TEROTECHNOLOGIA 2019

TEROTECHNOLOGIA 2019

XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TEROTECHNOLOGIA 2019

Targi - Kielce, 27-28 września 2019

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń wynikających
z prowadzonych prac naukowych w obszarze szeroko pojętej eksploatacji maszyn. Konferencja adresowana jest do pracowników akademickich, instytutów naukowych, firm produkcyjnych i transportowych jak również administracji samorządowej. Tematyka konferencji obejmuje techniki wytwarzania oraz wszystkie dziedziny eksploatacji a więc: teorię eksploatacji, niezawodność, diagnostykę techniczną, tribologię i bezpieczeństwo techniczne. Dodatkowym walorem konferencji jest miejsce w którym się ona odbywa. Sceneria Targów Kielce sprzyja twórczym dyskusjom i przekonuje o potędze techniki. Konferencja dzięki wyjątkowej atmosferze stała się sprawdzonym miejscem debiutów naukowych i publikacji poprzedzających awanse naukowe. Organizatorzy planują wydruk zgłoszonych referatów w monografii. Ponadto planowany jest wydruk wybranych artykułów po pozytywnych recenzjach w języku angielskim w czasopiśmie punktowanym MNiSzW.

XI SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE TEROTECHNOLOGY 2019

Targi - Kielce, 27-28 september 2019

The aim of the conference is presentation and exchange of experiences resulting from conducted scientific work in the field of widely understood exploitation of machines. The conference is addressed to employees academic, scientific institutes, production and transport companies as well as local government administration. The subject matter of the conference covers manufacturing technologies and all areas of exploitation and thus: exploitation theories, reliability, technical diagnostics, tribology and technical safety. An additional advantage of the conference is the place where it takes place. The scenery of Targi Kielce favors creative discussions and convinces about the power of technology. Conference thanks to the unique atmosphere has become a proven place for scientific debuts and publications preceding scientific advancements. The organizers plan to print the submitted papers in a monograph. In addition, it is planned to print selected articles after positive reviews in English in the MNiSzW magazine.