Energetyczni z natury

Energetyczni z natury

Chcesz wykonywać zawód inżyniera, chętnie pracujesz w zespołach specjalistów, ważna jest dla Ciebie jakość otaczającego Cię środowiska i interesujesz się nowymi technologiami? – jeśli tak, dobrym miejscem dla Ciebie jest Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Oferuje on trzy kierunki kształcenia: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia oraz odnawialne źródła energii.

Najlepszą wizytówką Wydziału jest jego siedziba. Mieści się on w inteligentnym, energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym Energis przy ulicy Warszawskiej w Kielcach. Obiekt w całości jest zasilany z odnawialnych źródeł energii. Łączy funkcje dydaktyczne, badawcze i naukowe. Funkcjonują tu fotowoltaika i panele słoneczne, pracują pompy ciepła, centrale wentylacyjne, a odzyskiwane ciepło podgrzewa wodę użytkową. Pracuje również kotłownia na biomasę. Instalacje te są jednocześnie stanowiskami dydaktycznymi.


 • Inżynieria środowiska – interdyscyplinarne studia techniczne
  W takich nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i laboratoriach realizowane są zajęcia na kierunku inżynieria środowiska. Są to studia techniczne o interdyscyplinarnym charakterze, przygotowujące kadry do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów oraz instalacji: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, budowy podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ze szczególnych uwzględnieniem technologii bezwykopowych.Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia w działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, również w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach naukowych.
 • Geodezja i kartografia – wykwalifikowani specjaliści do pomiarów
  Na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki studiują także adepci geodezji i kartografii. Studia są realizowane zgodnie z najnowszymi trendami nauczania geomatyki. Przygotowują specjalistów z zakresu: miernictwa inżynieryjno-przemysłowego, górniczego, badania przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji, fotogrametrii, teledetekcji, GIS, miernictwa katastralnego, gospodarki nieruchomościami.Absolwenci geodezji i kartografii to wysoko wykwalifikowani specjaliści, uczestniczący przy realizacji każdego procesu inwestycyjnego. Przygotowani są do pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej, jak również katastru i regulacji stanów prawnych nieruchomości. Mogą starać się o pracę w firmach geodezyjnych, budowlanych oraz w administracji rządowej i samorządowej.
 • Odnawialne źródła energii – ekologia przede wszystkim
  Trzecim kierunkiem, z którego zajęcia są prowadzone na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki to odnawialne źródła energii. Łączy zagadnienia związane z energetyką i inżynierią środowiska. Obejmuje wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów i instalacji fotowoltaicznych i solarnych, turbin i urządzeń wiatrowych i wodnych, instalacji geotermalnych, przetwarzania biomasy, jak również sterowanie instalacjami sanitarnymi, grzewczymi i klimatyzacyjnymi.
  Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych, jako specjaliści w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji OZE (odnawialnych źródeł energii).

Specjalistyczna wiedza i uprawnienia

Programy kształcenia dostosowane są do najnowszych trendów nauczania kadr inżynieryjnych. Studenci kształtują własną drogę rozwoju poprzez wybór przedmiotów, specjalizacji, ścieżek dyplomowania, stając się specjalistami w danym obszarze.

Absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki otrzymują tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Stanowi on podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwenci kierunku geodezja i kartografia dodatkowo mogą również ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego, bez konieczności uczestnictwa w studiach podyplomowych z tego zakresu.


Pasja jest naszą siłą

Ale studia to nie tylko nauka. Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki mają możliwość rozwijania swoich pasji w jednym z pięciu prężnie działających tu kół naukowych: EcoClimatica, Ekolog, Krecik, Geomatica i REPower.

Koło „EcoClimatica – w zgodzie z naturą” to propozycja dla pasjonatów branży grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Podczas spotkań poszerzają oni swoją wiedzę z zakresu budownictwa niskoenergetycznego, projektowania klimatyzacji precyzyjnej, energooszczędności instalacji HAVC oraz systemów zabezpieczania przed zadymieniem.

Z kolei dla studentów zainteresowanych zdobywaniem wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii, ograniczających zagrożenia występujące w środowisku, adresowane są zajęcia koła naukowego Ekolog. Koło kształtuje praktyczne umiejętności, które umożliwiają poprawę skuteczności działań przy rozwiązywaniu problemów związanych z oczyszczaniem ścieków, przeróbką osadów ściekowych oraz zagadnieniem stabilności wód w systemach wodociągowych.

Natomiast problemami związanymi z infrastrukturą podziemną miast zajmuje się koło naukowe Krecik. Działający w nim studenci weryfikują wiedzę teoretyczną, zdobytą na studiach, podczas wizyt studyjnych przy realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury podziemnej. Uczestniczą w badaniach wnętrza przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych techniką video.

Innym obszarem zajmują się członkowie koła naukowego Geomatica. Skupia ono studentów, którzy biorą czynny udział w pracach na rzecz miasta i regionu, na przykład w badaniu deformacji obiektów naturalnych i sztucznych, w tym osuwisk i jaskiń na terenie Kadzielni i Gór Świętokrzyskich, przy tworzeniu bazy danych dla potrzeb Ogrodu Botanicznego w Kielcach, inwentaryzacji zabytków.

Jednym z najmłodszych jest koło naukowe REPower. Swoja działalność rozpoczęło w 2016 roku. W swojej działalności skupia się wokół zagadnień odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej obiektów. Jego członkowie będą mieli możliwość zapoznania się z pracą instalacji OZE bezpośrednio na obiektach, w których zastosowano takie rozwiązania, jak również będą uczestniczyć w monitorowaniu funkcjonowania budynku Energis.

Członkowie Kół Naukowych uczestniczą w realizacji badań naukowych, seminariach i konferencjach naukowych, wizytach studyjnych, szkoleniach i targach branżowych.


Odkrywanie własnych możliwości

Zaangażowanie przynosi efekty. – W czasie studiów byłam członkiem samorządu uczelni i Wydziału oraz studenckiego koła naukowego. Praca na rzecz tych organizacji pozwoliła mi na odkrywanie własnych możliwości, rozwój osobisty – mówi Sylwia Teliga, absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska, specjalność ogrzewnictwo i wentylacja. Obecnie pracuje jako inżynier projektu w firmie wykonawczo-projektowej, związanej z branżą HVAC (zajmującą się ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją).

Dość szybko odkryła, czym chce się zajmować. – Podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które odbywają się po szóstym semestrze studiów inżynierskich, zrozumiałam, że swoją przyszłość zawodową chcę łączyć z inżynierią sanitarną, ściśle powiązaną z budownictwem – wspomina. – W czasie studiów brałam udział w Programie Praktyk Letnich, organizowanym przez firmę Skanska, dzięki czemu miałam możliwość pracy na budowach: początkowo jako praktykant, a później jako samodzielny inżynier. Wiedza i umiejętności zdobyte na Politechnice Świętokrzyskiej takie jak, praca na specjalistycznych oprogramowaniach komputerowych czy znajomość prawa budowlanego i odpowiednich norm dały mi silne podłoże do dalszego rozwoju zawodowego, co mam nadzieje w przyszłości zaowocuje uprawnieniami budowlanymi – mówi Sylwia.


Studia z perspektywami na pracę w kraju i za granicą

Wybierając studia, warto więc zainteresować się ofertą Wydziału Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki. Oferowane kierunki dają perspektywy na znalezienie pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą. Dowodem na to, że tak właśnie jest, jest Ania Słowak – absolwentka inżynierii środowiska w Politechnice Świętokrzyskiej, która obecnie przebywa na stażu w Urzędzie Miasta w mieście Poole w Anglii.

– W czasie studiów miałam wiele możliwości poszerzania swojej wiedzy poprzez dostęp to świetnej bazy dydaktycznej, jak i uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach. Dzięki stypendium program Erasmus+ spędziłam pół roku w Portugalii, studiując w tamtejszej uczelni, współpracującej z naszym Wydziałem – wspomina Ania. – Po obronie udało mi się dostać na międzynarodowy staż w Urzędzie Miasta w mieście Poole w Anglii, gdzie jestem obecnie.


„Każdemu polecam…”

Pracuje w zawodzie. – Jestem asystentem do spraw środowiska, gdzie mam do czynienia z wieloma zagadnieniami, które zgłębiałam podczas studiów. Uczestniczę w ciekawym projekcie budowy sieci monitoringu powietrza pyłu zawieszonego. Jest to projekt dużej skali. Bardzo się cieszę, że jestem w niego zaangażowana. Na co dzień wykonuję zadania związane ze środowiskiem w mieście, zajmuje się regularnym raportowaniem stanu powietrza, analizami gruntu pod kątem skażenia terenu. Wykonuję również rysunek techniczny w AutoCad, czego nauczyłam się na studiach w Politechnice. Uważam, że dobrze wykorzystałam to, co zaoferowała mi uczelnia i każdemu polecam korzystanie z wszelkich szans, jakie oferuje Politechnika Świętokrzyska.

 

dołącz do nas!