XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

NAJLEPSI STUDENCI-WYNALAZCY NAGRODZENI

Poznaliśmy Laureatów XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Nagrodą główną w Konkursie jest prezentacja i promocja rozwiązań Laureatów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. Do tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 285 twórców z 23 uczelni z całej Polski i instytutów badawczych. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy zgłosili do Konkursu 14 rozwiązań. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (12 rozwiązań), Politechnika Świętokrzyska (11 rozwiązań), Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (po 9 rozwiązań).

Zgłoszone rozwiązania obejmują wszystkie obszary techniki, w tym dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Coraz częściej obserwuje się zjawisko szczególnego zainteresowania tworzeniem rozwiązań, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale wprost ukierunkowane są na jego ochronę i poprawę oraz ekologię.

W XIII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia w postaci nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.


NAGRODY GŁÓWNE

 • Sposób i układ do monitorowania czynności życiowych niemowlaka podczas snu bazujący na sieci neuronowej
  Politechnika Warszawska
  Julia Wilk, Mikołaj Miszczak, Michał Skibiński, Jan Piliszczuk, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, dr inż. Edyta Rola
 • Sposób wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym w cyklu 3 wynalazków
  Politechnika Lubelska
  Justyna Pastuszak, dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL
 • Sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków
  Uniwersytet Śląski
  Angelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Sławomir Kula, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk, dr Szymon Rogalski, dr Marek Matussek, dr Karol Erfurt, dr hab. Piotr Lodowski
 • Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty oraz Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Dagmara Słota, Magdalena Bańkosz, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk
 • Mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej
  Politechnika Świętokrzyska
  Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr inż. Justyna Stępień, dr inż. Piotr Ramiączek, Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Adam Liphardt, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Artur Piwowar, Maciej Michalec, Karol Góral

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI SPECJALNYMI

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP

 • Cykl wynalazków dotyczących autonomicznego sterowania aerodynamiką samochodów ciężarowych
  Politechnika Lubelska
  Mateusz Paszko, prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker

Nagroda specjalna Wojewody Świętokrzyskiego

 • Mieszanka mineralno-cementowa z emulsją asfaltową i modyfikatorem polimerowym przeznaczona do podbudów drogowych
  Politechnika Świętokrzyska
  Jakub Krasowski, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Przemysław Buczyński

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 • Modyfikowane bioszkło do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych i sposób modyfikacji bioszkła do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych
  Politechnika Wrocławska
  Anna Krokos, dr inż. Michał Grzymajło, dr inż. Małgorzata Gazińska, dr inż. Ewelina Ortyl, dr hab. inż. Konrad Szustakiewicz, mgr inż. Lidia Ciołek

Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

 • Sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych
  Politechnika Wrocławska
  Adrian Kowaliński, dr hab. Rafał Petrus, prof. dr hab. Piotr Młynarz

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX

 • Sposób wytwarzania kurczliwej membrany ze skrobi i zastosowanie kurczliwej membrany ze skrobi w przemyśle spożywczym jako opakowanie, Sposób wytwarzania kurczliwej membrany ze skrobi i zastosowanie kurczliwej membrany ze skrobi w medycynie jako opatrunku, A method of producing a shrinkable starch membrane and use of the shrinkable starch membrane in the food industry as packaging, A method of producing a shrinkable starch membrane and use of the shrinkable starch membrane in medicine as a dressing
  Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie
  Ewa Sroczyk, prof. Urszula Stachewicz

Nagroda specjalna Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

 • Amorficzna kompozycja farmaceutyczna oraz sposób jej otrzymywania oraz Sposób otrzymywania II formy polimorficznej itrakonazolu
  Uniwersytet Śląski
  Daniel Kramarczyk, Zuzanna Mrozek, Alfred Błażytko, prof. dr hab. Marian Paluch, dr hab. inż. Justyna Knapik-Kowalczuk, prof. UŚ

Nagroda specjalna Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

 • Podajnik do leków
  Politechnika Śląska
  Nikodem Nokielski, Szymon Rychter, dr. inż. Magdalena Letun-Łątka

Nagroda specjalna Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

 • Rozwiązania Laureatów nagród głównych

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

 • Propulsion system – cycle of 3 inventions: Adaptive Ducted Fan, Variable Nozzle, Indirect driven dual-rotor with CVT system
  Politechnika Świętokrzyska
 • Seyed Amirhossein Hashemi Bosari

Informacje o Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

Idea organizacji Konkursu powstała w Politechnice Świętokrzyskiej w 2010 roku. W tym samym roku udało się ogłosić i zrealizować pierwszą edycję tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia. Głównym celem jest zwiększenie stopnia udziału studentów, przyszłych pracowników i pracodawców, w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Innowacje techniczne są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, społeczeństwa każdej kolejnej dekady, na potrzeby rynku oraz gospodarek krajowych i światowych. Uzyskanie ochrony na wynalazek, wzór użytkowy czy przemysłowy zapewnia monopol dla ich właścicieli, korzyści dla twórców w sytuacji komercjalizacji chronionego rozwiązania, pozwala też uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Konkurs istotnie wpływa na kształtowanie postaw twórczych studentów, poprzez ich aktywizację do działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej, czy też na rzecz swoich pracodawców oraz zwiększenie zainteresowania i umiejętności legalnego korzystania z cudzej twórczości.

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W trzynastu edycjach Konkursu zostało zgłoszonych 1300 rozwiązań przez 2733 współtwórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców). Laureaci dotychczasowych edycji Konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 55 medali oraz liczne nagrody specjalne, a także uczestniczyli w seminariach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Sukcesem dla twórców zakończyła się również ubiegłoroczna 16. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2022, podczas której laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymali 6 złotych, 6 srebrnych i 1 brązowy medal. Prezentowanie rozwiązań na targach i wystawach, zarówno krajowych jak i zagranicznych przekłada się na szeroki kontakt twórców rozwiązań z przemysłem, co ma istotne znaczenie w procesie komercjalizacji. Taki sposób ich upubliczniania nowych rozwiązań technicznych jest bardzo trafną formą promocji, reklamy i drogą do sukcesu.

Konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.

Organizacja XIII i XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, jak również promocja zgłoszonych rozwiązań są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, na podstawie umowy SONP/SP/549659/2022.

dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk
mgr Gabriela Leniart