System zapewnienia jakości kształcenia realizowany jest w Politechnice Świętokrzyskiej od roku 2004; w oparciu o uchwałę Nr 69/04 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie przyjęcia „Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej”, a następnie uchwałę Nr 84/13 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 października 2013 w sprawie przyjęcia „Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej”. Ze względu na zmiany w aktach prawnych nadrzędnych, między innymi: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także  Statut Politechniki Świętokrzyskiej, przyjęty uchwałą Senatu Nr 209/19 r. ze zm., w dniu 8 lipca 2020 uchwałą Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 388/20 przyjęto Politykę jakości kształcenia w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała ta zastąpiła z dniem jej podpisania, uchwałę Senatu Nr 84 /13 z dnia 23 października 2013 ze zm. w sprawie przyjęcia „Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej”.

System ten ma na celu zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz mechanizmy jego monitorowania i doskonalenia. Uwzględnia on potrzeby i oczekiwania studentów, ich przyszłych pracodawców oraz społeczności lokalnych, a także fakt, że wiedza i umiejętności, jakie wynoszą absolwenci pozwolą im w przyszłości na stosunkowo łatwe wejście w pojawiające się nowe obszary wiedzy i pracy.

Uchwały

System obejmuje

 • Politykę jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej (uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 388/20 z dn. 8 lipca 2020 w sprawie przyjęcia Polityki jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia) i określone w niej Uczelniane Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • zarządzenia Rektora, w szczególności w sprawie określenia lub zmiany procedur, instrukcji lub wzorów dokumentów, mające na celu ujednolicenie procesów i dokumentacji z zakresu kształcenia i spraw studenckich oraz regulujące formalny tok postępowania dla realizacji celów Systemu w skali Uczelni.
 • dokumentację działań naprawczych.

Cele i zadania Systemu realizowane są na poziomie ogólnouczelnianym oraz wydziałowym.

W ramach Systemu działają w Uczelni:

Na szczeblu ogólnouczelnianym:

 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
 • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia,
 • pracownicy jednostek administracji centralnej,
 • inne ciała powołane przez Rektora lub z jego upoważnienia do realizacji określonych zadań związanych z jakością kształcenia na Uczelni,
 • Samorząd Studencki poprzez swoje organy i przedstawicieli.

Na szczeblu wydziałowym:

 • Pełnomocnicy Dziekanów ds. jakości Kształcenia,
 • Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia,
 • pracownicy wydziału uczestniczący  w procesie dydaktycznym i jego obsłudze,
 • inne ciała powołane przez Dziekana do realizacji określonych zadań związanych z jakością kształcenia na Wydziale,
 • Samorząd Studencki poprzez swoje organy i przedstawicieli.

Rektor, na czas swojej kadencji, powołuje Pełnomocnika Rektora ds. Jakości kształcenia. Na wydziałach Dziekani powołują Pełnomocników Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Uczelniane Standardy obejmują:

 • monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji standardów akademickich,
 • monitorowanie i ocena procesu nauczania,
 • monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • ocena warunków studiowania,
 • ocena dostępności do informacji o ofercie, zasadach i warunkach kształcenia.

Zapewnienie jakości kształcenia polega na systematycznej analizie i ocenie poszczególnych obszarów Standardów Uczelnianych.

Zapewnienie jakości kształcenia polega na systematycznej analizie i ocenie poszczególnych obszarów Standardów Uczelnianych.

Co roku wykonywana jest analiza i ocena Systemu Zapewnienia jakości Kształcenia. Pełnomocnicy Dziekanów ds. jakości Kształcenia przygotowują sprawozdania z działalności wydziału w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia. Dziekani przedstawiają te sprawozdania na listopadowym posiedzeniu rady danego wydziału. Rada wydziału opiniuje przedstawione działania. Następnie dziekani przekazują sprawozdania Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki. Oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje Senat Politechniki Świętokrzyskiej w każdym roku akademickim na posiedzeniu w grudniu, w odniesieniu do minionego roku akademickiego. Ocena ta jest wykonywana na podstawie raportu przygotowanego przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia, a przedstawianego przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki na grudniowym posiedzeniu Senatu.

Od kilku lat w Raportach w sprawie funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej formułowane są rekomendacje działań (zadania i zalecenia), ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację, a mające na celu poprawę jakości kształcenia.

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, powołana Zarządzeniem Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Nr 90/20 z dnia 19 października 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 120/20 z dnia 30 listopada 2020, pracuje pod kierunkiem Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Artura Maciąga. Jej skład przedstawia się następująco:

 1. dr inż. Agata Zwierzchowska – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – Przewodnicząca Komisji
 2. dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
 3. dr inż. Magdalena Dańczuk – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
 4. dr inż. Justyna Kęczkowska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 5. dr inż. Paulina Nowak – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 6. dr inż. Wioletta Raczkiewicz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia Wydziału Budownictwa i Architektury
 7. Rafał Metryka – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia: