Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Fladze, dr h.c.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Fladze, dr h.c.

Profesor Kazimierz Flaga, twórca szkoły naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz w zakresie naprężeń własnych i wymuszonych – termicznych i skurczowych – w elementach i konstrukcjach z betonu, urodził się 23 stycznia 1939r. w Sułkowicach w powiecie myślenickim. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: budownictwo i mechanika, specjalizującym się w budownictwie mostów i tuneli, konstrukcjach betonowych, nieniszczących metodach badań materiałów i konstrukcji, technologii betonu i prefabrykacji.

Działalność zawodowa Profesora Kazimierza Flagi to 90 (autorskich lub współautorskich) projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych
i technologicznych różnych obiektów budowlanych i inżynierskich (m.in. projekty studialne głównych obiektów olimpijskich na Olimpiadę w 1976 r. w Montrealu, Ambasady PRL w New Delhi, Ośrodka Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; kościołów w Radomiu, Mielcu, Rzeszowie, Zielonej Górze; kładek podwieszonych dla pieszych w Mogilanach i Wałbrzychu) oraz 295 ekspertyz, orzeczeń i opinii w sprawie stanu technicznego, własności materiałów budowlanych, nośności konstrukcji, przyczyn uszkodzeń, sposobu i zakresu wzmocnienia, przebudowy lub nadbudowy wielu obiektów budowlanych i inżynierskich w Polsce.

Profesor Kazimierz Flaga był konsultantem naukowo-technicznym przy wznoszeniu lub remoncie znaczących obiektów inżynierskich w Polsce (m.in. most
i wiadukt im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, most autostradowy przez Wisłę w Grabowcu k/Torunia, mosty kolejowy, Zwierzyniecki i Kotlarski przez Wisłę w Krakowie, Płyta „Centrum Komunikacyjnego w Krakowie”, Płyta parkingowa oraz estakady wjazdowe i zjazdowe na MDL „Okęcie” w Warszawie, garaż wielopoziomowy na MDL „Okęcie” w Warszawie, kładka podwieszona przy rondzie w Katowicach, Świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, most MA 532 na węźle Mszana Autostrady A1, przebudowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni).

Profesor Kazimierz Flaga tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1961 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej ze specjalnością konstrukcje budowlane i inżynierskie. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1967 nadany uchwałą Rady Wydziału Lądowego Politechniki Krakowskiej (wyróżnienie). Rada ta w 1971 roku nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego (wyróżnienie). W roku 1984 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Krakowskiej, gdzie pracuje do dziś; od 1992 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2011) i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej (2014).

Profesor Kazimierz Flaga to osoba ceniona na arenie międzynarodowej. Był członkiem IABSE (1982-2010), z-cą delegata Polski do CEB (1990-98), delegatem Polski do Fédération International du Beton (fib) (1998-2004), członkiem Komitetu RILEM 39-BH „Winter Concreting” (1977-85), członkiem pełnym IASS (1977-80).

Profesor Kazimierz Flaga wypromował 10 doktorów nauk technicznych. Jest promotorem 2 przewodów doktorskich, inspiratorem 9 prac habilitacyjnych, recenzentem 60 prac doktorskich (13 dla CK), recenzentem dorobku w 43 przewodach habilitacyjnych (23 dla CK), recenzentem wydawniczym 4 prac habilitacyjnych, redaktorem naukowym 5 prac habilitacyjnych i 1 monografii profesorskiej; opiniodawcą 30 wniosków o tytuł naukowy profesora (23 dla CK), 10 wniosków na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 3 wniosków na stanowisko profesora zwyczajnego oraz promotorem 2 doktoratów „honoris causa”.

Publikowany dorobek Profesora Kazimierza Flagi obejmuje (autor/współautor) 336 prac naukowych, w tym 17 monografii, 200 studiów i rozpraw, 119 artykułów naukowych oraz 16 komunikatów. Profesor wygłosił 210 referatów na konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych (31 za granicą: Udine, Montreal, Londyn, Warna, Palermo, Piza, Primorsko, Bratysława, Lwów, Cardiff, Mińsk, Irkuck, Wiedeń, Štrbske Pleso, Covilha, Coimbra, Dundee, La Serena, Santiago de Chile, Dniepropietrowsk, Tel Aviv). Jest także autorem lub współautorem 285 zleconych prac naukowo-badawczych oraz 2 patentów.

Profesor Kazimierz Flaga jest członkiem Akademii Budownictwa Ukrainy. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1996; 2003-2012), Zarządu Związku Mostowców RP (1991-2012), Rady Naukowej IBDiM w Warszawie (1995-2011), Rady Naukowej ITB w Warszawie (2003 – 2008), Sekcji Budownictwa i Materiałów Budowlanych KBN (1992-1996), Prezydium ZG PZITB (1975-1978; 1990-1993), rektorem Politechniki Krakowskiej (1996-2002).

Profesor jest członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika: „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, Rad Naukowych czasopism: „Mosty” (kwartalnik), „Drogi lądowe – wodne – powietrzne” (miesięcznik), „Obiekty inżynierskie” (kwartalnik), Rady Programowej dwumiesięcznika „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Był członkiem Rad Redakcyjnych kwartalników: „Ochrona zabytków” i „Archivolta”.
Za swą działalność został odznaczony Krzyżami: Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984 i 2005), Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979); Złotym Medalem Fundacji Badań Materiałowych For achievments in materials science im. Jana Czochralskiego (2001), Złotymi Medalami: 60-lecia Polonia Technica (USA, 2001); 50-lecia Politechniki Krakowskiej (1995), Za zasługi dla obronności kraju (2009; Medalami Zasłużonemu dla Politechniki Krakowskiej (2002), Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie (2001), PZITB im. prof. Stefana Kaufmana (2005) oraz Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979); honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2001) i Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa (2007).

Profesor Kazimierz Flaga, uznany w świecie pracownik nauki, konstruktor i ceniony nauczyciel akademicki, należy do grona osób, dzięki którym nauka polska jest obecna w nauce światowej. Nadanie Profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej będzie zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.


laudacja wygłoszona przez dr hab. inż. Zdzisławę Owsiak, prof. PŚk