Finał pracy na zamówienie

Finał pracy na zamówienie

Realizacja prac dyplomowych na zlecenie biznesu to ważny element strategii Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym i zapewnienia jakości kształcenia.

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie wideokonferencji formalne przekazanie pracy inżynierskiej autorstwa inż. Norberta Pasternaka pt. „Logistyczny system zaopatrzenia w Zakładzie Aparatury Jądrowej HITEC” realizowanej na zlecenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku i obronionej w roku akademickim 2020/2021. Zakład Aparatury Jądrowej HITEC (ZdAJ) jest zakładem Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zajmującym się konstruowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń mających zastosowanie w sektorze przemysłowym i medycznym. Pan inż. Norbert Pasternak ukończył studia na kierunku Logistyka, specjalność Projektowanie systemów logistycznych. Opiekunem pracy dyplomowej był dr inż. Sławomir Luściński, Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji, członek Rady Programowej kierunku Logistyka. W przekazaniu pracy dyplomowej wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni i Wydziału oraz kierownictwa Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

W części teoretycznej pracy „Logistyczny system zaopatrzenia w Zakładzie Aparatury Jądrowej HITEC” Dyplomant przedstawił na podstawie literatury przedmiotu problematykę logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym z uwzględnieniem metod i technik analizy na poziomie zarządczym i strategicznym. Część empiryczna pracy obejmuje charakterystykę systemu i analizę logistyki zaopatrzenia w Zakładzie Aparatury Jądrowej HITEC. Autor na podstawie przeprowadzonych wywiadów z pracownikami przedsiębiorstwa oraz zebranych materiałów źródłowych dokonał mapowania odpowiednich procesów logistyki zaopatrzenia z użyciem notacji modelowania procesów biznesowych BPMN i specjalistycznego oprogramowania. W części analitycznej pracy przeprowadzono analizę zarządzania zapasami wybranych materiałów metodą ABC/XYZ i zidentyfikowano pozycje zaopatrzeniowe, których dostawy powinny być realizowane w modelu „na czas” (ang. Just in Time). W efekcie pogłębionej analizy z użyciem modelu macierzy Kraljica (narzędzia analitycznego do budowy strategii zakupowych) sformułowano odpowiednie rekomendacje i zalecenia w celu wdrożenia odpowiedniej strategii zakupowej w praktyce.

Firma zlecająca realizację pracy dyplomowej dotyczącej wskazanego obszaru funkcjonalnego i zakresu przedmiotowego ma możliwość, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej z Politechniką, wykorzystania w swojej działalności osiągniętych przez dyplomanta rezultatów. Struktura i zawartość pracy dyplomowej daje przedsiębiorstwu możliwość spojrzenia na własną działalność z perspektywy Dyplomanta prezentującego w pracy aktualny stan wiedzy, metodykę zastosowaną do rozwiązania określonego problemu oraz uzyskane wyniki. Dyplomant, współpracując z firmą w celu realizacji pracy dyplomowej, ma możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia dzięki zastosowaniu przez niego wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów.