Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach

Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców

Dla kogo?

Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z:

 • dużych przedsiębiorstw lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

W każdym module może wziąć udział maksymalnie 3 konsorcjantów. W każdym module może uczestniczyć inny zestaw konsorcjantów.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.
Organizacja badawcza może wziąć udział wyłącznie w realizacji modułu B+R.
Organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie w wysokości i na warunkach określonych dla przedsiębiorstw. Może wziąć udział w realizacji wszystkich modułów.
Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Na co?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych projektów obejmujących moduły: B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie
przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla
konsorcjum w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w
zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Zakres tematyczny

Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Termin naboru wniosków

Od 15 grudnia 2023 r. do 8 lutego 2024 r. (do godziny 16:00).
Termin składania wniosków może zostać skrócony, gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy 200% budżetu naboru.

Budżet naboru

1 335 mln zł, w tym:

 • 667,5 mln zł na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorcy;
 • 667,5 mln zł na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln PLN – w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo;
 • 2 mln PLN – w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo.

Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Inne ważne informacje o naborze

 • Koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Dofinansowanie udzielane w formie dotacji jako pomoc publiczna i pomoc de minimis dla lidera konsorcjum.
 • Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej
  uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej.
 • Na realizację modułu wdrożenie innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.
 • Wartość poszczególnych rodzajów pomocy publicznej nie może przekroczyć limitów z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
 • Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć limitów wskazanych w Rozporządzeniu 1407/2013.

Sposób składania wniosków

wyłącznie w systemie informatycznym LSI (link do systemu – możliwość składania wniosków od 15 grudnia 2023 r.)
Termin oceny projektów  do 90 dni od zakończenia naboru wniosków
Dokumentacja, w tym RWP Link: https://www.gov.pl/web/ncbr/projekty-realizowane-w-konsorcjach-smart-konsorcja

Organizator konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa

Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu „SMART w konsorcjach” on-line – wyślij formularz zgłoszenia max do 08.01.2024:  formularz zgłoszeniowy