Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Wołodimirowi A. Marcinkowskiemu, dr h.c.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Wołodimirowi A. Marcinkowskiemu, dr h.c.

Wołodimir Albinowicz Marcinkowski urodził się 25.11.1926 r. w Szepietówce, w obwodzie Chmielnickim, w rodzinie o polskich korzeniach. W 1957 r. ukończył studia na wydziale inżynieryjno-fizycznym Politechniki w Charkowie na specjalności dynamika i wytrzymałość maszyn. W latach 1957-1960 pracował w laboratorium maszyn hydraulicznych Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie. W latach 1960-1966 kierował działem obliczeniowo-eksperymentalnym w biurze konstrukcyjnym pomp zasilających w Sumach. W 1964 r. w Politechnice Charkowskiej obronił pracę doktorską na temat problemów drgań wirników wielostopniowych wysokoobrotowych pomp odśrodkowych. W 1966 r. rozpoczął pracę w Filii Politechniki Charkowskiej w Sumach (obecnie Sumski Uniwersytet Państwowy), gdzie od 1972 r. kieruje utworzoną przez Niego Katedrą Mechaniki Ogólnej i Dynamiki Maszyn. Prowadził wykłady z mechaniki ogólnej i analitycznej, a po utworzeniu specjalności maszyny hydrauliczne i środki hydroautomatyki, prowadził wykłady z teorii automatycznej regulacji, teorii drgań układów liniowych i nieliniowych, teorii sprężystości, hydrauliki, podstaw hydro- i aerosprężystości. Obszerne badania statycznych i dynamicznych charakterystyk różnych typów bezstykowych uszczelnień wirników były podstawą pracy habilitacyjnej, którą W.A. Marcinkowski obronił w 1974 r. Tytuł profesora otrzymał w 1976 r.

Profesor od wielu lat przewodniczy uczelnianej komisji naukowej przyjmującej prace doktorskie na trzech kierunkach, w tym na kierunku dynamika i wytrzymałość maszyn. Jest redaktorem naczelnym serii „Nauki Techniczne” Wisnika Uniwersytetu Sumskiego oraz członkiem komitetu redakcyjnego miesięcznika „Maszinoznastwo” wydawanego we Lwowie. Od 1992 r. jest członkiem Akademii Inżynierskiej Ukrainy.
Profesor Wołodimir A. Marcinkowski wypromował dziewiętnastu doktorów, był opiekunem naukowym pięciu rozpraw habilitacyjnych oraz konsultantem naukowym dwóch rozpraw habilitacyjnych, a także dwóch rozpraw doktorskich pracowników Politechniki Świętokrzyskiej. Czterech Jego wychowanków uzyskało tytuł profesora, kilkunastu objęło stanowiska docenta. Opublikował około 250 prac naukowych, w tym 11 monografii i podręczników akademickich, zgłosił 58 patentów.

Profesor jest twórcą szkoły naukowej na Ukrainie z zakresu niezawodności dynamicznej i szczelności maszyn wirnikowych. Ten uczony o uznanym autorytecie w kraju i za granicą zbudował podstawy nowej dyscypliny naukowej-hermomechaniki, która łączy najnowsze osiągnięcia wielu nauk podstawowych i stosowanych. Hermomechanika, jako kierunek nauczania, została włączona do systemu studiów na Ukrainie i w innych krajach Europy, a także w USA.

Od ponad dwudziestu lat Profesor współpracuje z polskimi uczelniami technicznymi, głównie z Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską i Politechniką Warszawską. Profesor stale podkreśla polskie pochodzenie. W swoich działaniach na każdym kroku deklaruje przywiązanie do polskiej historii i tradycji.

Profesor W.A. Marcinkowski był inicjatorem podpisania wieloletniej umowy o współpracy naukowej Politechniki Świętokrzyskiej z Uniwersytetem Rolniczym w Sumach oraz umowy o współpracy naukowo-badawczej i wymianie studentów Sumskiego Uniwersytetu Państwowego z Politechniką Świętokrzyską. W ramach realizacji tej umowy opublikowano ponad 20 wspólnych prac naukowych oraz podręcznik akademicki pt. „Teoria konstrukcji uszczelnień bezstykowych” (2008). Ponadto Profesor kieruje, realizowanym w ramach umowy, projektem badawczym pt. „Opracowanie teoretycznych oraz konstrukcyjno-technologicznych podstaw mechaniki uszczelniania”.

Profesor W.A. Marcinkowski, jako inicjator i od 1976 r. główny organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej HERVICON pt. „Szczelność, niezawodność dynamiczna i bezpieczeństwo ekologiczne pomp i kompresorów” przekazał Politechnice Świętokrzyskiej organizację dwunastej edycji tej Konferencji, która odbyła się w Przemyślu. Po raz pierwszy została ona zorganizowana poza granicami Ukrainy.

Profesor prezentuje swoje osiągnięcia naukowe na konferencjach organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską, między innymi na Konferencji Naukowo-Technicznej „Terotechnologia Urządzeń Przepływowych” 2001; Terotechnologia 2007, 2008, 2009. Uczestniczy w rozwoju młodej kadry naukowej naszej Uczelni poprzez konsultacje naukowe, udział w seminariach Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz wygłaszanie referatów, między innymi na temat: „Teoretyczne podstawy uszczelnień impulsowych” (1992), „Dynamika bezstykowych uszczelnień ze szczeliną wzdłużną” (2001).

Profesor W.A. Marcinkowski został wielokrotnie odznaczony za osiągnięcia naukowe, znaczący wkład w rozwój kadry naukowej i kształcenie młodzieży na Ukrainie. W 1986 r. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR uhonorowało Profesora orderem „Znak szacunku”; w 1997 r. Prezydent Ukrainy nadał Mu tytuł zasłużonego działacza nauki i techniki Ukrainy. W 2004 r. otrzymał honorowy tytuł zasłużonego Profesora Sumskiego Uniwersytetu Państwowego. W 2008 r. Rada Miejska miasta Sumy nadała Mu honorową odznakę za zasługi dla miasta.

Nadanie Profesorowi Wołodimirowi A. Marcinkowskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji jako uczonego, a także uhonorowania wieloletniej, owocnej współpracy z Uczelnią.


laudacja wygłoszona przez dr. hab. inż. Czesława Kunderę, prof. PŚk