Polsko Wietnamskie Doświadczenia w Ochronie i Konserwacji Zabytków Architektury

Polsko Wietnamskie Doświadczenia w Ochronie i Konserwacji Zabytków Architektury

Polish - Vietnamese Experience in Preservation and Conservation of Architectutal Heritage

Międzynarodowa Naukowa Konferencja

International Scientific Conference

Politechnika Świętokrzyska
Kielce Unievrsity Of Technology

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

Poland

Hanoi Architectural University

Km 10, Nguyen Trai Road,

Thanh Xuan District,

Hanoi, Vietnam

Thuy Loi University

175 Tay Son-Dang Da-Hanoi,

Vietnam

Informacje

Organizowana konferencja ma przypomnieć prace polskich i wietnamskich ekspertów restaurujących i konserwujących zagrożone zabytkowe budowle w Wietnamie, jak również przedstawić ich działalność szkoleniową i edukacyjną nowej generacji konserwatorów. Jej celem jest wymiana doświadczenia i wiedzy pozyskanych w ostatnich latach przy realizacji różnych projektów badawczych i konserwatorskich dokonanych w Polsce i Wietnamie. Konferencja organizowana będzie w Hanoi i Kielcach jako wydarzenie on-line. Językiem konferencji będzie angielski.

About

Conference Goal is to commemorate and remember Polish and Vietnamese experts activity in Vietnam restoring and conserving endangered heritage buildings as well as their efforts in training and education the next generation of conservation experts. Conference is also devoted to a mutual exchange of conservation and technological knowledge gained in a various research and restoration projects completed in Poland and Vietnam. Conference will be organized in Hanoi and Kielce as an online venue. Conference language is English.

Komitet Honorowy / Honorary Committee

 • H.E. Mr. Wojciech Gerwel, Ambasador of the Republic of Poland
 • Representative of related Ministries
 • Assoc. Prof. Dr. Le Quan – Rector of HAU
 • Prof. Trinh Minh Thu- Rector of TLU
 • Prof. Zbigniew Koruba, PhD. DSc. Eng., Rector of KTU

Komitet Naukowy / Scientific Committee

 • Prof. Grzegorz Świt, PhD. DSc, Eng. Dean, Civil Engineering and Architecture Faculty KTU
 • Prof Nguyen Canh Thai – Vice Rector of TLU
 • Assoc. Prof. Dr. Le Quan, Rector of HAU
 • Assoc. Prof. Dr. Khuat Tan Hung, HAU
 • Prof Nguyen Canh Thai, Vice Rector of TLU
 • Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Hue, Dean of Civil Engineering Faculty, TLU
 • Dr hab. eng. arch. Marek Barański, Prof. KTU

Komitet Organizacyjny / Organization Committee

 • Dr Le Chien Thang- Director, International Training and Cooperation, HAU
 • Dr Nguyen Thai Huyen, V-Director, International Training and Cooperation, HAU
 • Dr hab. eng. arch. Dariusz Piotrowicz, Prof. KTU
 • Prof Nguyen Canh Thai – Vice Rector of TLU
 • Dr eng. arch. Małgorzata Doroz Turek, KTU
 • Dr Pham Hong Nga, TLU
 • Assoc. Prof. Dr. Tran Thanh Tung, Vice Dean, Civil Engineering Faculty , TLU

Sekretariat Konferencji / Conference Secretary

 • Dr hab. eng. arch. Marek Barański, Prof. KTU
 • BA. Nguyen Thi Minh Chau, HAU
 • Dr. Eng. Luong Minh Chinh, TLU

Odbędą się 3 Sesje Konferencji

 1. 40 lat Polsko – Wietnamskiej współpracy w konserwacji zabytków
 2. Konserwacja zabytków w Polsce i Wietnamie (10 ostatnich lat)
 3. Nowoczesne techniki i nowe materiały przyjęte w konserwacji zabytków architektury.

Zapraszamy zainteresowanych tematyką konferencji naukowców, konserwatorów zabytków do uczestnictwa i przedstawienia prezentacji. Komitet Naukowy Konferencji wybierze najbardziej interesujące tematy wystąpień do publicznej prezentacji. Pozostałe prezentacje zostaną publikowane w wydawnictwie konferencyjnym. Językiem konferencji jest angielski.

Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką Konferencji, by wypełniły załączony formularz zgłoszeniowy i przedstawiły krótki abstrakt wystąpienia oraz przesłały go do polskiego lub angielskiego partnera konferencji.

There will be 3 Conference Session

 1. 40 years of Polish-Vietnamese collaboration in conservation
 2. Restoration of Historic buildings in Poland and Vietnam (10 last years)
 3. Modern techniques and new materials adopted in conservation of historic buildings.

We invite interesting in a Conference subjects scholars, conservation experts to participate and contribute with their presentations and papers. Scientific Committee of the Conference will select the most interesting papers to be publicly presented. Other papers will be presented in a Conference publication. Conference language is English.

We kindly invite scholars and experts interesting in a Conference goals, who should full-fill the circular with a short abstract and send it to Polish or Vietnamese partner.

Rejestracja, przesłanie abstraktu wystąpienia

Uczestnicy Konferencji są zaproszeni do przesłania abstrakty wystąpienia w języku angielskim (200- 300 słów) w formacie doc., docx. oraz krótkiej informacji osobowej. Prosimy wypełnić formularz i przesłać go formularz zgłoszeniowy do Sekretariaty Konferencji najpóźniej do 25. 06. 2021.

Wszystkie zgłoszenia wystąpień zostaną ocenione i wybrane referaty zostaną włączone do Programu Konferencji. Autorzy zostaną poinformowani poczta e-mail o przyjęciu wystąpienia do Programu Konferencji lub jego włączenia do publikacji konferencyjnej .

Nieprzekraczalny termin dostarczenia pełnych tekstów prezentacji 15. 09. 2021.

Registration, Abstract submission

Conference participants are welcome to submit an abstract in English (200- 300 words) in doc., docx. format, plus a short CV. Please full fil a Conference Circular and send it to a Conference Secretary at 25. 06. 2021 at the latest.

All the proposals will be reviewed and arranged into final program of the Conference. Authors will be informed by e-mail on the acceptance of their presentation to a Conference Program or inclusion of their paper to a Conference publication.

Deadline of papers delivery is 15. 09. 2021.

Formularz zgłoszeniowy / Registration Form

  Zamierzam uczestniczyć w Konferencji
  I am going to participate in a Conference

  i przedstawić prezentację / and present a paper