Rektor

prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński


bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 42

tel./faks 41 34 24 104, 41 34 24 100

 rektor@tu.kielce.pl

 Baza Beta

 Dorobek

Prorektor

ds. Ogólnych

dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk


bud. Rektoratu i Biblioteki Głownej, pok. 47

tel. 41 34 24 109

 prorektorbg@tu.kielce.pl

 Baza Beta

 Dorobek

Obowiązki Prorektora ds. Ogólnych obejmują sprawy:

 • decentralizacji zarządzania i finansowania,
 • informatyzacji zarządzania,
 • organizacji pracy Senatu,
 • obsługi organizacyjno-prawnej,
 • zaopatrzenia w aparaturę,
 • funkcjonowania Komputerowych Sieci Regionalnych,
 • administracji Centrum Sportu,
 • Chóru Akademickiego.

Prorektor w szczególności:

 • kieruje aktualizacją i wdrożeniem zasad decentralizacji zarządzania i wewnętrznej gospodarki finansowej,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu informatyzacji zarządzania,
 • sprawuje nadzór nad optymalizacją struktur administracji,
 • koordynuje przygotowywanie materiałów i dokumentów dla Senatu oraz komisji senackich i rektorskich,
 • czuwa nad aktualnością i monitoruje wdrażanie uchwał Senatu i zarządzeń Rektora,
 • zapewnia sprawne działanie obsługi organizacyjno – prawnej,
 • kieruje polityką zakupów aparaturowych,
 • nadzoruje wydatkowanie środków budżetowych oraz pozadotacyjnych na działalność podmiotów zgrupowanych w Pionie,
 • sprawuje nadzór funkcjonalny w zakresie efektywności ekonomicznej Komputerowych Sieci Regionalnych,
 • nadzoruje funkcjonowanie Centrum Sportu,
 • patronuje Chórowi Akademickiemu, dba o jego rozwój i wspomaga realizację zamierzeń artystycznych zespołu.

Prorektor

ds. Studenckich i Dydaktyki

dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk


bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. nr 5

tel./faks: 41 34 24 101, 41 34 41 105

 prorektoram@tu.kielce.pl

 Baza Beta

 Dorobek

Obowiązki Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki obejmują sprawy:

 • organizacji dydaktyki,
 • jakości kształcenia,
 • rekrutacji na studia,
 • praw i obowiązków, warunków bytowych oraz rozwoju kulturalnego studentów,
 • funduszu pomocy materialnej.

Prorektor w szczególności:

 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
 • nadzoruje całość spraw związanych z ustalaniem i rozliczaniem pensum dydaktycznego i polityką realizacji godzin ponadwymiarowych,
 • nadzoruje funkcjonowanie na Wydziałach systemu oceny jakości kształcenia,
 • nadzoruje opracowanie i realizację programów kształcenia na kierunkach studiów,
 • nadzoruje organizację i przebieg rekrutacji na studia,
 • inicjuje podejmowanie projektów dydaktycznych i edukacyjnych, w tym współfinansowanych z funduszy UE (z wyłączeniem programów Erasmus+ i CEEPUS) oraz zapewnia informację niezbędną dla ich przygotowania,
 • kieruje pracami nad Regulaminem Studiów i sprawuje nadzór nad jego przestrzeganiem,
 • współtworzy politykę pomocy materialnej dla studentów, uczestniczy w procesie podziału środków funduszu pomocy materialnej oraz kieruje pracami nad projektem Regulaminu Pomocy Materialnej,
 • nadzoruje prawidłowość sporządzanej dokumentacji związanej z wypłatą stypendiów i zapomóg z funduszu pomocy materialnej,
 • nadzoruje działania związane z zapewnieniem warunków bytowych studentów, a także sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem studenckiej bazy socjalnej,
 • zapewnia informację o warunkach ubezpieczenia studentów i doktorantów, w tym ubezpieczenia zdrowotnego osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, i nadzoruje realizację obowiązków Uczelni w tym zakresie,
 • wspomaga inicjatywy środowiska studenckiego w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej,
 • nadzoruje wydatkowanie środków budżetowych oraz pozadotacyjnych na działalność podmiotów zgrupowanych w Pionie,
 • podejmuje starania dla uzyskania środków na zadania związane z działalnością Pionu, w tym szczególnie utrzymania i rozwoju bazy socjalnej i kulturalnej studentów; koordynuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • współpracuje z Samorządem Studenckim przy podejmowaniu przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dla rozwoju studenckiej bazy socjalnej, kulturalnej i sportowej,
 • nadzoruje organizację imprez studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa imprez masowych,
 • uczestniczy w tworzeniu programu działania jednostek wsparcia studentów na rynku pracy oraz Biura Współpracy z Absolwentami i nadzoruje ich bieżącą działalność,
 • uczestniczy w tworzeniu programu działania i nadzoruje pracę Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Uniwersytetu Otwartego.

Prorektor

ds. Rozwoju Kadry

i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski


bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. 46

tel./faks 41 34 24 102

 prorektortk@tu.kielce.pl

 Baza Beta

 Dorobek

Obowiązki Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą, obejmują sprawy:

 • rozwoju naukowego nauczycieli akademickich,
 • struktury zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej,
 • okresowej oceny nauczycieli akademickich,
 • współpracy z zagranicą,
 • studiów doktoranckich,
 • systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • działalności wydawniczej.

Prorektor w szczególności:

 • sprawuje nadzór nad przebiegiem procedur nadawania stopni i tytułów naukowych,
 • koordynuje działania związane z doskonaleniem pracy nauczycieli akademickich i nadzoruje funkcjonowanie systemów informatycznych wspomagających przeprowadzanie oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich („Dorobek”, „Omega-psir” i inne),
 • organizuje i nadzoruje przebieg okresowej oceny nauczycieli akademickich,
 • inspiruje i koordynuje działania związane z odbywaniem staży zagranicznych,
 • inspiruje i nadzoruje uczestnictwo nauczycieli akademickich i doktorantów w międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach,
 • koordynuje kontakty zagraniczne pracowników i nadzoruje prawidłowość wymaganej w tym zakresie dokumentacji,
 • nadzoruje wydatkowanie środków budżetowych oraz pozadotacyjnych na działalność podmiotów zgrupowanych w Pionie,
 • nadzoruje prace związane z przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem procedur związanych z nadawaniem tytułu doktora honoris causa,
 • nadzoruje funkcjonowanie studiów doktoranckich, odpowiada za przygotowanie projektu Regulaminu Studiów Doktoranckich i sprawuje nadzór nad jego przestrzeganiem, a także kieruje wypracowaniem zasad przyznawania stypendiów doktoranckich,
 • współtworzy politykę pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich, uczestniczy w procesie podziału środków funduszu pomocy materialnej oraz opracowuje zasady pomocy materialnej dla najlepszych doktorantów,
 • nadzoruje realizacje programu Erasmus+,
 • nadzoruje funkcjonowanie zagranicznej wymiany studentów i pracowników  w ramach programu dydaktycznego CEEPUS, umów z instytucjami zagranicznymi     i innych,
 • podejmuje działania merytoryczne dla wzrostu poziomu umiędzynarodowienia Uczelni,
 • nadzoruje działanie systemu biblioteczno-informacyjnego, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji funkcjonowania Biblioteki Głównej w aspekcie rozwoju technologii informatycznych,
 • odpowiada za realizację polityki wydawniczej Uczelni oraz nadzoruje finansowanie i rozliczanie przedsięwzięć wydawniczych,
 • współpracuje z Samorządem Doktorantów we wszystkich sprawach dotyczących studiów doktoranckich.

Prorektor

ds. Badań Naukowych

i Współpracy z Przemysłem

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba


bud. Rektoratu i Biblioteki Głównej, pok. nr 46

tel./faks: 41 34 24 102, 41 34 24 133

 prorektorzk@tu.kielce.pl

 Baza Beta

 Dorobek

Obowiązki Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, obejmują sprawy:

 • działalności naukowo-badawczej realizowanej w ramach środków budżetowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • realizacji programów badawczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów międzynarodowych, w tym Programów Ramowych UE,
 • działalności statutowej oraz programów naukowo-badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym współpracy z zagranicą w zakresie badań naukowych i parametryzacji Wydziałów,
 • umownej działalności badawczej oraz współpracy z gospodarką regionalną i krajową, w tym tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii itp. oraz „Start-up”,
 • projektów inwestycyjnych b+r finansowanych ze środków budżetowych i UE.

Prorektor w szczególności:

 • sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem działalności w ramach:
 1. działalności statutowej,
 2. projektów finansowanych z budżetu państwa (MNiSW, NCN, NCBiR),
 3. projektów współfinansowanych ze środków UE,
 4. programów międzynarodowych (Horyzont 2020, Fundusz Wyszehradzki itp.),
 5. prac związanych ze współpracą z podmiotami gospodarczymi;
 • koordynuje działania związane z funkcjonowaniem:
 1. bazy BETA,
 2. POL-on w zakresie działalności naukowo-badawczej,
 3. SIMPLE – w zakresie obsługi finansowej działalności naukowo – badawczej;
 • sprawuje nadzór nad działalnością obejmującą:
 1. transfer technologii i komercjalizację wyników badań,
 2. promocję działalności naukowo-badawczej,
 3. nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami,
 4. współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, samorządem terytorialnym itp.;
 • organizuje, koordynuje i nadzoruje działania w celu utrzymania trwałości projektów (w tym wskaźników rezultatu) współfinansowanych ze środków europejskich,
 • współpracuje z dziekanami w celu zwiększenia aktywności pracowników w działalności naukowo-badawczej oraz w zakresie parametryzacji jednostek,
 • zapewnia pomoc w opracowywaniu wniosków na projekty naukowo-badawcze i inne, także z udziałem środków europejskich,
 • inicjuje i nadzoruje wykonywanie prac badawczych na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • nadzoruje wydatkowanie środków budżetowych i pozadotacyjnych na działalność podmiotów zgrupowanych w Pionie.

Kanclerz

dr inż. Kazimierz Sokołowski


budynek Dydaktyczny D, pok. 31

tel.: 41 34 24 150, 41 34 43 874

 kanclerz@tu.kielce.pl

 Dorobek