HYDROSTRATEG

HYDROSTRATEG

II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

  • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
  • woda w mieście,
  • żegluga śródlądowa.

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

  1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
  2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
  3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Dla kogo?

Wnioskodawcy:
Konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty, przy czym:
• w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
• liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa,
• w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów,
• udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

Na co?

W konkursie mogą zostać dofinansowane:
• badania podstawowe,
• badania przemysłowe,
• eksperymentalne prace rozwojowe,
• prace przedwdrożeniowe.
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Zakres tematyczny
Obszar tematyczny: Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości
środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
Obszar tematyczny: Woda w mieście
Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.
Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.
Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa
Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.
Temat: T.1.6. Projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Harmonogram

Ogłoszenie konkursu: 23.06.2023 r.
Nabór wniosków: 31.07.2023 r. – 31.10.2023 r. (do godziny 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.
Budżet Alokacja przewidziana na II konkurs to 220 mln zł.

Dofinansowanie Jednostki naukowe
• dofinansowanie badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych;
Przedsiębiorcy: pomoc publiczna
na badania przemysłowe:
• małe / mikroprzedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowalnych
• średnie przedsiębiorstwa – do 75% kosztów kwalifikowalnych
• duże przedsiębiorstwa – do 65% kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe:
• małe/ mikroprzedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
• średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych
• duże przedsiębiorstwa – do 40% kosztów kwalifikowalnych na prace przedwdrożeniowe:
• pomoc de minimis – do 90% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 200 000 euro
• pomoc publiczna na usługi doradcze – do 50% kosztów kwalifikowalnych dla MŚP
Inne podmioty, niebędące przedsiębiorcami ani jednostkami naukowymi, posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu rozumianej dla tych
podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych umożliwiających
występowanie w konkursie i działanie w ramach konsorcjum, będący:
• jednostką sektora finansów publicznych wskazaną w art. 9 ustawy o finansach publicznych,
• stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (za wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych, o których mowa w art. 40 tej ustawy,
• fundacją w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
na badania przemysłowe:
• do 100% kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe:
• do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania związane z przygotowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce:
• do 100% kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu
Okres realizacji podany we wniosku projektu wynosi 3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat

Inne ważne informacje o konkursie
Badania podstawowe mogą być realizowane wyłącznie przez jednostki naukowe i nie mogą przekraczać 15% całkowitego budżetu projektu.

Sposób składania wniosków

System informatyczny NCBR https://lsi.ncbr.gov.pl/
Organizator
konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

link do dokumentacji konkursowej