Grzegorz Radzimirski

Inspektor Ochrony Danych

41 34 24 367

Bud. D, pok. 3.01

iod@tu.kielce.pl

Obowiązek Informacyjny Politechniki Świętokrzyskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO Politechnika Świętokrzyska informuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 41 3424367 lub poprzez e-mail: iod@tu.kielce.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Politechnikę Świętokrzyską oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Do podstawowego zakresu działania Politechniki Świętokrzyskiej należy: kształcenie studentów, doktorantów, kształcenie podyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanie projektów naukowych i badawczych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki w tym kształcenie i promowanie kadr naukowych.

Politechnika Świętokrzyska udostępnia dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej, na podstawie zwartych umów powierzenia.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Świętokrzyską nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

W celu realizacji ww. praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce lub napisać na adres iod@tu.kielce.pl.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.