Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Podstawowe informacje o 4 konkursie INNOGLOBO z NCBR:

 1. Wnioskodawcą składającym do NCBR wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w 4. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO może być:
  a) samodzielny podmiot, taki jak:
  – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 (dalej: „organizacja badawcza” lub „jednostka naukowa”);
  –  przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014;
  b) grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy o NCBR (dalej: „konsorcjum krajowe”), złożone z dowolnej konfiguracji podmiotów wskazanych w pkt a).

Wskazany, choć nie obligatoryjny jest udział w konsorcjum krajowym przedsiębiorstwa.

 1. O dofinansowanie przez NCBR realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru .
 2. W ramach konkursu wnioskodawcy mogą składać wnioski na realizację projektów, których tematyka wpisuje się w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje.
 3. Okres realizacji projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie w ramach Programu INNOGLOBO może wynosić od 24 do 36 miesięcy.
 4. Składany w konkursie projekt może zawierać maksymalnie 5 zadań, realizowanych przez polskiego Wnioskodawcę, zgodnie ze wskazaniem w części D Zał. nr 3 do Zasad „Wniosek o dofinansowanie”.
 5. Warunkiem udziału konsorcjum krajowego jako polskiego Wnioskodawcy w konkursie jest jego formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzone zawarciem w formie pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) przez jego członków, nawet warunkowo, umowy konsorcjum.
 6. Złożenie umowy konsorcjum krajowego w NCBR jest warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu i jest wymagane przed jej podpisaniem. Niezbędne postanowienia ww. umowy konsorcjum zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Zasad „Zakres minimalny umowy konsorcjum”.
 7. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu jest również zawarcie przez polskiego Wnioskodawcę jednej wspólnej umowy konsorcjum międzynarodowego z Partnerem/-ami zagranicznym/-ymi, we współpracy z którym/-i projekt międzynarodowy będzie realizowany oraz złożenie jej w NCBR w formie elektronicznej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Umowa konsorcjum międzynarodowego powinna zostać zawarta w języku angielskim w formie pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi wszystkich stron umowy).
 8. W przypadku braku złożenia umowy konsorcjum międzynarodowego lub jej rozwiązania (wystąpienia z konsorcjum międzynarodowego polskiego Wnioskodawcy lub wszystkich Partnerów zagranicznych) przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, NCBR odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, co skutkować będzie stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.

W konkursie uczestniczą polscy Wnioskodawcy, spełniający kryteria określone w rozdziale II Zasad oraz podmioty zagraniczne.  Konsorcjum międzynarodowe musi być złożone z podmiotu(-ów) z Polski i co najmniej jednego Partnera zagranicznego. Nie wprowadza się ograniczeń co do formy prawnej Partnera/-rów zagranicznego/-nych wchodzącego/-cych w skład konsorcjum międzynarodowego realizującego projekt międzynarodowy.  Partnerzy zagraniczni realizujący projekt międzynarodowy w konsorcjum międzynarodowym mogą pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne . Każdy Partner zagraniczny chcący wziąć udział w realizacji projektu międzynarodowego w ramach konsorcjum międzynarodowego, jest zobowiązany do przekazania polskiemu Wnioskodawcy (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest konsorcjum krajowe – jego  Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej wprowadza limit na poziomie 80%. 4 Udział ten należy rozumieć jako koszty kwalifikowane ponoszone przez Wnioskodawcę w projekcie – czyli suma wnioskowanego dofinansowania oraz wkładu własnego polskiego Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). https://www.gov.pl/web/dyplomacja/podmioty-z-ktorymi-polska-utrzymuje-stosunki-dyplomatyczne oraz z Tajwanu.

Liderowi), jeszcze przed złożeniem w konkursie wniosku o dofinansowanie, dwujęzycznego (w języku angielskim i w języku polskim) oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację swojej części projektu międzynarodowego (zgodnego ze wzorem nr 5 do wniosku o dofinansowanie) wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci np. promesy udzielenia kredytu/pożyczki, deklaracji dofinansowania otrzymanej z agencji finansującej B+R lub tożsamego podmiotu z kraju zagranicznego, itp.


Wniosek o dofinansowanie jest składany do NCBR w trybie przedstawionym w rozdz. IV pkt 9 Zasad oraz w terminie podanym w rozdz. IV pkt 8 Zasad.

Wniosek zawiera:

 1. wniosek o dofinansowanie udziału polskich podmiotów w realizacji projektu międzynarodowego zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszych Zasad;
 2. opis projektu międzynarodowego zgodnie ze wzorem nr 1 do wniosku o dofinansowanie
 3. kosztorys części krajowej projektu międzynarodowego zgodnie ze wzorem nr 2 do wniosku o dofinansowanie
 4. informacje o Kierowniku i najważniejszych członkach Zespołu zgodnie ze wzorem nr 3 do wniosku o dofinansowanie
 5. oświadczenia osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania podmiotu wnioskodawcy zgodnie ze wzorem nr 4 do wniosku o dofinansowanie
 6. oświadczenie/-a o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu (ze strony każdego z Partnerów zagranicznych, wchodzących w skład konsorcjum międzynarodowego) zgodnie ze wzorem nr 5 do wniosku o dofinansowanie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, których wykaz zawiera Załącznik nr 4 do Zasad, w języku polskim, w przewidzianej dla nich formie.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa od dnia 2 kwietnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. 9. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Centrum przy wykorzystaniu platformy ePUAP7 lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku .

Pytania o warunki konkursu można kierować:  Jeśli załączniki dołączane przez Partnera Zagranicznego do oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu, oryginalnie występują w języku innym niż język polski i język angielski, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i złożone w dwujęzycznej formie.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /NCBiR/SkrytkaESP.

W przypadku przesłania dokumentów w postaci skanu wniosku podpisanego własnoręcznie konieczne będzie wraz ze złożeniem dokumentów niezbędnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przesłanie przez Wnioskodawcę do NCBR oryginału wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. o gdy dotyczą one finansów (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: innoglobo-finanse@ncbr.gov.pl, o w pozostałych sprawach na adres: innoglobo@ncbr.gov.pl.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 4. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 15 mln zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym: o minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 400 tys. zł (słownie: czterysta tysięcy złotych); o maksymalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 1,5 mln zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).

Dofinansowanie na realizację projektów przyznawane jest zgodnie z procedurą konkursową zawartą w niniejszych „Zasadach udziału polskich wnioskodawców w 4. konkursie” (dalej: „Zasady”). Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na: 1) badania przemysłowe – w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014; 2) prace rozwojowe – w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014.

W przypadku organizacji badawczej, intensywność dofinansowania realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie realizacji projektu udzielone przedsiębiorstwu za pośrednictwem NCBR stanowi pomoc publiczną, udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorstwu, które złożyło wniosek o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Intensywność pomocy publicznej, przy spełnieniu warunków zwiększenia intensywności pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR na badania przemysłowe, nie może przekroczyć: 1) 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców; 2) 80% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców; 3) 75% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców. 7. W przypadku prac rozwojowych, intensywność pomocy publicznej, przy spełnieniu warunków jej zwiększenia, nie może przekroczyć: 1) 70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców; 2) 60% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców; 3) 50% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców. 8. Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej (wykazane w poniższej tabeli) określają przepisy Rozdziału 2 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej. Przedsiębiorstwo samodzielne lub wchodzące w skład konsorcjum krajowego uzasadnia zwiększenie intensywności pomocy publicznej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych jest zawarty w Załączniku nr 2 do Zasad „Przewodnik kwalifikowalności kosztów”. Udział środków finansowych, pochodzących sumarycznie od wszystkich konsorcjantów zagranicznych w projekcie międzynarodowym złożonym w 4. konkursie INNOGLOBO, powinien stanowić minimum 30% a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego przeznaczonego na realizację tego projektu. Udział środków finansowych Wnioskodawcy polskiego (w przypadku konsorcjum krajowego sumaryczny udział wszystkich konsorcjantów) 4 w projekcie międzynarodowym, złożonym w 4. konkursie INNOGLOBO, powinien stanowić minimum 30% a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego przeznaczonego na realizację tego projektu.


https://www.gov.pl/web/ncbr/4-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo