Nowy profesor

Nowy profesor

Prof. dr hab. inż. Grzegorz ŚWIT

Ukończył Szkołę Podstawową im. Ks. P. Ściegiennego w Bilczy oraz Technikum Budowlane w Kielcach. W roku 1996 ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej.(PŚk), gdzie następnie uzyskał stopnie naukowe doktora (2001) za pracę „Korozja naprężeniowa kompozytu epoksydowo-szklanego stosowanego, jako element wzmacniający konstrukcje budowlane” i doktora habilitowanego (w 2012 w oparciu o pracę pt. „Analiza Procesów Destrukcyjnych w Obiektach Mostowych z Belek Strunobetonowych z Wykorzystaniem Zjawiska Emisji Akustycznej”. Dnia 20 stycznia 2021 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w diagnostyce konstrukcji budowlanych i inżynierskich szczególnie z wykorzystaniem metody emisji akustycznej , mechanice ciała stałego a także wytrzymałości materiałów i oceny stanu technicznego konstrukcji. Jego główne osiągnięcia naukowe dotyczą zastosowań metody emisji akustycznej do wykrywania defektów i anomalii w pracujących obiektach inżynierskich oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI), „Machine Learning” i statystyczno-matematycznych metod grupowania fal akustycznych do oceny stanu technicznego konstrukcji .

Od momentu uzyskaniu stopnia inżyniera zatrudniony na Politechnice Świętokrzyskiej, w 2013 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2009-2020 był członkiem Senatu PŚk uczestnicząc w pracach kilku komisji m.in. Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Przemysłem, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji ds. Studiów Doktoranckich. W okresie 2013-2020 pełnił funkcję kierownika Studiów Doktoranckich na WBiA. W kadencji 2020–2024 pełni funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk oraz kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.

Autor lub współautor 137 publikacji, w tym kilkunastu w czasopismach wyróżnionych na liście JCR („lista filadelfijska”). W 2008 i 2011 opublikował dwie monografie naukowe. Artykuły jego autorstwa doczekały się blisko 425 cytowań w czasopismach zagranicznych. Autor ponad 30 recenzji dla czasopism z listy filadelfijskiej. Kierownik 5 projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Unii Europejskiej; promotor 4 doktoratów w tym 2 wyróżnionych; członek międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych, w tym: The International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), The International Federation for Structural Concrete (fib), Russian Academy of Architecture and Construction Sciences (RAACS), Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Członek komitetów naukowych kilku konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor lub współautor 8 patentów oraz ponad 400 ekspertyz konstrukcji inżynierskich i budynków.

Żonaty z Agnieszką, syn Wiktor studiuje informatykę w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a córka Weronika uczęszcza do VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach.

Jego zainteresowania pozanaukowe obejmują sport, turystykę oraz działalność filantropijną. Jest zagorzałym kibicem „Industrii Kielce”, zafascynowany Wietnamem, wspomaga osoby potrzebujące uczestnicząc w aukcjach i zbiórkach na te cele.