Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki

Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki

Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki nr FERS.01.05-IP.08-0234/23

Informacje ogólne:

Politechnika Świętokrzyska w okresie od 1 maja 2024 do 30 czerwca 2028r.  realizuje projekt pt. „Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki”(nr FERS.01.05-IP.08-0234/23), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 01.05 i 03.01 w ramach Priorytetów I i III w naborze nr FERS.01.05-IP.08-006/23 Kształcenie na potrzeby gospodarki, w ramach działania 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym w Priorytecie I Umiejętności FERS, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Cel projektu: 

Celem głównym Projektu jest kompleksowe wsparcie procesu kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej na kierunkach kluczowych dla rozwoju zielonej i cyfrowej transformacji tj.: inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, geodezji i kartografii, inżynierii danych, elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, transportu (I stopień) oraz transportu i logistyki(II stopnień) poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji studentów tych kierunków do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunkach objętych wsparciem.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do 812 studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym 165 kobiet oraz 102 nauczycieli akademickich, w tym 36 kobiet, prowadzących zajęcia na kierunkach objętych wsparciem.

Wartość projektu: 9 449 196,93 zł, w tym 9 165 719,93 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

Realizacja projektu obejmuje:

 • modyfikację programów studiów/programów kształcenia na kierunkach inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, geodezja i kartografia, inżynieria danych, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, transport (I stopień) oraz transport i logistyka (II stopień), przy ścisłej współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, reprezentującego poszczególne branże, w celu lepszego dostosowania do potrzeb zielonej i cyfrowej transformacji i rynku pracy,
 • opracowanie dla studentów materiałów dydaktycznych obejmujących zarówno nowe jak i zmodyfikowane przedmioty,
 • udział pracodawców w realizacji zajęć lub prac dyplomowych, zakup literatury oraz utworzenie lub doposażenie laboratoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zmodyfikowanych programów studiów/programów kształcenia,
 • organizację dodatkowych elementów kształcenia dla studentów, w tym:
 • wizyty u pracodawców,
 • szkolenia branżowe,
 • szkolenia z zakresu cyfryzacji,
 • szkolenia podnoszące kompetencje społeczne,
 • płatne staże dla studentów kierunków inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, geodezja i kartografia oraz automatyka i robotyka,
 • prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki na wspieranych kierunkach poprzez:
 • rekrutację świadomych kandydatów,
 • realizację zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, podstaw informatyki, języka angielskiego,
 • działań motywacyjnych, w tym spotkań z pracodawcami oraz kadrą PŚk,
 • działań z zakresu tutoringu akademickiego,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej realizującej zajęcia na wspieranych kierunkach poprzez: szkolenia w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, projektowania uniwersalnego, udział w szkoleniach branżowych, studiach podyplomowych.

Rezultaty projektu:

Udział studentów wspieranych kierunków w realizacji projektu „Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki” przyczyni się do poniesienia kwalifikacji kompetencji oraz lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy w zakresie branż powiązanych z zieloną i cyfrową transformacją.


Strona projektu