Nowy rozdział w historii Uczelni

Nowy rozdział w historii Uczelni

To najważniejszy akt regulujący funkcjonowanie Uczelni i wyznaczający kierunek jej rozwoju. W dniu 26 czerwca br. Senat Politechniki Świętokrzyskiej jednogłośnie przyjął uchwałę
w sprawie nowego Statutu Uczelni.

Nowy Statut powstał w rezultacie wielomiesięcznych prac Komisji Statutowej. Był konsultowany ze środowiskiem akademickim oraz opiniowany przez Związki Zawodowe i nowy organ Politechniki jakim jest Rada Uczelni. W pracach nad Statutem uczestniczyli aktywnie przedstawiciele studentów.

Nowy Statut określa zasady działania Uczelni od 1 października 2019 roku. Jego głównym celem jest dostosowanie wewnętrznych regulacji do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz stworzenie formalnych ram dla dalszego rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jako nowoczesnej uczelni technicznej, innowacyjnego ośrodka naukowego współpracującego z przemysłem regionu świętokrzyskiego i uczestniczącego w kształtowaniu jego pozytywnego wizerunku.

Statut wprowadza istotne zmiany w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej,  zasadniczo oddzielając od siebie zarządzanie tymi obszarami. Obok dziekanów, kierujących wydziałami prowadzącymi studia, wprowadza stanowiska dyrektorów naukowych dyscyplin, którzy będą odpowiadać za ich rozwój oraz prowadzone badania naukowe. Działalność dziekanów i dyrektorów będzie wspierana przez opiniodawcze ciała kolegialne takie jak Rady Wydziałów i Rady Dyscyplin.

Kompetencje Senatu zostały poszerzone o będące dotychczas w zakresie Rad Wydziałów postępowania awansowe.

Rada Uczelni, jako nowy organ ustawowy, w zakresie swoich kompetencji będzie min. opiniowała projekty strategii uczelni i statutu oraz monitorowała gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią.