Zarządzenie Nr 54/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Politechniki Świętokrzyskiej


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j. t. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Politechniki Świętokrzyskiej uchwalonego w dniu 7 czerwca 2006 r., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu:

 • Nr 59/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
 • Nr 94/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
 • Nr 123/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
 • Nr 104/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
 • Nr 280/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.
 • Nr 300/12 z dnia 29 lutego 2012 r.
 • Nr 312/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 • Nr 326/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.
 • Nr 74/13 z dnia 25 września 2013 r.
 • Nr 83/13 z dnia 23 października 2013 r.
 • Nr 204/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. – stanowiący załącznik do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.


STATUT Politechniki Świętokrzyskiej uchwalony w dniu 7 czerwca 2006 r.
(Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami Senatu: Nr 59/06 z dnia 6 grudnia 2006 r., Nr 94/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r., Nr 123/07 z dnia 27 czerwca 2007 r., Nr 104/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., Nr 280/11 z dnia 21 grudnia 2011 r., Nr 300/12 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 312/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 326/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr 74/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr 83/13 z dnia 23 października 2013 r. oraz Nr 204/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. – wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 54/15 z dnia 2 lipca 2015 r.).

 załączniki: 2 2a