50 lat turystyki akademickiej

50 lat turystyki akademickiej

W najbliższą sobotę, 26 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 w Klubie Studenckim „Energis” w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, odbędą się obchody 50-lecia turystyki akademickiej. Organizatorem tego wydarzenia jest Politechnika Świętokrzyska, Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat” oraz Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. Na jubileuszowe spotkanie zapowiedziało swoje przybycie wielu dawnych działaczy, w tym organizatorzy pierwszych uczelnianych rajdów i złazów.

Historia turystyki akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej sięga praktycznie początków, powstałej w 1965 roku, uczelni. Przez pierwsze 2 lata odbywały tylko studia wieczorowe, natomiast na prowadzonych od roku akademickiego 1967/68 studiach dziennych zaczęły powstawiać organizacje studenckie i pojawiać się pierwsi turystyczni działacze. Już w październiku 1968 roku, czyli na początku II-go roku studiów dziennych, odbyła się pierwsza uczelniana impreza turystyczna – I Inauguracyjny Rajd Studentów Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (K-R WSI). W tym historycznym rajdzie ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi udział wzięło ok. 50 osób. Jako pierwsi na metę dotarli studenci: Stanisław Gad, Józef Gębka i Ryszard Kobus. Natomiast ukonstytuowana w kwietniu 1969 roku Komisja Turystyki i Sportu, pod przewodnictwem Heleny Pszennak (obecnie Szuster-Kowalczyk), zorganizowała w dniach 9-11 maja 1969 roku – I Świętokrzyski Złaz Studentów K-R WSI, w którym uczestniczyło aż 182 osoby. W ten sposób zapoczątkowano długoletni cykl jesiennych i wiosennych imprez turystycznych.

Duże zainteresowanie uprawianiem turystyki zaowocowało powstaniem 18 stycznia 1970 roku Koła PTTK nr 14 (30 założycieli), którego prezesem został Stefan Szałkowski. Wówczas prelekcję na temat świętokrzyskiej przyrody wygłosił prof. Edmund Massalski – obecny patron Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Natomiast 21 stycznia 1970 roku uruchomiono pod kierownictwem Stanisława Pyczka wypożyczalnię sprzętu turystycznego. W następnych latach powstawały kolejne organizacje: marzec 1972 – Speleoklub WSI, 10 maja 1972 – Akademicki Klub Turystyczny (AKT) – prezes Janusz Otwinowski, grudzień 1974 – Akademicki Klub Narciarski „Puch” (prezes Julian Jaworz-Dutka), 31 października 1975 – Akademicki Klub Kolarski „Pionek” (prezes Włodzimierz Łakomiec), 25 listopada 1976 przy AKT powstała Sekcja Taternictwa Jaskiniowego (opiekunowie Zbigniew Rubinowski i Jacek Jopowicz). Kulminacją rozwoju organizacyjnego było powołanie 8 listopada 1978 roku (76 założycieli) przy Politechnice Świętokrzyskiej Oddziału Akademickiego PTTK (prezes Janusz Przetacznik), który zrzeszał również studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Oddział w 1988 roku liczył aż 526 członków. Niestety akademicki ruch turystyczny nie przetrwał kryzysu organizacyjno-osobowego na początku lat 90-tych minionego wieku, a powstałą pustkę próbował wypełnić Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.

Przełomowym w dziejach uczelnianej turystyki okazał się rok 2001. Dzięki inicjatywie wykładowcy Sławomira Luścińskiego studenci Zarządzania i Marketingu (ZiM) zorganizowali w dniach 12-13 maja I poZiMowy Złaz Studentów Politechniki Świętokrzyskiej (160 uczestników, kierownik Krzysztof Sabat), dzięki wsparciu organizacyjnemu ówczesnych władz dziekańskich i rektorskich. Natomiast 20 października odbył się I przedZiMowy Złaz (kierownik Kamil Przygoda). I tak powrócono do starej tradycji wiosennych i jesiennych imprez turystycznych. Zainspirowani sukcesami organizatorzy złazów postanowili reaktywować studencki ruch turystyczny i 19 grudnia 2001 roku założyli na nowopowstałym Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego – Wydziałowy Klub Turystyki Kwalifikowanej (prezes Kamil Przygoda). Natomiast 5 czerwca 2003 roku powstał (10 założycieli) Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat” (AKTK) z prezesem Marleną Pocheć. Jednak już jesienią 2005 roku nad tymi organizacjami zawisło widmo likwidacji, ze względu na braki osobowe. Decydujący moment nastąpił 23 maja 2006 roku, kiedy to prezesem AKTK wybrano Krzysztofa Sabata. Udało się wówczas zaktywizować akademicką działalność turystyczno-krajoznawczą, która od tamtego czasu stopniowo zaczęła się rozwijać w wielu różnych formach aktywności (piesza, górska, rowerowa, kajakowa, żeglarska). Obecnie AKTK liczy 64 członków i organizuje ok. 17 imprez rocznie, w których bierze udział ok. 600 osób.

Dzięki pasji i wysiłkowi organizacyjnemu wielu pokoleń działaczy Politechnika Świętokrzyska świętuje złoty jubileusz turystyki akademickiej. Przez te 50 lat nikt nie liczył się z czasem, jeden drugiemu wierzył i ufał bezgranicznie, że z podjętego zadania wywiąże się bez zastrzeżeń. Nikomu nawet nie przyszło do głowy, że ktoś może „sprawę zawalić” na swoim odcinku, bo przecież praca innych poszłaby na marne. Każdy starał się jak najlepiej wywiązywać z podjętych obowiązków. Jednak kultywowanie tych starych i pięknych tradycji wymaga ciągłej troski i pracy kolejnych turystycznych pasjonatów i Władz Uczelni. Zatem nie szczędźmy sił i środków by zachować i rozwijać to wspólne dziedzictwo przez kolejne, długie lata.

Krzysztof Sabat

prezes Akademickiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK

Politechniki Świętokrzyskiej