zarządzania uczelnią;
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 191/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni