39. Seminarium dla Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

39. Seminarium dla Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Szanowni Państwo!

Pozwalam sobie poinformować, że w dniach 21-25 września 2020 r. w Cedzynie koło Kielc Politechnika Świętokrzyska w Kielcach organizuje XXXIX Seminarium dla Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.

Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni rzecznicy patentowi, a także pracownicy Uczelni zajmujący się tematyką wynalazczości i transferu technologii oraz pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu własności intelektualnej.

Proszę przyjąć zapewnienie, że w trakcie trwania Seminarium zostaną zachowane wszystkie najwyższe standardy niezbędne dla bezpieczeństwa epidemiologicznego (w tym dystans społeczny podczas obrad oraz posiłków, maseczki i przyłbice, dezynfekcja pomieszczeń).

Pragnę również poinformować, że program tegorocznego Seminarium obejmuje problematykę zw. ze stosowaniem w praktyce zmian dotyczących wdrożenia i stosowania nowych regulacji wynikających z nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, dotyczących wynalazków i wzorów użytkowych oraz ustanowienia z dniem 1 lipca 2020 roku wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej. Ponadto prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia związane z ochroną sztucznej inteligencji a także z polubownym rozstrzyganiem sporów, systemem mediacji i arbitrażu w odniesieniu do własności intelektualnej oraz domen internetowych. Program obejmuje również tematykę zw. z działalnością badawczo-rozwojową oraz problematykę znaków towarowych i wzorów przemysłowych jak również prawa autorskiego, a także postępowania likwidacyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego związanego z prawami własności przemysłowej.

Poszczególne tematy prezentowane będą przez wybitnych specjalistów reprezentujących ośrodki naukowe i inne wyspecjalizowane instytucje zajmujące się  własnością intelektualną, w tym: Sądu ds. Własności Intelektualnej, Krajowej Izby Gospodarczej, Sądu Polubownego ds. domen internetowych, ekspertów Urzędu Patentowego RP, a także online Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Uprzejmie informuję, że Seminarium współorganizowane jest przez Radę Rzeczników Patentowych Szkół  Wyższych, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Wrocławską, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, przy merytorycznym udziale Urzędu Patentowego RP.

Koszt udziału w Seminarium obejmujący wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (a za dopłatą w pokoju jednoosobowym) kształtuje się na dotychczasowym poziomie – 2100 zł od osoby dla pracowników Uczelni i Instytutów Naukowo-Badawczych (dla których uczestnictwo w Seminarium pokryte będzie w 100% ze środków publicznych – bezwzględnie wymagane jest złożenie oświadczenia wg załącznika) a dla pozostałych uczestników 2100 zł +23% VAT. Wpłatę należy wnieść do dnia 1 września br. na konto współorganizatora Seminarium – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP: 657-046-18-01, Nr konta: 24 8493 0004 0000 0029 1378 0002 z zaznaczeniem: Seminarium w Cedzynie. Koszty przejazdu rozlicza się w jednostce delegującej.

Pragnę również poinformować o warunkach bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, które będą zapewnione podczas Seminarium, a mianowicie:

 • dezynfekcja sali wykładowej i jej wietrzenie przed/po każdym wykładzie. Do dezynfekcji będzie używany produkt firmy INWEX, o aktywności wirusobójczej wobec koronawirusa 229E (A TCC VR – 740), co zostało potwierdzone w wyniku badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Hamilton
 • dostęp do środków dezynfekujących
 • organizacja pomieszczeń z zachowaniem tzw. dystansu społecznego podczas wszystkich zajęć i posiłków
 • wyposażenie wszystkich wykładowców, uczestników oraz pracowników obsługi w przyłbice oraz maseczki
 • poranny, codzienny pomiar temperatury przed rozpoczęciem wykładów

Dodatkowo informuję, ze dzięki przystąpieniu do współorganizacji do Seminarium: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy INWEX, za co wyrażam wdzięczność wszystkim partnerom, uczestnicy i wykładowcy otrzymają bardzo interesujące pozycje literaturowe nt. własności intelektualnej autorstwa:  prof. dr hab. R. Markiewicza, prof. dr hab. inż. R. Tadeusiewicza, dr hab. Katarzyny Grzybczyk.

Zgłoszenie udziału proszę przesłać do na adres rzecznik-cedzyna@siph.com.pl, telefon kontaktowy w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 41 344 43 42 oraz w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej PŚk 41 342 43 58. Jednocześnie, w uwzględnieniu indywidualnych wniosków spowodowanych sezonem urlopowym, termin zgłaszania się do udziału w Seminarium zostaje wydłużony do dnia 7 września br. Wyrażam nadzieję, że jest to wystarczający okres do podjęcia decyzji o uczestnictwie i uzyskania zgody pracodawcy na udział w tym szkoleniu. Ponadto informuję, że w wyniku wielu konsultacji podjęto decyzję, że tak obszerny zakres tematyczny Seminarium nie będzie mógł być przekazany online.

Pragnę poinformować, że dla zorganizowania Seminarium niezbędny jest udział minimum 60.uczestników. W przypadku zaistnienia niekorzystnego zjawiska zaostrzenia się sytuacji zw. z pandemią COVID-19, Seminarium odbędzie się w innym uzgodnionym terminie lub on-line, a dokonane wpłaty za udział w Seminarium będą zwrócone.

Pełnomocnik Rektora ds. Seminarium w Cedzynie

dr Alicja Adamczak


Program XXXIX Seminarium dla Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie (21- 25 września 2020 r.)

 1. Mediacja i arbitraż w sprawach dotyczących własności intelektualnej – prof. dr hab. Wojciech J. Katner, Uniwersytet Łódzki, sędzia SN w stanie spoczynku.
 2. Postępowanie mediacyjne i arbitraż – mec. Marek Furtek, Przewodniczący Rady Arbitrażowej przy KIG.
 3. Rozstrzyganie sporów o domeny internetowe – dr Ireneusz Matusiak, Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.
 4. Mediacje w postępowaniu administracyjnym w sprawach o znaki towarowe – eksperci Urzędu Patentowego RP.
 5. Ostatnie zmiany legislacyjne w kodeksie postępowania cywilnego – sędzia Szymon Rożek, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
 6. Sąd własności intelektualnej – sędzia dr Agnieszka Gołaszewska, Przewodnicząca XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie.
 7. Prawa własności przemysłowej w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym – prof. dr hab. Adrian Niewęgłowski, UMCS w Lublinie.
 8. Jak spółki spin-off ożywiają uczelnianą własność przemysłową. Studium przypadku Uniwersytetu Warszawskiego – Krzysztof Gulda, Uniwersytet Warszawski.
 9. Ograniczenia w rejestracji nowych rodzajów znaków towarowych; Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej – prok. dr Dariusz Kuberski, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.
 10. Zła wiara zgłoszenia znaku towarowego jako przeszkoda rejestracji – prof. dr hab. Urszula Promińska, Uniwersytet Łódzki.
 11. Prawo patentowe a programy komputerowe – dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński.
 12. Nowe regulacje dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych wynikające z nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej – zespół ekspertów Urzędu Patentowego RP.
 13. Sztuczna inteligencja – czym jest, czym zapewne będzie i jakie są tego możliwe konsekwencje – prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza (wykład online).
 14. Patent jednolity po brexicie – prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (wykład online).
 15. Wybrane zagadnienia prawa autorskiego – prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk, Uniwersytet Śląski (w trakcie ustaleń).

Dzienny plan seminarium

Pobierz program Seminarium w Cedzynie


Współorganizatorzy


Do pobrania

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie